dnes je 12.5.2021

Input:

152/1994 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.1.2019

152/1994 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 31. mája 1994
o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Sociálny fond
§ 1
Tento zákon upravuje tvorbu a následné použitie sociálneho fondu (ďalej len „fond”).
§ 2
(1) Zamestnávateľ tvorí fond v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2) Zamestnávateľom na účely tohto zákona sa rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo miestom podnikania a právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá zamestnáva zamestnanca
a) v pracovnom pomere alebo
b) v služobnom pomere.
Tvorba fondu
§ 3
(1) Fond sa tvorí ako úhrn a) povinného prídelu vo výške 0, 6% až 1% zo základu uvedeného v §4 ods. 1, b) ďalších zdrojov fondu podľa §4 ods. 2 a 3.
(2) Povinný prídel fondu vo výške 0, 6% tvoria zamestnávatelia podľa §5 ods. 1 tohto zákona od 1. septembra 1994. Zamestnávatelia, ktorí za predchádzajúci rok dosiahli zisk a splnili všetky daňové a odvodové povinnosti voči štátnemu rozpočtu, Národnej poisťovni a Fondu zamestnanosti, zvýšia povinný prídel v rozsahu dohodnutom v kolektívnej zmluve najviac do výšky 1%.
(3) Zamestnávatelia podľa §5 ods. 2 tvoria sociálny fond podľa odseku 1 od 1. januára 1995 v rámci možnosti svojho rozpočtu.
§ 4
(1) Základom na určenie povinného prídelu podľa §3 je objem skutočne vyplatených miezd (platov) v bežnom roku.
(2) Ďalšími zdrojmi fondu sú zdroje podľa tohto zákona alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do fondu.
(3) Zamestnávateľ, ktorý vytvára zisk, môže prispievať do fondu prídelmi z použiteľného zisku; tým nie je dotknutá povinnosť takéhoto zamestnávateľa tvoriť fond podľa §2 ods. 1 tohto zákona.
§ 5
(1) Povinný prídel do fondu u zamestnávateľa, ktorého predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku, je súčasťou výdavkov (nákladov) 1) .
(2) Povinný prídel do fondu u zamestnávateľa, na ktorého sa nevzťahuje odsek 1, je súčasťou vecných neinvestičných výdavkov mimo položky mzdových prostriedkov.
§ 6
(1) Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte fondu zamestnávateľa.
(2) Na osobitný účet fondu sa prostriedky prevádzajú vo výške jednej dvanástiny do 15 dní po začatí každého mesiaca vo forme preddavkov z predpokladanej ročnej výšky základu na určenie povinného prídelu podľa §4 ods. 1.
(3) Zostatok prostriedkov fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.
(4) Zúčtovanie prostriedkov predstavujúce povinný prídel do fondu vykoná zamestnávateľ do konca druhého mesiaca po uplynutí bežného roka.
§ 7
Použitie fondu
(1) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť z fondu príspevok
a) zamestnancom na závodné stravovanie nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov a na služby, ktoré zamestnanec čerpá na regeneráciu pracovnej sily, v rozsahu dohodnutom v kolektívnej zmluve, najmenej však 30% povinného prídelu podľa §3,
b) zamestnancom vo forme sociálnej výpomoci, na dopravu do zamestnania a na dôchodkové