dnes je 16.1.2021

Najnovšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2021Garancia

15.1.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okrem vzniku nároku zamestnanca na dovolenku a základnej výmery dovolenky Zákonník práce upravuje aj krátenie dovolenky, čerpanie dovolenky a poskytovanie náhrady za dovolenku. Konkrétne postupy zamestnávateľa aj zamestnanca pri krátení ...

Zmena úradných hodín na Národnom inšpektoráte práce

15.1.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Zmena úradných hodín na Národnom inšpektoráte práce Národný inšpektorát práce upozorňuje verejnosť, že vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia vlády SR pristúpil k zmene úradných hodín nasledovne: PODATEĽŇA Pondelok - Piatok 08:00 hod. ...

Ak ste pracovali v zahraničí a teraz pokračujete v práci z domu, sociálne poistenie sa vám nemení

15.1.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Vzhľadom na pandémiu koronavírusu mnohí v zahraničí pracujúci zamestnanci, živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) aktuálne vykonávajú prácu z domu, tzv. „home office“. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v tejto situácii nemusia ...

Testovanie na COVID-19 ako nepeňažný príjem zamestnanca v roku 2021Garancia

14.1.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak bol zamestnanec vyslaný na zahraničnú služobnú cestu a na letisku bol povinný absolvovať test na Covid-19, je cena za testovanie nepeňažným príjmom zamestnanca, z ktorého treba platiť zdravotné, sociálne odvody a daň? Odpoveď: Ak ...

Začiatok zobrazovania identifikačného čísla právneho vzťahu (IČPV) a povinného uvádzania na registračnom liste fyzickej osoby (RLFO) od 14.1.2021

14.1.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Do informačného systému Sociálnej poisťovne bola zapracovaná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu. Do ...

Stanovenie poradia zrážok zo mzdy v roku 2021Garancia

13.1.2021, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručil príkaz na začatie exekúcie. Ak sa mu doručil toho istého dňa príkaz na začatie exekúcie pre niekoľko pohľadávok, majú tieto pohľadávky rovnaké poradie; ak nestačí suma ...

Vyhnite sa chybám pri vypĺňaní e-formulárov a urýchlite si vyplatenie pandemických dávok

13.1.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Počas krízovej situácie Sociálna poisťovňa pripravila pre klientov niekoľko elektronických formulárov, ktorými si môžu uplatniť nárok na pandemické nemocenské dávky. Vďaka nim si o nemocenské dávky môžu požiadať online z pohodlia domova. Navyše tieto formuláre ...

Finančný príspevok na stravovanie podľa návrhu Zákonníka práce od 1. 3. 2021Garancia

12.1.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Pri plnení tejto povinnosti má prioritu poskytovanie jedného ...

Rodičia, ak ste podali žiadosť o pandemické ošetrovné v minulom roku, novú žiadosť netreba posielať

12.1.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, aby neposielali žiadosť o pandemické ošetrovné opätovne len z dôvodu začiatku nového kalendárneho roku. Ak počas krízovej situácie, ktorá trvá od 12. marca 2020, už raz žiadosť o pandemické ošetrovné v minulom roku ...

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 u brigádnika - študentaGarancia

11.1.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak študent dovŕši 15 rokov veku a skončí povinnú školskú dochádzku, môže zárobkovú činnosť vykonávať ako zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu na základe pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v  ...

viac článkov
Najčítanejšie

Výpočet odstupnéhoArchív

23.6.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účely výpočtu odstupného v prípade skončenia pracovného (§ 76 Zákonníka práce) pomeru zamestnanca sa vychádza z priemerného zárobku tak ako ustanovuje § 134 ZP. Na účely výpočtu odstupného v prípade skončenia pracovného (§ 76 ...

Má výsluhový dôchodca platiť odvody zo mzdy z pracovného pomeru ako zamestnanec ?

18.10.2012, JUDr. Zuzana Macková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec, výsluhový dôchodca 63-ročný(predložil rozhodnutie o výsluhovom dôchodku), má platiť odvody do PvN a IP zo mzdy z pracovného pomeru ako zamestnanec? Pri vstupe do zamestnania už dovŕšil dôchodkový vek / 62 /. JUDr. Zuzana Macková, PhD. Výsluhový ...

Výpočet mzdy pri čerpaní dovolenkyArchív

30.1.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo na náhradu mzdy pri čerpaní, ale aj nečerpaní dovolenky zamestnanca je dané §116 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Za čerpanú dovolenku patrí zamestnancovi náhrada podľa počtu dní. Pri nevyčerpaní môže zamestnanec dostať ...

Čerpanie pol dňa dovolenky. Aké sú náležitosti.Archív

23.8.2016, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tretia základná zásada Zákonníka práce, v článku 3, ukladá zamestnancom právo na odpočinok a na zotavenie sa po práci. Preto v §§ 100 a nasledujúcich Zákonníka práce je toto právo spresnené, a zamestnanec si teda môže uplatniť ...

Dva pracovné pomery - ako je to s platením odvodov?

29.1.2013, Ing. Dagmar Piršelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak má zamestnanec súbežne dva pracovné pomery u dvoch rôznych zamestnávateľov. Môže mať podpísané len jedno vyhlásenie k dani? Ako je to s platením odvodov? Nezdaniteľnú čiastku a bonus má len u jedného zamestnávateľa, tam kde má podpísané Vyhlásenie k dani? ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

20.1.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

27.1.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

23.2.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.2.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Vysielanie zamestnancov vs. prenájom zamestnancov do Nemecka

Lektor: JUDr. Patrícia Tóthová, LL.M.

Dátum: 19.1.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Pripravované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní v roku 2021

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 19.1.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ