dnes je 18.1.2020
Najnovšie

Riadenie zmenyGarancia

17.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedinou konštantou je zmena  - jedinou istotou do budúcnosti, ktorú majú všetky podnikateľské subjekty, od najmenších až po nadnárodné korporácie, je istota, že sa budeme musieť prispôsobovať čoraz rýchlejšie sa meniacemu podnikateľskému ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Následky porušenia zmluvných záväzkovGarancia

17.1.2020, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodný zákonník obsahuje samostatnú a komplexnú úpravu porušenia zmluvných povinností dohodnutých účastníkmi záväzkového právneho vzťahu, ako i zákonných následkov tohto ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Exekučné konanieGarancia

17.1.2020, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Väčšina spoločností s ručením obmedzeným má skúsenosť s vymáhaním pohľadávok a prešla procesom od neúspešných výziev na zaplatenie, cez iniciovanie súdneho konania až po ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Pracovné stretnutia - efektívna organizácia a vedenie porádGarancia

16.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Najviac času mi zaberajú porady. Cítim sa po každej unavený - tie večné spory a rozdielne názory na veci, ktoré sú tak jasné…”  (Výrok účastníka kurzu) Tento výrok v sebe koncentruje hlavný problém, ktorý sa vyskytuje pri organizovaní ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dôvod skončenia pracovného pomeru pri priznávaní dávok Sociálna poisťovňa neskúma

16.1.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Spôsob ani dôvod rozviazania pracovného pomeru nemá žiadny vplyv na právo poistenca uplatniť si nárok na dávky, ktoré je možné priznať a vyplácať po ukončení zárobkovej činnosti. Ide predovšetkým o dávku v nezamestnanosti a tiež o nemocenské dávky, o ktoré ...

Plánovanie zdrojovGarancia

15.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plánovanie zdrojov  nasleduje po spracovaní podnikateľského plánu spoločnosti na stanovené plánovacie obdobie  (väčšinou ide o jeden rok). Podrobnejšie sa plánovaním budeme zaoberať v kapitole Organizačné riadenie. V prípade plánovania ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Základné nástroje organizačného riadeniaGarancia

15.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plánovanie Základom pre dobré organizačné riadenie je  vedieť, čo musíme urobiť, aby sme naplnili strategický zámer - strategický plán spoločnosti . Na toto nám slúži operatívny plán, ktorý je spravidla plánom na obdobie jedného roka a ktorý ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmluvné vzťahy v s.r.o.Garancia

15.1.2020, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa počas svojej existencie stáva často účastníkom záväzkových vzťahov.  Záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Doživotný dôchodok z II. piliera za rok 2019 bol v priemere 21,77 eurGarancia

15.1.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Priemerná výška doživotných dôchodkov z II. piliera vyplácaných životnými poisťovňami predstavovala za rok 2019 mesačne 21,77 eur. Je to o 1,61 eur menej ako životné poisťovne vyplácali v roku 2018. Priemerná výška doživotných dôchodkov z II. piliera ...

Firemné zdrojeGarancia

14.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dopravnej spoločnosti, ktorá dopravne obsluhuje určité územie, je potreba počtu dopravných prostriedkov v rôznej dennej dobe, ako aj počas týždňa rozdielna. Ak by napr. mestský dopravný podnik vysielal svoje autobusy alebo súpravy metra v ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Fond pracovného času v roku 2019Garancia

27.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak mám zmluvu na 38,75 hod... Aký je fond pracovného času? Je rovnaký ako pri 40 hodinách? Legislatívna úprava: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZP ”) Pohľad autora na problematiku: Dĺžka a ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vzdelávanie zamestnancovGarancia

13.12.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. ( ZDP ) Do roku 2019 (doškoľovanie zamestnanca) - podľa § 5 ods. 7 písm. a)   ZDP , bol od dane z príjmov oslobodený príjem zamestnanca vynaložený zamestnávateľom na jeho doškoľovanie , ...

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020Garancia

19.11.2019, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národná rada prijala 17. októbra, na svojej 51. schôdzi, poslanecký návrh zákona, novelizujúci zákon o sociálnom poistení. Zavádza systémovú zmenu spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárok na prestávku v práciArchív

28.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo zamestnancov na odpočinok a zotavenie po práci v súlade so základnými zásadami ZP sa obligatórne premieta do rozvrhu pracovného času zohľadnením prestávok v práci, nepretržitého denného a týždenného odpočinku a dní pracovného ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2019Garancia

12.9.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ môže krátiť zamestnancovi dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok, len v zákonom ustanovenom rozsahu podľa § 109 Zákonníka práce. Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

13.2.2020 - 6.3.2020, Bratislava, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!

Súbeh funkcií štatutárneho orgánu - zmluvy, odvody a dane

4.3.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2020

10.3.2020, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

12.3.2020, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2020

17.3.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

8.6.2020, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Čo sa zmenilo po máji 2018 v ochrane osobných údajov - ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

17.8.2020, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad zmien v mzdovom účtovníctve pre roky 2019 a 2020
Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ