dnes je 12.5.2021

Input:

663/2007 Z.z., Zákon o minimálnej mzde, v znení účinnom k 1.1.2020

663/2007 Z.z.
ZÁKON
z 5. decembra 2007
o minimálnej mzde
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona
Tento zákon upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu1) (ďalej len „zamestnanec”) na zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.
§ 2
Suma minimálnej mzdy
(1) Sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenú podľa § 7 a sumu minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom ustanoví na príslušný kalendárny rok vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) nariadením vlády.
(2) Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy.
(3) Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v slovenských korunách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času.
(4) Zamestnancovi patrí minimálna mzda podľa odseku 2, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín,2) suma minimálnej mzdy vyjadrená v slovenských korunách za hodinu sa úmerne zvýši.
(5) Suma minimálnej mzdy vypočítaná podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na celé desiatky halierov.
§ 3
Doplatok k minimálnej mzde
(1) Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou.
(2) Pri výpočte doplatku podľa odseku 1 sa do dosiahnutej mzdy zamestnanca nezahŕňa mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce; do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas.
§ 4
Výpočet minimálnej mzdy
za výkon domáckej práce
U zamestnancov pri výkone domáckej práce sa na účely tohto zákona považuje za odpracovanú hodinu odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom.
§ 5
Zvýšenie minimálnej mzdy
Zamestnávateľ, ktorý pri odmeňovaní zamestnancov postupuje podľa Zákonníka práce, môže so zástupcami orgánov odborových organizácií dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu, ako ustanovuje nariadenie vlády; ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia orgánov odborových organizácií, môže tak ustanoviť svojím rozhodnutím. Pre členov družstiev, u ktorých je podľa stanov podmienkou členstva aj pracovný vzťah, možno vyššiu minimálnu mzdu ustanoviť uznesením členskej schôdze.
§ 6
Kritériá na úpravu sumy
minimálnej mzdy
Pri úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy podľa § 7 ods. 1 až 4 sa prihliada na celkovú ekonomickú a sociálnu situáciu v Slovenskej republike za dva kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, na ktorý sa navrhuje ustanoviť sumu minimálnej mzdy, najmä na vývoj
a) spotrebiteľských cien,
b) zamestnanosti,
c) priemerných mesačných miezd v hospodárstve