Darček mesiaca
Zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Príplatky a mzdové zvýhodnenia od 1. 5. 2018

19.6.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. mája 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 63/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa Zákonník práce. Táto novela okrem iných zmien, zvýšila mzdové zvýhodnenia za nočnú prácu a prácu vykonávanú vo sviatok a zaviedla mzdové zvýhodnenia za prácu ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ako zmena životného minima od 1. júla ovplyvní exekučné zrážky, predčasný starobný a minimálny dôchodok

19.6.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Od 1. júla 2018 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu zo 199,48 eur na 205,07 eur mesačne. Životné minimum má vplyv na exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, vznik nároku na predčasný starobný dôchodok a od 1. januára 2019 tiež na ...
viac

Stravné lístky od 1. 6. 2018 z pohľadu zákona o dani z príjmovGarancia

19.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 6. 2018 upravujeme smernicu ohľadom stravných lístkov nasledovne: Stravný lístok v hodnote 3,80 Eur: • 2,50 - príspevok zamestnávateľa (z nákladov, účet 527), • 0,15 - príspevok zo sociálneho fondu (472), • 1,15 - ...
viac

Zmena výšky stravného zamestnancov od 1. 6. 2018Garancia

18.6.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, opatrením č. 148/2018 zo dňa 16. mája 2018 od 1. júna 2018 zvyšuje sumy stravného v jednotlivých časových ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Lekárske prehliadky zamestnanca z pohľadu mzdového účtovníctva v roku 2018Garancia

15.6.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamestnávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinný zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Čerpanie náhradného voľna pedagogických a odborných zamestnancov v roku 2018Garancia

14.6.2018, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme vypracovať smernicu o náhradnom voľne a čerpaní dovoleniek podľa Vašich vzorov. V Čl.IV časť 7 je napísané, že v prípade čerpania náhradného voľna počas školského roku a školského vyučovania sa NV čerpá v rozsahu počtu hodín úväzku ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Životné minimum od 1. 7. 2018

14.6.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Eva Gášpárová Na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie je suma životného minima od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019: Na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce ...
viac

Poskytovanie cestovných náhrad zamestnancovi v roku 2018Garancia

12.6.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prosíme o usmernenie k poskytovaniu cestovných náhrad, konkrétne stravného v nasledovnom prípade. Zamestnanec školy bol vyslaný na pracovnú cestu - zúčastnil sa trojdňového pracovného seminára. Ubytovacie zariadenie ponúklo účastníkom ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmeny v zákone o ochrane osobných údajov týkajúce sa mzdovej a HR oblasti od 25. 5. 2018Garancia

12.6.2018, PaeDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „ ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmena výšky stravného od 1. 6. 2018 Garancia

12.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 6. 2018 sa zmenila výška stravného. Koľko bude musieť zamestnávateľ prispievať svojim zamestnancom na stravu po novom a za akých okolností? Na akú výšku stravného má nárok zamestnanec na pracovnej ceste? Ak máte otázky ohľadom zmien výšky stravného, ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najčítanejšie

Komentár k ZP § 5 Právne vzťahy s cudzím prvkom, dočasné vysielanieGarancia

24.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
  § 5 (1) Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami vykonávajúcimi prácu na území Slovenskej republiky a zahraničným zamestnávateľom, ako aj medzi cudzincami a osobami bez štátnej príslušnosti pracujúcimi na území Slovenskej ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2018Garancia

5.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na nárok zamestnanca na 2. stravný lístok. Máme pružný pracovný čas, voliteľný časový úsek je od 8.00-14.00 alebo 8.30-14.30. V prípade, že zamestnanec odpracuje  viac ako 11 hodín   počas pracovného dňa, bude mať nárok ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Podiely na ziskuArchív

1.6.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nasledujúci príspevok obsahuje odpovede na viaceré vaše otázky súvisiace s nejasnosťami, ktoré sa týkajú platenia odvodov z podielov na zisku (ďalej aj „dividenda“) a ich zdaňovania, ktoré vyplácajú fyzickým osobám obchodné spoločnosti - spoločnosti s ručením ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 130/2012 Z. z.Archív

4.5.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V čísle 5/2012 tohto časopisu sme rozoberali termíny a povinnosti ustanovené pre platiteľov poistného podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z . o zdravotnom poistení (ďalej len „ZZP“). V tomto čísle Vám poskytneme základné informácie o ročnom zúčtovaní zdravotného ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

31.3.2017, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 153/2018 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 31.5.2018 v čiastke č. 55)
  • 156/2018 Z.z. novela zák. č. 362/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 157/2018 Z.z. o metrológii (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 159/2018 Z.z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného (vyšlo dňa: 12.6.2018 v čiastke č. 58)
  • 161/2018 Z.z. novela zák. č. 300/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 171/2018 Z.z. novela zák. č. 463/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 172/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 174/2018 Z.z. novela vyhl. č. 180/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
25.9.2018 - 27.9.2018, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
18.9.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
11.9.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
2.7.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
20.9.2018, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj  s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Prihláška tu!
16.11.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
16.8.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: