dnes je 29.9.2020

Input:

Podmienky pracovnej cesty

14.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3 Podmienky pracovnej cesty

Ing. Ľuboslava Minková

Podmienky

Zamestnávateľ je povinný písomne určiť 5 základných podmienok pracovnej cesty, pričom ZCN nevymedzuje žiadne konkrétnejšie podmienky pre ich určenie. Určenie podmienok pracovnej cesty je jednostranným právom a súčasne povinnosťou zamestnávateľa, pričom zamestnávateľ je povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca; zamestnanec je povinný vopred určené podmienky pracovnej cesty dodržať.

Miesto nástupu a miesto skončenia

Miesto nástupu a miesto skončenia pracovnej cesty určuje zamestnávateľ vzhľadom na dohodnuté miesto pravidelného pracoviska a na charakter úloh, ktoré má zamestnanec na pracovnej ceste splniť. Pracovná cesta nemusí začať z miesta pravidelného pracoviska a nemusí byť ani ukončená v mieste pravidelného pracoviska. Pracovná cesta môže začať pri dodržaní vyššie uvedeného z rôzneho miesta (napr. aj z miesta pobytu/bydliska zamestnanca) a tak isto môže byť skončená v akomkoľvek mieste (napr. aj v mieste pobytu/bydliska, v mieste, kde sa pracovná cesta vykonávala a pod.).


Zamestnávatelia môžu mať vo vnútornom predpise upravené konkrétnejšie pravidlá pri určovaní miesta nástupu a miesta skončenia pracovnej cesty v mieste bydliska zamestnanca (napr. z hľadiska hospodárnosti, podľa zamestnancov vo väzbe na ich povolanie, podľa miesta výkonu pracovnej cesty – napr., či zamestnanec prechádza cez mesto pravidelného pracoviska alebo nie, podľa spôsobu dopravy, a to predovšetkým k použitiu služobného auta a pod.)

Miesto výkonu

Zamestnávateľ určuje miesto, kde bude zamestnanec vykonávať prácu na pracovnej ceste; toto miesto môže určiť užšie (napr. konkrétne pracovisko) alebo širšie (napr. obec, organizačná jednotka). Toto miesto musí byť určené jasne, konkrétne a zrozumiteľne, lebo od neho sa odvíjajú v prípade sporov a nedorozumení, pracovných úrazov a pod. rôzne zodpovednostné vzťahy.

Čas trvania

Zamestnávateľ určí deň, hodinu nástupu na pracovnú cestu a deň (poprípade aj hodinu) skončenia pracovnej cesty. ZCNneustanovuje, že pre určenie času nástupu a času skončenia pracovnej cesty je rozhodujúci čas odchodu, resp. príchodu prostriedkov pravidelnej verejnej dopravy podľa cestovného poriadku (pracovná cesta sa môže začať aj odchodom z pobytu/bydliska zamestnanca a skončiť príchodom do pobytu/bydliska zamestnanca). Určenie presnej hodiny nástupu na pracovnú cestu a hodiny skončenia pracovnej cesty má veľký význam pre správne posúdenie nároku na stravné za prvý a posledný deň trvania pracovnej cesty.


Pri určovaní podmienok pracovnej cesty vo väzbe na využitie možnosti prerušenia pracovnej cesty z dôvodu na strane zamestnanca pred začatím výkonu práce na pracovnej ceste alebo po skončení výkonu práce na pracovnej ceste podľa § 3 ods. 2 ZCN, je potrebné v deň prerušenia pracovnej cesty určiť čas prerušenia pracovnej cesty a v deň pokračovania pracovnej cesty je potrebné určiť čas pokračovania pracovnej cesty vo väzbe na poskytovanie náhrad výdavkov (väzba aj na § 5, §13, § 14, § 35 ods. 3 a 4 ZCN).

Vo