Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

152/1994 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.5.2018

152/1994 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 31. mája 1994
o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
280/1995 Z.z.
13. 12. 1995
mení a dopĺňa § 3 a § 7, mení § 4
375/1996 Z.z.
28. 12. 1996
mení § 3,§ 5, mení a dopĺňa § 7
313/2005 Z.z.
1. 9. 2005
mení § 7 a dopĺňa nový § 9
591/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa § 2 až § 8
474/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa § 4, § 6, § 9
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa § 7 a poznámky pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Sociálny fond
§ 1
Tento zákon upravuje tvorbu a následné použitie sociálneho fondu (ďalej len „fond”).
§ 2
(1) Zamestnávateľ tvorí fond v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2) Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.1)
Tvorba fondu
§ 3
(1) Fond sa tvorí ako úhrn
a) povinného prídelu vo výške 0, 6% až 1% zo základu uvedeného v § 4 ods. 1,
b) ďalšieho prídelu vo výške
1. dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborový orgán podľa osobitného predpisu2) , najviac vo výške 0, 5% zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1, alebo
2. sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 7 ods. 5, najviac však vo výške 0, 5% zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1,
c) ďalších zdrojov fondu podľa § 4 ods. 2 a 3.
(2) Zamestnávateľ podľa § 5 ods. 1, ktorý za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol zisk a splnil všetky daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti k zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni, môže tvoriť povinný prídel podľa odseku 1 písm. a) do výšky 1 %. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil niektorú z podmienok uvedených v prvej vete, tvorí povinný prídel do fondu vo výške 0,6 %.
(3) Zamestnávatelia podľa § 5 ods. 2 tvoria sociálny
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: