dnes je 6.12.2021

Najnovšie

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. 1. 2022Garancia

6.12.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novela Zákonníka práce účinná od 1. 1. 2022 prináša ďalšie zmeny v oblasti pracovného práva, ktoré sa týkajú stravovania zamestnancov a príspevku na stravovanie zamestnancov, ako aj nový výpovedný dôvod pri skončení pracovného pomeru zo strany ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Zamestnanosť v treťom štvrťroku vzrástla prvýkrát v tomto roku

6.12.2021, Zdroj: SITA

... Zamestnanosť na Slovensku sa v treťom štvrťroku tohto roka medziročne zvýšila o 0,1 %. Počet pracujúcich na Slovensku stúpol na 2 milióny 591-tisíc osôb. Celková zamestnanosť po sezónnom očistení oproti predchádzajúcemu štvrťroku vzrástla o 1,1 % a dosiahla 2 milióny 579,3-tisíca osôb. Miera zamestnanosti ...

Zamestnanci v karanténe/izolácii žiadajú Sociálnu poisťovňu o nemocenské len ak im PN trvá viac ako 10 dní

6.12.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Zamestnanci, ktorým ošetrujúci lekár potvrdí dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie so začiatkom od 1.12.2021 a neskôr, sú povinní o svojej práceneschopnosti informovať v prvom rade svojho zamestnávateľa. Ten im bude vyplácať náhradu mzdy za prvých desať dní práceneschopnosti ...

Trvalý kurzarbeit sa na Slovensku zavedie až od 1. marca 2022

6.12.2021, Zdroj: SITA

... Trvalý kurzarbeit sa na Slovensku zavedie až od 1. marca budúceho roka. Prvé dva mesiace budúceho roka budú úrady práce a sociálnych vecí poskytovať zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) príspevky na udržanie zamestnanosti v režime súčasnej Prvej pomoci.Zákono podpore v čase skrátenej ...

Použitie sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi v roku 2022Garancia

3.12.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Finančné prostriedky sociálneho fondu (zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v zn. n. p. - ZSF ) zamestnávatelia zhromažďujú a používajú na realizáciu svojej sociálnej politiky. Podľa ZSF sociálny fond (SF) podľa § 2 ods. 2 ZSF tvoria len zamestnávatelia, ktorými sú: - právnická ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Podnikatelia budú môcť začať opätovne žiadať o dotácie na nájomné od 9. decembra 2021

3.12.2021, Zdroj: SITA

... Podnikatelia budú môcť začať opätovne žiadať o dotácie na nájomné od 9. decembra 2021. Na tlačovej besede to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. Podľa neho je tretie kolo pomoci aktuálne v schvaľovacom procese.Čaká sa na vyjadrenie Protimonopolného úradu SR a Európskej komisie. Minister opätovne ...

Manuál Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID - 19

3.12.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Manuál má odporúčací charakter a je určený zamestnávateľom pre rýchlu orientáciupri zabezpečovaní testovania zamestnancov vo svojich prevádzkach scieľom naplniť povinnosti vzmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 264zo dňa 24. 11. 2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného ...

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2022 zvýši dôchodky o 1,3%, dôchodcovia nemusia o nič žiadať

3.12.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Dôchodcovia dostanú v novom roku vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa im ich prepočíta a zvýši o 1,3 % automaticky, o zvýšenie teda nemusia osobitne žiadať. Dôchodok v novej výške dostanú v januárových výplatných termínoch. Sociálna poisťovňa im v januári 2022 zašle k zvýšeniu aj písomné rozhodnutie. ...

Rezort hospodárstva po rokovaní so zamestnávateľmi spresnil niektoré časti manuálu testovania vo firmách

3.12.2021, Zdroj: SITA

... Ministerstvo hospodárstva SR po rokovaní so zamestnávateľmi mierne upravilo niektoré časti manuálu testovania vo firmách. Ako pre agentúru SITA uviedol rezort, upresnil sa postup pri likvidácii odpadu po testovaní a presnejšie sa definovala aj následná finančná kompenzácia za testovanie.Do manuálu zároveň ...

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za november 2021

2.12.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za november 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. septembra 2024. Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia ...

viac článkov
Najčítanejšie

Oslobodenie finančného príspevku na stravovanie od dane z príjmov od 1.3.2021Garancia

15.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Národná rada Slovenskej republiky dňa 4. 2. 2021 schválila zákon č. 76/2021 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 76/2021 Z. z. ”). Zákonom č. 76/2021 Z ...

Výpočet pomernej časti dovolenky v roku 2021Garancia

14.4.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával prácu pre neho aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má podľa § 101 ZP Zákonníka práce nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovným pomer netrval ...

Možnosti predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok - správna konštrukcia zabezpečenia pohľadávokGarancia

3.3.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dosiahnutie riadneho a včasného plnenia záväzkov je podmienkou vytvorenia  zdravého podnikateľského prostredia. Neplnenie záväzkov druhou zmluvnou stranou môže spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť a môže mať fatálne následky pre ďalší výkon podnikateľskej ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Suma finančného príspevku na stravovanieGarancia

10.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom ...

Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanieGarancia

12.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je podľa § 152 ods. 7 ZP Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 3. 2021 povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

10.12.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 16.12.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček - vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR

Dátum: 21.1.2022

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19
Kalkulačka výpočtu stravného pri TPC
Kalkulačka výpočtu stravného pri ZPC
Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ