dnes je 20.1.2022

Najnovšie

Mladistvý v postavení vedúceho zamestnancaGarancia

20.1.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce ( ZP ) vedúci zamestnanci zamestnávateľa sú zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť ...

Vláda schválila plánovaný odklad platenia odvodov aj za mesiac január

20.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

... S cieľom zmiernenia ekonomických dopadov v dôsledku krízovej situácie, predložil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny úpravu návrhu pre zabezpečenie príjmu rodín v čase pretrvávajúcej pandémie. Splatnosť odvodov za január 2022 preto posúvame na 31. marca 2025. Zmena sa týka platby poistného pre samostatne ...

Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca v roku 2022Garancia

19.1.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnanec môže skončiť pracovný pomer dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením a skončením v skúšobnej dobe. Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby. Skončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodku je potrebné uskutočniť v súlade so ...

Prekrytie horných dýchacích ciest zamestnancov - pravidlá účinné od 19. januára 2022

19.1.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3/2022 V. v. sa súčinnosťou od 19. januára 2022 menia pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest osôb nachádzajúcich sa na verejnosti v interiéri aleboexteriéri, ktoré sa vzťahujú aj na zamestnancov pri výkone ich práce. Vyhláškou Úradu ...

Vstup zamestnancov na pracoviská - pravidlá účinné od 19. januára 2022

19.1.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôvodu ochrany verejného zdravia súčinnosťou od 19. januára 2022 nariadil vyhláškou č. 4/2022 V. v. dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko ado iných priestorov zamestnávateľa. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ...

Komentár k ZP § 142a Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práceGarancia

18.1.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 142a Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce (1) O spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce ide, ak nedošlo k dohode podľa § 142 ods. 5 medzi a) zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov alebo ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019

Termíny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2021Garancia

18.1.2022, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Povinnosti a termíny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti ustanovuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ ZDP ”). Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu ...

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť v II. pilieri vlani zmenilo viac ako 41 tisíc sporiteľov

18.1.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) minulý rok zmenilo viac ako 41 tisíc sporiteľov. Oproti roku 2020 počet tých, ktorí si sporia na dôchodok v II. pilieri a mali záujem počas roka zmeniť svoju DSS, klesol o takmer 12 tisíc. Stále je to však viac ako v období pred vypuknutím pandémie COVID-19 ...

Respirátory budú od 19. januára 2022 povinné už aj v exteriéri

18.1.2022, Zdroj: SITA

... Respirátory budú po novom povinné už aj v exteriéri. Vyplýva to z nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré vyšli vo VestníkuvládySR s účinnosťou od 19. januára 2022.Táto povinnosť platí, ak ste vonku a ste vzdialení od cudzích osôb menej ako dva metre alebo ak ste účastní na hromadnom ...

Skončenie pracovného pomeru mladistvého zamestnancaGarancia

17.1.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Nielen na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým zamestnancom sa vyžaduje zapojenie jeho zákonného zástupcu, ale zamestnávateľ s ním musí byť súčinný aj pri rozväzovaní pracovného pomeru. Podľa § 172 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce ( ZP ) výpoveď daná mladistvému ...

viac článkov
Najčítanejšie

Oslobodenie finančného príspevku na stravovanie od dane z príjmov od 1.3.2021Garancia

15.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Národná rada Slovenskej republiky dňa 4. 2. 2021 schválila zákon č. 76/2021 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 76/2021 Z. z. ”). Zákonom č. 76/2021 Z ...

Výpočet pomernej časti dovolenky v roku 2021Garancia

14.4.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával prácu pre neho aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má podľa § 101 ZP Zákonníka práce nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovným pomer netrval ...

Možnosti predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok - správna konštrukcia zabezpečenia pohľadávokGarancia

3.3.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dosiahnutie riadneho a včasného plnenia záväzkov je podmienkou vytvorenia  zdravého podnikateľského prostredia. Neplnenie záväzkov druhou zmluvnou stranou môže spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť a môže mať fatálne následky pre ďalší výkon podnikateľskej ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Suma finančného príspevku na stravovanieGarancia

10.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom ...

Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanieGarancia

12.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je podľa § 152 ods. 7 ZP Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 3. 2021 povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

28.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

31.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

17.2.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny Zákonníka práce účinné od 2.2.2022 v oblasti vysielania zamestnancov

Lektor: JUDr. Lucia Sabová Danková

Dátum: 26.1.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 27.1.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19
  • POZOR! Oprávnení žiadatelia v rámci opatrenia 3B sú len tí zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú najviac 49 zamestnancov a vykazujú pokles tržieb najmenej 40 %.

Ďalšie príklady a výpočty k opatreniam pre zamestnávateľov v čase COVID-19 nájdete TU. Prístup do sekcie majú iba predplatitelia portálu.

Kalkulačka výpočtu stravného pri TPC
Kalkulačka výpočtu stravného pri ZPC
Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ