dnes je 2.12.2020

Input:

Vylúčenie súbehu náhrad

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.4 Vylúčenie súbehu náhrad

Ing. Ľuboslava Minková

Súbeh náhrad

Každá zahraničná pracovná cesta trvá určitý čas aj na území SR a z tohto dôvodu je vylúčené poskytovanie stravného v eurách a v cudzej mene alebo v eurách podľa § 5 ZCN za ten istý čas trvania zahraničnej pracovnej cesty. Pre prax to znamená, že za rovnakú dobu zahraničnej pracovnej cesty nemôže byť zamestnancovi poskytované stravné súčasne v eurách alebo v cudzej mene (za čas mimo územia SR) a aj v eurách (za čas na území SR), teda duplicitne za ten istý čas. Vo vzťahu k stravnému sa osobitne posudzuje čas strávený na území SR (vo vzťahu k posúdeniu nároku na stravné v eurách podľa § 5 ZCN) a osobitne čas strávený mimo územia SR (vo vzťahu k nároku na stravné v eurách alebo v cudzej mene).

Pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá je konaná určitú dobu na území Slovenskej republiky, patrí zamestnancovi stravné za podmienok upravených v § 5 ZCN, ale aj ďalšie náhrady (napr. náhrada potrebných vedľajších výdavkov), t. j. ako pri tuzemskej pracovnej ceste. Zamestnávateľ môže aj pri zahraničných pracovných cestách využiť ustanovenie o možnosti poskytnutia fakultatívnej náhrady stravné alebo môže poskytnúť bezplatné stravovanie (§ 5 ods. 3 ZCN), a to v tom prípade, ak vyslaním na zahraničnú pracovnú cestu znemožní zamestnancovi stravovať sa zvyčajným spôsobom počas trvania zahraničnej pracovnej cesty ešte na území Slovenskej republiky.

Zamestnanec má nárok, pokiaľ sú splnené ZCN stanovené podmienky (predovšetkým časové), súčasne na stravné v eurách (za čas trvania zahraničnej pracovnej cesty na území SR) a na stravné v cudzej mene alebo v eurách (od okamihu prekročenia slovenskej hranice).

Jednodňová zahraničná pracovná cesta

Pri jednodňovej zahraničnej pracovnej ceste sa spočíta čas trvania pracovnej cesty za obidva časové úseky na území Slovenskej republiky, t. j. čas od miesta nástupu do času prechodu slovenskej hranice a čas od prechodu slovenskej hranice do miesta skončenia pracovnej cesty (pokiaľ táto doba trvá minimálne 5 hodín, vznikne zamestnancovi nárok na stravné v eurách, t. j. podľa § 5 ods. 1 ZCN).

Dvojdňová a viacdňová zahraničná pracovná cesta

Pri viacdňovej zahraničnej pracovnej ceste vyššie uvedený postup, t. j. sčítanie času trvania pracovnej cesty na území Slovenskej republiky, nie je možné aplikovať, a to z dôvodu, že ani pri tuzemskej pracovnej ceste nie je možné sčítať čas trvania pracovnej cesty za viac dní vo vzťahu k výške stravného; stravné sa poskytuje za každý kalendárny deň samostatne, a to v závislosti od dĺžky trvania cesty v kalendárnom dni (§ 5 ZCN). Výnimka platí pre zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, u ktorých sa čas trvania viacero pracovných ciest vykonaných počas kalendárneho dňa spočíta, alebo sa spočíta čas trvania jednej pracovnej cesty vykonanej v rámci dvoch kalendárnych dní, a to za presne ustanovených podmienok (§ 5 ods. 4 ZCN).


Zahraničná pracovná cesta začala na Slovensku o 03:00 hodine, prechod hraníc bol o 08:30 hodine. Od 08:30 hodiny do 18:00 hodiny bola pracovná cesta vykonaná v Českej republike, pričom zamestnanec mal bezplatne zabezpečený obed. O 18:00 hodine prešiel na územie Slovenskej republiky a pracovnú cestu ukončil o 23:30 hodine. Zamestnancovi sa poskytlo stravné aj v eurách za čas strávený na území SR a stravné v cudzej mene za čas strávený v ČR. Vzhľadom na to, že zamestnanec mal bezplatne zabezpečený obed, je povinnosť krátiť len stravné poskytnuté v cudzej mene (obed bol zabezpečený v Českej republike), alebo sa musí krátiť aj stravné poskytnuté za čas strávený na území Slovenskej republiky?

Podľa § 16 ods. 1 ZCN pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnancovi patrí za čas pracovnej cesty na území Slovenskej republiky stravné v eurách v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 5; ak zamestnávateľ neumožní zamestnancovi stravovať sa zvyčajným spôsobom, môže postupovať podľa § 5 ods. 3 ZCN.

Z ustanovenia § 16 ods. 1 ZCN vyplýva, že pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá je konaná určitú dobu na území Slovenskej republiky, patrí zamestnancovi stravné za podmienok upravených v § 5 ZCN, ktoré osobitne ustanovuje, že zamestnávateľ môže aj pri zahraničných pracovných cestách využiť možnosť poskytnúť fakultatívnu náhradu – stravné alebo bezplatné stravovanie podľa § 5 ods. 3 ZCN, a to v tom prípade, ak vyslaním na zahraničnú pracovnú cestu zamestnancovi neumožní stravovať sa zvyčajným spôsobom počas trvania zahraničnej pracovnej cesty ešte na území Slovenskej republiky. Rovnako je potrebné aplikovať pri zahraničných pracovných cestách, ktoré sú určitú dobu vykonávané na území Slovenskej republiky, aj ustanovenie § 5 ods. 4 ZCN týkajúce sa odlišného spôsobu poskytovania stravného zamestnancom, ktorým častá