dnes je 26.2.2020
Najnovšie

Evidovaná nezamestnanosť pod 5 % aj v januári

25.2.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

V prvom mesiaci tohto roka sa evidovaná miera nezamestnanosti udržala pod hranicou päť percent a dosiahla 4,98 %. Medziročne sa znížila o 0,28 percentuálneho bodu. Prácu si v januári aktívne hľadalo 137 087 ľudí, čo je o 7 143 osôb menej ako rok predtým. V ...

Členovia volebných komisií neplatia z odmeny za prácu v komisii sociálne odvody

25.2.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Z nadchádzajúcich parlamentných volieb nevyplývajú pre členov volebných komisií, ani pre obce voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Z nadchádzajúcich parlamentných volieb nevyplývajú pre členov volebných komisií, ani pre obce voči Sociálnej poisťovni ...

Sociálna poisťovňa vlani dlžníkom povolila 2,5 tisíc splátkových kalendárovGarancia

24.2.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

V roku 2019 vydala Sociálna poisťovňa spolu 2 561 rozhodnutí o povolení splátok dlžných súm (tzv. splátkový kalendár) v celkovom objeme 4,330 milióna eur. V roku 2019 vydala Sociálna poisťovňa spolu 2 561 rozhodnutí o povolení splátok dlžných súm (tzv. ...

Ak si poistenec invaliditu privodí sám, výška dôchodku sa znížiGarancia

24.2.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Posudzovanie invalidity, teda miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ktoré nasleduje po podaní každej žiadosti o priznanie invalidného dôchodku, je individuálnou a citlivou záležitosťou. Sociálna poisťovňa preto opätovne pripomína, že sa určuje ...

Daňový bonus na zaplatené úrokyGarancia

22.2.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 33a ZDP definuje podmienky a spôsob uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky (BDZÚ). Daňovníkovi vzniká nárok na DBZÚ v príslušnom zdaňovacom období, ak má a) najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti, b) ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dohoda o brigádnickej práci študentov 2020Garancia

21.2.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohodu o brigádnickej práci študentov, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce podľa § 223 a nasl. ZP . ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Fond pracovného času zamestnanca v roku 2020Garancia

21.2.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný čas je v zmysle § 85 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov možné definovať ako časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s  ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dovolenka z pohľadu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v roku 2020Garancia

21.2.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poprosím Vás o výklad k § 103 ods. 2 ZP , nakoľko máme Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, kde už máme zvýšenú výmeru dovolenky na 5 a 6 týždňov. Ale kolektívna zmluva je platná na rok 2019 a 2020 a v nej nedošlo k dodatku, aby sa ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzda manželky z pohľadu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku v roku 2020Garancia

21.2.2020, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaujímalo by ma, či sa do mzdy manžela/ky za daný rok započítava materské za december, ktoré bolo vyplatené v januári, čiže už v nasledujúcom kalendárnom roku? Pohľad autora na problematiku: Vlastným príjmom manželky (manžela) na účely ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ciele, priority, úlohyGarancia

21.2.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo je riadenie podľa cieľov? Riadenie podľa cieľov je spôsob koordinácie činnosti spoločnosti, jej jednotlivých úsekov až po jednotlivcov na základe stanovovania výkonových cieľov.  Riadenie podľa cieľov je spôsob riadenia spoločnosti a ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2019Garancia

12.9.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ môže krátiť zamestnancovi dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok, len v zákonom ustanovenom rozsahu podľa § 109 Zákonníka práce. Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdový list zamestnancaArchív

27.9.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy s výnimkou uvedenou v § 39 ods. 4 zákona o dani z príjmov a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie ...

Fond pracovného času v roku 2019Garancia

27.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak mám zmluvu na 38,75 hod... Aký je fond pracovného času? Je rovnaký ako pri 40 hodinách? Legislatívna úprava: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZP ”) Pohľad autora na problematiku: Dĺžka a ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nastavenie pracovného času v nepretržitej prevádzke z pohľadu Zákonníka práce v roku 2020Garancia

17.1.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V súčasnej spoločnosti fenomén dĺžky a rozvrhnutia pracovného času smeruje k jeho väčšej flexibilite. Je to spojené so zvyšovaním produktivity práce, znižovaním prácnosti masovej výroby v súvislosti s technologickým pokrokom, zavádzania ...

Výpočet mzdyArchív

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastný výpočet mesačnej mzdy môžeme rozdeliť do dvoch krokov: výpočet hrubej mzdy výpočet čistej mzdy Výpočet hrubej mzdy Predstavuje výpočet a následnú kumuláciu všetkých mzdových položiek: mesačnej mzdy ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Súbeh funkcií štatutárneho orgánu - zmluvy, odvody a dane

, ,

Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2020

10.3.2020, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

12.3.2020, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2020

17.3.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

20.5.2020 - 5.6.2020, Bratislava, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

8.6.2020, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Čo sa zmenilo po máji 2018 v ochrane osobných údajov - ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

17.8.2020, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019
Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ