dnes je 22.10.2021

Legislatívne zmeny - Legislatívne zmeny 2022

Pripravovaná novela Zákonníka práce s účinnosťou v roku 2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zahájilo 29.07.2021 medzirezortné pripomienkové konane k návrhu novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Legislatívny proces má označenie LP/2021/416.

Zmena je vynútená reflektovaním novej európskej legislatívy a to:

  1. Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii („Smernica 2019/1152”); a
  2. Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EU („Smernica 2019/1158”).

Navrhovaná novela zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2023

Hlavné navrhované zmeny:

  • Od začiatku roka 2023 by sa mal na Slovensku zaviesť rodičovský bonus - dieťa pracujúce na Slovensku bude môcť každému rodičovi odviesť 2,5 percenta z jeho hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu. Vychádzať sa bude z príjmov dieťaťa spred dvoch rokov.
  • Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie sa má zrušiť - kompenzácia zvýšením maximálneho vymeriavacieho základu na výpočet nemocenských dávok a dávok v nezamestnanosti zo súčasného 2-násobku na 2,5-násobok priemernej mzdy na Slovensku.
  • Príjem dôchodcov a študentov, ktorý je oslobodený od odvodov, sa má zvýšiť z 200 na 300 eur

Zamestnávanie cudzincov:

 COVID-19:

Najdôležitejšie schválené zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021:

Články  v roku 2021:

Videosemináre:

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 28.10.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Ako odhaliť manipulatívne techniky zamestnancov na pracovisku

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 9.11.2021

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19

Ďalšie príklady a výpočty k opatreniam pre zamestnávateľov v čase COVID-19 nájdete TU. Prístup do sekcie majú iba predplatitelia portálu.

Kalkulačka výpočtu stravného pri TPC
Kalkulačka výpočtu stravného pri ZPC
Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ