dnes je 25.1.2020
Najnovšie

Daňový bonus na zaplatené úrokyGarancia

24.1.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 33a ZDP definuje podmienky a spôsob uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky (BDZÚ). Daňovníkovi vzniká nárok na DBZÚ v príslušnom zdaňovacom období, ak má a) najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti, b) ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Riadenie podľa cieľovGarancia

24.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všetci úspešní ľudia, spoločnosti, kolektívy majú jeden spoločný rys - sú cieľavedomí - majú svoje ciele, a nielenže ich majú, ale aj po nich túžia a vytrvalo sa k nim približujú. Keď sa sledovala a hodnotila výkonnosť spoločností, mnohokrát ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Právna úprava všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škoduGarancia

24.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predpoklady zodpovednosti za škody Zákonník práce upravuje prípady, ak vznikne škoda a túto škodu možno pripísať zamestnancovi. Predpoklady zodpovednosti za škodu predstavujú vlastne podmienky, ktoré sa musia naplniť na to, aby ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivostiGarancia

24.1.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Žiadosť o náhradu škody podľa  § 186 ods. 1 ZP  Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Názov a sídlo spoločnosti:............................................................. ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vzor dohody o brigádnickej práci študentovGarancia

23.1.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Dohoda o brigádnickej práci študentov uzatvorená podľa  § 228 ZP  Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti............................. ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Právna úprava dohôd o brigádnickej práci študentov a dohôd o pracovnej činnostiGarancia

23.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdiel medzi týmito dohodami je v subjekte. Dohoda o brigádnickej práci (len študent), dohoda o pracovnej činnosti (každá fyzická osoba so spôsobilosťou uzatvoriť dohodu - viď. ust.  § 11 ods. 2 ZP ) a v rozsahu pracovného času - ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mesačné výkazy nepredložilo 7 063 zamestnávateľov, stali sa dlžníkmi SPGarancia

23.1.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v decembri odoslala 9 685 SMS a e-mailov, v ktorých upozornila 7 063 zamestnávateľov na neodovzdané povinné mesačné výkazy za zamestnancov. Išlo o výkazy za november 2019. Na základe upozornenia 1 011 zamestnávateľov zaslalo do Sociálnej ...

Vzor dohody o vykonaní práceGarancia

22.1.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE uzatvorená podľa  § 226 ZP  Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti:.......................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nezamestnanosť v roku 2019 na historickom minimeGarancia

22.1.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Decembrová miera evidovanej nezamestnanosti zostala na novembrovej úrovni 4,92 %, celková miera si udržala hodnotu 6,01%. V priemere sa tak v roku 2019 dostala mesačná miera evidovanej nezamestnanosti na 5 %, čo je medziročný pokles o 0,42 percentuálneho bodu. ...

Právna úprava dohody o vykonaní práceGarancia

21.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z hľadiska náležitostí sa vyžaduje, aby dohoda mala písomnú formu pod sankciou neplatnosti (ust.  § 226 ods. 2 ZP  prvá veta. Ohľadom doložky neplatnosti možno odkázať na ust.  § 17 ods. 2 ZP ). ZP  v ust.  § 226 ods. 2 ZP   ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Fond pracovného času v roku 2019Garancia

27.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak mám zmluvu na 38,75 hod... Aký je fond pracovného času? Je rovnaký ako pri 40 hodinách? Legislatívna úprava: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZP ”) Pohľad autora na problematiku: Dĺžka a ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vzdelávanie zamestnancovGarancia

13.12.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. ( ZDP ) Do roku 2019 (doškoľovanie zamestnanca) - podľa § 5 ods. 7 písm. a)   ZDP , bol od dane z príjmov oslobodený príjem zamestnanca vynaložený zamestnávateľom na jeho doškoľovanie , ...

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020Garancia

19.11.2019, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národná rada prijala 17. októbra, na svojej 51. schôdzi, poslanecký návrh zákona, novelizujúci zákon o sociálnom poistení. Zavádza systémovú zmenu spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárok na prestávku v práciArchív

28.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo zamestnancov na odpočinok a zotavenie po práci v súlade so základnými zásadami ZP sa obligatórne premieta do rozvrhu pracovného času zohľadnením prestávok v práci, nepretržitého denného a týždenného odpočinku a dní pracovného ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2019Garancia

12.9.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ môže krátiť zamestnancovi dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok, len v zákonom ustanovenom rozsahu podľa § 109 Zákonníka práce. Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

13.2.2020 - 6.3.2020, Bratislava, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!

Súbeh funkcií štatutárneho orgánu - zmluvy, odvody a dane

4.3.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2020

10.3.2020, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

12.3.2020, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2020

17.3.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

8.6.2020, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Čo sa zmenilo po máji 2018 v ochrane osobných údajov - ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

17.8.2020, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019
Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ