dnes je 28.1.2023

Najnovšie

Zamestnávatelia môžu zamestnávať cudzincov v nedostatkových povolaniach jednoduchšieGarancia

27.1.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Slovensko dlhodobo eviduje množstvo profesií s nedostatočným dopytom zo strany domáceho obyvateľstva. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo nový zoznam nedostatkových povolaní. Na týchto pracovných pozíciách môžu zamestnávatelia uplatniť zrýchlený režim zamestnávania cudzincov z tretích ...

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyleGarancia

27.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

... Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska upravuje aktuálna novela zákona o azyle účinná od 7. júna 2022. Príspevok ubytovateľom vyplácajú samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku za ubytovanie upravuje ...

Digitalizácia škôl je potrebná, avšak musia na ňu nadviazať ďalšie aktivityGarancia

27.1.2023, Zdroj: SITA

... Digitalizácia škôl je potrebná, avšak na to, aby sa zlepšili digitálne zručnosti žiakov, musia na ňu nadviazať ďalšie aktivity, tvrdí Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR v statuse na sociálnej sieti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo na digitalizáciu dva ...

Inšpekcia v sociálnych veciach zverejnila Plán dozornej činnosti na rok 2023Garancia

26.1.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Inšpekcia v sociálnych veciach ako nový samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila svoj prvý Plán dozornej činnosti na rok 2023. Účelom dozoru je vyhodnotenie činností rôznych subjektov v oblasti sociálnych vecí, či postupujú v súlade s povinnosťami, ktoré ...

Vybrané zmeny v Zákonníku práce od 1.11.2022Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Monika Gajdošová Cieľom novely Zákonníka práce platnej od 1.11.2022 vychádzajúc zo znenia Smernice 2019/1152 bolo zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre zamestnancov. Za týmto účelom boli navrhované viaceré zmeny, ako napríklad: úprava ustanovení Zákonníka práce ohľadom pracovnej ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 u brigádnika - študentaGarancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Monika Gajdošová Ak študent dovŕši 15 rokov veku a skončí povinnú školskú dochádzku, môže zárobkovú činnosť vykonávať ako zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu na základe pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce. V praxi je ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dlhodobé ošetrovné v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Monika Gajdošová Novela zákona o sociálnom poistení č.  467/2019 Z. z.   zaviedla inštitút dlhodobého ošetrovného, ktorý sa začal uplatňovať od 1. apríla 2021. Základné podmienky nároku na ošetrovné / dlhodobé ošetrovné: poistenec ošetruje chorého príbuzného v priamom rade, choré dieťa, ktoré nie ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Monika Gajdošová Podľa § 122b ZP Zákonníka práce patrí v období od 1.1.2023 do 31.5.2023 zamestnancovi za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 € . U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Predĺženie doby poberania nemocenského v období krízovej situácieGarancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Monika Gajdošová Podľa  § 34 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.  o sociálnom poistení zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká nárok na nemocenské ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dohoda o brigádnickej práci študentov na účely sociálneho poistenia v roku 2023Garancia

25.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Monika Gajdošová Od 1.1.2023 sa zamestnancom na účely dôchodkového poistenia stáva aj každý študent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov bez ohľadu na to, či mu z príslušnej dohody plynie právo na pravidelný mesačný príjem alebo na nepravidelný príjem . Taktiež nie je dôležité ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Možnosti predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok - správna konštrukcia zabezpečenia pohľadávokGarancia

3.3.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Dosiahnutie riadneho a včasného plnenia záväzkov je podmienkou vytvorenia  zdravého podnikateľského prostredia. Neplnenie záväzkov druhou zmluvnou stranou môže spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť a môže mať fatálne následky pre ďalší výkon podnikateľskej ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v sociálnom poistení účinné od 1. 1. 2023

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 31.1.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 9.2.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalkulačka výpočtu stravného pri TPC
Kalkulačka výpočtu stravného pri ZPC
Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ