dnes je 22.9.2021

Input:

Stravné zamestnancov od 1. 3. 2021 - Metodický pokyn k zdaňovaniu stravného vydaný FS SR - stav k 22. 6. 2021

7.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:22

Kapitoly videa

S účinnosťou od 1.3.2021 sa zmenili podmienky zdanenia/nezdanenia príjmu zamestnanca plynúceho v  podobe stravy.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, túto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi.

Zamestnávateľ nemá povinnosť zabezpečenia stravy pre zamestnancov:

  • vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny,
  • ktorým poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (FPS),
  • pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.

Okrem zabezpečenia stravy (nepeňažná forma – oslobodená od dane) môže s účinnosťou od 01.03.2021 zamestnávateľ poskytovať aj finančný príspevok na stravu, za ustanovených podmienok v § 152 Zákonníka práce, ktorý tiež možno od dane oslobodiť, aj bez dokladovania zdravotného stavu. Ak zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (a nie sú to situácie podľa § 152 ods. 6  cit. zákona - povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku, zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie, zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom, ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ  mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo, ak by stravovanie bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce), je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania a poskytnutím FPS.

Každý zamestnávateľ musí určiť primeranú lehotu na výber a minimálnu dobu. Zamestnanec je viazaný svojím výberom, najviac však 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Zamestnanci, ktorí sa rozhodnú pre FPS, nemôžu byť zvýhodnení/znevýhodnení oproti zamestnancom, ktorým zamestnávateľ zabezpečuje stravu  poskytovaním stravovacích poukážok.

Podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov je od dane vždy oslobodená hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a FPS, ktorý je od dane oslobodený len vtedy, ak je poskytovaný podľa (v súlade) § 152 Zákonníka práce.

Obsah:

  1. Všeobecná informácia o dotknutých legislatívnych normách.
  2. Ustanovenie § 152 Zákonníka práce.
  3. Zamestnávateľ, zamestnanci, dohodári, možnosť výberu medzi str. poukážkami a FPS.
  4. Zdanenie/oslobodenie príspevkov na  stravu podľa zákona o dani z príjmov.

Lektor

Ing. Viera Mezeiová

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.