dnes je 19.7.2019
Najnovšie

Dobrovoľne poistené budúce mamičky: prečo je dôležitá hranica 26 týždňov?

16.7.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje budúce mamičky, ktoré sú dobrovoľne poistené a chcú si z tohto vzťahu uplatniť nárok na dávku materské, že ich dobrovoľné nemocenské poistenie musí trvať nepretržite aspoň 26 týždňov, aby sa im dávka vypočítala z toho ...

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní cudzincov

16.7.2019, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, je povinný písomne nahlásiť úradu, resp. Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (v prípade žiadosti o Modrú kartu) voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku: ...

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny

16.7.2019, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý: je držiteľom modrej karty Európskej únie, má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, Zamestnávanie ...

Pri výplate dávky v nezamestnanosti sa prihliada aj na voľné dniGarancia

15.7.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dávky v nezamestnanosti, že táto dávka sa v zmysle zákona o sociálnom poistení poskytuje za všetky kalendárne dni, teda aj sviatky, dni pracovného voľna aj pracovného pokoja. To isté platí aj pre nemocenské i úrazové ...

V máji bolo PN vyše 3% poistencov, rekord sa viaže k februáruGarancia

12.7.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

V máji 2019 bolo na dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz 3,5 percenta práceschopných poistencov. Každý deň bolo podľa štatistiky pobočiek Sociálnej poisťovne maródovalo priemerne 96 415 ľudí. Tohtoročný rekord v počte péeniek Sociálna poisťovňa ...

Výška životného minima od 1. júla 2019Garancia

11.7.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

K 1. júlu 2019  boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.  183/2019 Z. z. Za  životné minimum  fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu v roku 2019Garancia

11.7.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu rieši § 30f zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež lekársky posudok je upravený v § 16 zákona č. 576/ ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmena životného minima od 1. júla ovplyvní viaceré dávky zo Sociálnej poisťovneGarancia

9.7.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. júla 2019 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 205,07 eur mesačne na 210,20 eur mesačne. Životné minimum má vplyv na exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, vznik nároku na predčasný starobný dôchodok a od 1. januára 2020 tiež na ...

Dobrovoľné poistenie je možnosť, nie povinnosťGarancia

8.7.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sú životné situácie, keď človek - na rozdiel od zdravotného poistenia - nemusí byť v Sociálnej poisťovni registrovaný na sociálne poistenie - napr. ak študuje, ak pracuje výhradne v zahraničí alebo ak nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť (bez ...

Zrážky zo mzdy zamestnanca od 1. júla 2019Garancia

8.7.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tak ako (takmer) každý rok, aj od 1. júla 2019 sa zmenila výška životného minima, ktorá má, pokiaľ ide o exekučné konanie, vplyv na vykonávanie exekúcie či už zrážkami zo mzdy alebo zrážkami z iných príjmov. Postup pri vykonávaní zrážok ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2019Garancia

15.5.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý zamestnávateľ je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadam správnej výživy priamo na ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárok na prestávku v práciGarancia

28.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo zamestnancov na odpočinok a zotavenie po práci v súlade so základnými zásadami ZP sa obligatórne premieta do rozvrhu pracovného času zohľadnením prestávok v práci, nepretržitého denného a týždenného odpočinku a dní pracovného ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zahraničná pracovná cesta v roku 2019Garancia

17.6.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri vyslaní zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu je zamestnávateľ v zmysle § 3 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradach v znení neskorších predpisov povinný písomne určiť: miesto nástupu na zahraničnú pracovnú cestu, miesto ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Smernica o pružnom pracovnom časeGarancia

7.12.2018, JUDr. Zlatica Balážová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Zlatica Balážová; JUDr. Juraj Mezei, PhD. Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov smernice     Pružný pracovný čas     Prílohy          Číslo smernice          Rozsah platnosti          Za správnosť smernice zodpovedá     ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyArchív

16.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok“) zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Aktuálne zmeny v ochrane osobných údajov pre rok 2019 - povinnosti, práva a sankcie

19.8.2019, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2019

18.9.2019, Žilina, JUDr. Alena Huťanová

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2019 - podmienky, povinnosti a zmeny

20.9.2019, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2019

23.9.2019, Bratislava, Júlia Pšenková

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

23.9.2019 - 6.11.2019, Bratislava, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!

Súbeh funkcií štatutárneho orgánu - zmluvy, odvody a dane

3.10.2019, Bratislava, Júlia Pšenková

Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

23.10.2019, Žilina, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Zvýšenie súm základnej náhrady pri pracovných cestách v roku 2019
Kalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ