Darček mesiaca
Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Ďalšie peniaze pre deti v náhradných rodináchGarancia

17.1.2019, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nový rok priniesol významné zmeny aj vo finančnej podpore náhradných rodín. Od 1. januára sa významne posilňuje najmä finančná podpora náhradnej starostlivosti o deti ich blízkymi, ale napríklad aj o deti v pestúnskej starostlivosti. Túto výraznú finančnú ...
viac

Príspevok na rekreáciu použitý na detský tábor v roku 2019Garancia

17.1.2019, JUDr. Juraj Mezei PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1.1.2019 je účinná novela Zákonníka práce, ktorá hovorí o povinnosti zamestnávateľa poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu. Do tohto príspevku sa dá zahrnúť aj príspevok na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia ...
viac

Porovnanie zmien v Zákonníku práce v roku 2018 a 2019Garancia

16.1.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V roku 2018 a od 1. 1. 2019 nadobudli účinnosť tri zákony, ktoré novelizovali Zákonník práce ( ZP ): - zák. č. 63/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 5. 2018 - 31. 12. 2018, - zák. č. 347/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2019, - zák. č. 376/ ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Smrť zamestnanca a jeho odchodné v roku 2019Garancia

16.1.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázka Dňa 29. 12. 2018 zomrel zamestnanec, ktorý mal priznaný starobný dôchodok. Moja otázka znie, či má zamestnanec nárok na odchodné v zmysle § 76a Zákonníka práce. Podľa môjho názoru smrťou pracovný pomer zaniká a tým pádom nejde o ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výpočet dovolenky zamestnanca v roku 2019Garancia

16.1.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázka: Poprosila by som Vás o posúdenie správnosti výpočtu nároku na dovolenku. Pracovníčka je od 29. 05. 2018 do 31. 12. 2018 práceneschopná (155 pracovných dní). V 01/2018 nárok na dovolenku : 35 dní Z toho základná výmera dovolenky : ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nepeňažný príjem zamestnanca v roku 2019Garancia

16.1.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázka: Spoločnosť má zamestnancov z tretích krajín, ktorým musí zabezpečiť ubytovanie. Pracujú na dohodu. Je spoločnosť povinná zahrnúť ubytovanie do mzdy a zraziť im to vo výplate ako nepeňažný príjem? Aj keď majú hodinovú mzdu a ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 5 Právne vzťahy s cudzím prvkom, dočasné vysielanieGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 5 (1) Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami vykonávajúcimi prácu na území Slovenskej republiky a zahraničným zamestnávateľom, ako aj medzi cudzincami a osobami bez štátnej príslušnosti pracujúcimi na území Slovenskej ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 13 Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahochGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 13 (1) Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 41 Predzmluvné vzťahyGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
DRUHÁ ČASŤ PRACOVNÝ POMER § 41 Predzmluvné vzťahy (1) Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 43 Náležitosti pracovnej zmluvyGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 43 (1) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú: a. druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, b. miesto výkonu práce (obec, časť ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyArchív

16.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok“) zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Výpočet mzdyArchív

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vlastný výpočet mesačnej mzdy môžeme rozdeliť do dvoch krokov: výpočet hrubej mzdy výpočet čistej mzdy Výpočet hrubej mzdy Predstavuje výpočet a následnú kumuláciu všetkých mzdových položiek: mesačnej mzdy ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2019Garancia

19.11.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročne v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je stanovená nasledovne: - ak daňovník dosiahne základ dane, ktorý sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy životného minima ...
viac

Mzdový list zamestnancaArchív

27.9.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy s výnimkou uvedenou v § 39 ods. 4 zákona o dani z príjmov a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie ...
viac

Za prácu vo sviatok a náhrada mzdy za sviatokArchív

12.1.2018, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sviatky sú osobitné dni pracovného pokoja vymedzené v § 1 a § 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Dni sviatkov sa nedá stotožňovať s ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2019 Z.z. novela op. č. 419/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2019 v čiastke č. 1)
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 17/2019 Z.z. novela op. č. 223/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 18/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
21.2.2019, Nitra
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!
26.2.2019 - 28.2.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
6.3.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
14.3.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
19.3.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
11.6.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
19.8.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: