Darček mesiaca
Materská a rodičovská dovolenka v roku 2018

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Registračná povinnosť študenta pracujúceho na dohodu voči sociálnej poisťovni v roku 2018

12.7.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príklad Študent uzatvoril dohodu o brigádnickej práci študenta na obdobie od 1.4.2018 do 30.6.2018 s právom na pravidelný mesačný príjem. Túto dohodu si určil ako dohodu, pri ktorej si bude uplatňovať výnimku z platenia poistného. Jeho ...
viac

Základ dane fyzickej osoby v roku 2018

5.7.2018, Ing.Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p (ZDP) pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb (FO) vychádza z princípu zdanenia celkových príjmov z rôznych zdrojov a rôzneho „druhu“. Daňovník dane z príjmov FO je povinný všetky ...
viac

Platenie poistného pri viacerých zamestnaniach súčasne v roku 2018

5.7.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa uvedeného paragrafu platí, že ak poistenec vykonáva viacero činností zamestnanca, poradie povinnosti platiť poistné do Sociálnej poisťovne pre zamestnanca sa určuje výškou jeho vymeriavacieho základu, pričom sa postupuje od ...
viac

Ošetrovanie člena rodiny v roku 2018Garancia

28.6.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V živote človeka niekedy nastane sociálna udalosť, kedy jeho najbližší príbuzní nie sú schopní sa o seba postarať a potrebujú dočasnú opateru v chorobe. Zákonník práce myslel na takúto udalosť a do § 141 ods. 1 zakotvil, že zamestnávateľ je ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Výpočet exekúcie zamestnanca od 1.7.2018

28.6.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 69 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučného poriadku je možné zrážku vykonať len z čistej mzdy. Podľa § 70 toho istého zákona sa povinnému nesmie zraziť základná suma. Táto základná suma je odvodená od výšky životného minima, ...
viac

Vplyv materskej a rodičovskej dovolenky na nárok, krátenie a čerpanie dovolenky v roku 2018Garancia

27.6.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával prácu u neho aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovným pomer ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Dohoda o vykonaní práce a prihlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovne v roku 2018Garancia

25.6.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec bude pracovať na dohodu o vykonaní práce od 2. 7. 2018 do 23. 7. 2018. Bude pracovať od pondelka do piatku, ale nebude pracovať vo sviatok 5. 7. 2018, soboty a nedele sú voľné. Ako v takomto prípade treba dohodára správne ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mzdové zvýhodnenie zamestnanca v dvojzmennej prevádzke v roku 2018Garancia

22.6.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme sa opýtať na mzdové zvýhodnenia, kt. sú v platnosti od 05/2018. Náš zamestnanec pracuje v pravidelnej prevádzke na 2 zmeny od pondelka do piatku. Do prace nastupuje prvá zmena v pondelok od 15,30 - 23,45. Druha zmena začína ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie pri odpracovaní 11 hodinovej pracovnej zmeny v roku 2018Garancia

21.6.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanci majú dohodnutý nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, pracujú 2 dni x 11,5 hodín a 2 dni voľno. Zamestnávateľ im poskytne po 4 hodinách práce teplé jedlo alebo stravný lístok. Má povinnosť poskytnúť ďalšie teplé jedlo alebo ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najčítanejšie

Novela Zákonníka práce a ďalších zákonov účinná od 1. mája 2018 a 1. mája 2019Garancia

28.2.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
/Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákona o štátnej službe, Zákona o službách zamestnanosti, Zákona o minimálnej mzde, Zákona o dani z príjmov, Zákona o zdravotnom poistení, Zákona o ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2018Garancia

5.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na nárok zamestnanca na 2. stravný lístok. Máme pružný pracovný čas, voliteľný časový úsek je od 8.00-14.00 alebo 8.30-14.30. V prípade, že zamestnanec odpracuje  viac ako 11 hodín   počas pracovného dňa, bude mať nárok ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyGarancia

16.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok“) zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Povinná identifikácia platieb na sociálne poistenie od 1. marca 2012Archív

23.3.2012, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer
V minulom čísle SMUP sme Vás informovali o novele zákona o sociálnom poistení, ktorá zaviedla s účinnosťou od 1. 3. 2012 nový identifikátor platieb poistného na sociálne poistenie, penále a pokút - variabilný a špecifický symbol. Prinášame vám podrobnejšiu ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 5 Právne vzťahy s cudzím prvkom, dočasné vysielanieGarancia

24.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
  § 5 (1) Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami vykonávajúcimi prácu na území Slovenskej republiky a zahraničným zamestnávateľom, ako aj medzi cudzincami a osobami bez štátnej príslušnosti pracujúcimi na území Slovenskej ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 171/2018 Z.z. novela zák. č. 463/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 172/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 174/2018 Z.z. novela vyhl. č. 180/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 190/2018 Z.z. novela zák. č. 328/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 28.6.2018 v čiastke č. 67)
  • 191/2018 Z.z. novela zák. č. 447/2008 Z. z. a č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 28.6.2018 v čiastke č. 67)
  • 192/2018 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 196/2018 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 198/2018 Z.z. novela zák. č. 480/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 201/2018 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 9.7.2018 v čiastke č. 70)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
25.9.2018 - 27.9.2018, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
18.9.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
11.9.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
23.10.2018, Žilina
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
20.9.2018, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj  s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Prihláška tu!
16.11.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
16.8.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: