dnes je 2.12.2020

Input:

Nenárokové cestovné náhrady

23.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.3 Nenárokové cestovné náhrady

Ing. Ľuboslava Minková

Zamestnávateľ môže zamestnancovi vyslanému na zahraničnú pracovnú cestu poskytnúť ako nenárokové plnenie:

Vreckové (§ 14 ZCN )

Zamestnávateľ popri nárokovej náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov [ § 4 ods. 1 písm. d) ZCN ] pri zahraničnej pracovnej ceste môže poskytnúť zamestnancovi aj náhradu „vreckové” na krytie nepreukázaných potrebných vedľajších výdavkov (napr. výdavky menšieho rozsahu, ťažko dokladovateľné výdavky), a to maximálne do výšky 40 % stravného, ktoré je ustanovené v § 13 ods. 4 ZCN.

Zamestnancovi na zahraničnej pracovnej ceste:

 • patrí vždy podľa § 4 ods. 1 písm. d)náhrada preukázaných (dokladom) potrebných vedľajších výdavkov a

 • okrem toho môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi aj nenárokovú náhradu vreckové.

Vreckové je paušálna náhrada, ktorú zamestnanec nevyúčtováva a ani nezdôvodňuje zamestnávateľovi jeho použitie.


Môže rozpočtová organizácia, príspevková organizácia a obec poskytovať zamestnancom pri zahraničnej pracovnej ceste náhradu – vreckové? Ak áno, môže poskytovať vreckové aj nad 40 % stravného?

Aj rozpočtová organizácia, príspevková organizácia a obec môže poskytovať zamestnancom vreckové ako nenárokové plnenie, a to maximálne do výšky 40 % stravného ustanoveného v § 13 ods. 4 ZCN. Rozpočtová organizácia, príspevková organizácia a obec, ktorá odmeňuje zamestnancov podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemôže poskytovať podľa § 9 ZCN vyššie náhrady, teda ani vreckové nad maximálnu výšku, t. j. nad 40 % stravného. Príspevková organizácia štátu a obec, ktorá odmeňuje zamestnancov podľa Zákonníka práce, môže podľa § 9 ZCN poskytovať aj vyššie náhrady, teda aj vreckové nad 40 % zo stravného ustanoveného v § 13 ods. 4 ZCN.


Má zamestnanec nárok na uznanie poplatku za parkovanie, ak mu bolo poskytnuté vreckové vo výške 40 %?

Áno, má. Zamestnanec má vždy v prvom rade nárok na potrebné vedľajšie výdavky preukázané dokladom podľa § 4 ods. 1 písm. d) ZCN. Zamestnávateľ môže súčasne poskytnúť aj nenárokové plnenie, vreckové maximálne do výšky 40 % stravného ustanoveného v § 13 ods. 4 ZCN.


Má poskytnutie vreckového podľa § 14 ZCN vplyv na úhradu výdavkov za taxi?

Poskytnutie vreckového podľa § 14 ZCN (teda aj v maximálnej výške 40 % stravného) nemá vplyv na uznanie výdavkov za taxi, pretože tento poplatok sa považuje za cestovný výdavok, na ktorý má zamestnanec nárok podľa § 4 ods. 1 písm. a) ZCN (samozrejme, za predpokladu, že zamestnávateľ takýto spôsob dopravy určil zamestnancovi v podmienkach pracovnej cesty v zmysle § 3 ZCN).

Výška vreckového

O výške nenárokovej náhrady – vreckové rozhoduje zamestnávateľ. Maximálna výška vreckového je ustanovená na sumu 40 % zo stravného.

V rámci jedného zamestnávateľa sa môže vreckové poskytovať v rozdielnej výške pre rôznych zamestnancov alebo pre skupiny zamestnancov. Zamestnávateľ môže aj v rámci jednej zahraničnej pracovnej cesty priznať účastníkom tejto cesty rôznu výšku vreckového. Tak isto môže byť stanovená iná výška vreckového pre jednotlivé časové pásma, pre jednotlivé krajiny, v závislosti od doby trvania zahraničnej pracovnej cesty a pod.


Zamestnávateľ má vo svojom vnútornom predpise stanovené podmienky poskytovania vreckového ako nenárokovej náhrady pre zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania pre jednotlivé časové pásma takto:

 • pre časové pásmo do 6 hodín vrátane 6 hodín vo výške 5 % zo stravného,

 • pre časové pásmo od 6 hodín do 12 hodín vo výške 20 % zo stravného,

 • pre časové pásmo nad 12 hodín vo výške 40 % zo stravného.


Odporúča sa, aby podmienky poskytovania vreckového boli upravené vo vnútornej smernici zamestnávateľa.

Výpočet vreckového

Vreckové ako nenároková náhrada sa vždy vypočíta zo stravného ustanoveného v ZCN(§ 13 ods. 4 a 5):

 • pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá trvá mimo územia Slovenskej republiky nad 12 hodín, sa vreckové počíta vždy zo základnej sadzby stravného (pri zahraničnej pracovnej ceste do Českej republiky je to vždy zo sumy 600,00 CZK – opatrenie MF SR č. 401/2012 Z. z.),

 • pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá trvá mimo územia Slovenskej republiky nad 6 hodín až 12 hodín, sa vreckové počíta vždy zo sumy 50 % zo základnej sadzby stravného (pri zahraničnej pracovnej ceste do Českej republiky je to vždy zo sumy 300,00 CZK),

 • pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá trvá mimo územia Slovenskej republiky do 6 hodín vrátane, sa vreckové počíta vždy zo sumy 25 % zo základnej sadzby stravného (pri zahraničnej pracovnej cesty do Českej republiky je to vždy zo sumy 150,00 CZK).

Výpočet vreckového ako nenárokovej náhrady sa teda neviaže na skutočne poskytnuté stravné zamestnancovi, ktoré môže byť:

 • nižšie ako stravné ustanovené v § 13 ods. 4 ZCN (napr. krátené v prípade čiastočne bezplatne zabezpečeného stravovania podľa § 13 ods. 7 a 8 ZCN, dohodnutého nižšie stravné podľa § 13 ods. 6 ZCN), alebo

 • nemusí byť poskytnuté vôbec (napr. v prípade zabezpečenia úplne bezplatného stravovania podľa § 13 ods. 7 ZCN).


Zamestnávateľ pravidelne vysiela zamestnanca, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, na jednodňové zahraničné pracovné cesty do Českej republiky. Z tohto dôvodu sa zamestnávateľ a zamestnanec v pracovnej zmluve dohodli na nižšej sume stravného pri týchto zahraničných pracovných cestách o 5 %.

Pre zahraničné pracovné cesty v jednotlivých časových pásmach bude mať zamestnanec nárok na stravné podľa dohody v pracovnej zmluve, a to:

 • pri zahraničných pracovných cestách v trvaní do 6 hodín vrátane v sume 142,50 CZK,

 • pri zahraničných pracovných cestách v trvaní od 6 do 12 hodín vrátane v sume 285,00 CZK,

 • pri zahraničných pracovných cestách v trvaní nad 12 hodín v sume 570,00 CZK.

Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na trojdňovú pracovnú cestu, pričom mu poskytol stravné na základe dohody za tých istých podmienok ako pri jednodňových pracovných cestách. Prvý deň trvala pracovná cesta v časovom pásme do 6 hodín (nárok na stravné 142,50 CZK), druhý deň v časovom pásme nad 12 hodín (nárok na stravné 570,00 CZK) a tretí deň v časovom pásme od 6 do 12 hodín (nárok na stravné 285,00 CZK). Zamestnanec mal čiastočne zabezpečené stravovanie:

1. deň – večeru,

2. deň – obed,

3. deň – obed.

Z akej sumy stravného v cudzej mene sa vypočíta miera krátenia za bezplatne zabezpečené stravovanie – zo sumy 600 CZK alebo z dohodnutých nižších súm stravného pre jednotlivé časové pásma? Z akej výšky stravného sa vypočíta vreckové ako nenároková náhrada (napr. 10 %)?

Podľa § 13 ods. 6 ZCN zamestnávateľ má pri zahraničnej pracovnej ceste možnosť so zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania dohodnúť v pracovnej zmluve, v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o brigádnickej práci študentov:

 • iné podmienky poskytovania stravného oproti zákonnej úprave,

 • nižšie sumy stravného oproti štátom garantovanej výške, najviac však o 5 %.

V prípade, ak má zamestnanec, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania dohodnuté pri zahraničnej pracovnej ceste nižšie sumy stravného v eurách alebo v cudzej mene podľa § 13 ods. 6 ZCN a má počas nej preukázateľne zabezpečené čiastočne bezplatné stravovanie (napr. obed, večeru a pod.), miera krátenia 40 % za bezplatne zabezpečený obed a miera krátenia 35 % za bezplatne zabezpečenú večeru sa podľa § 13 ods. 7 ZCN vypočíta z najvyššie dohodnutej sumy stravného v eurách alebo v cudzej mene (nie zo stravného v eurách alebo v cudzej mene ustanovené pre pracovné cesty v trvaní nad 12 hodín); v tomto príklade je to zo sumy 570,00 CZK.

Vreckové ako nenároková náhrada môže byť zamestnancovi poskytnutá maximálne do výšky 40 % stravného ustanoveného zákonom (§ 13 ods. 4 a 5 ZCN). Vreckové sa vypočíta vždy z ustanoveného stravného v eurách alebo v cudzej mene, na ktoré má zamestnanec nárok v závislosti od dĺžky trvania zahraničnej pracovnej cesty.

V uvedenom príklade je výpočet miery krátenia, výpočet nároku na stravné a vreckové ako nenárokovej náhrady nasledovný:

1. deň

Stravné

Zamestnanec mal nárok na stravné vo výške 142,50 CZK, ktoré mu zamestnávateľ krátil na základe § 13 ods. 7 zákona o:

 • 35 %, t. j. o 199,50 CZK (570 × 35 %) za poskytnutú večeru, miera krátenia sa vypočíta z najvyššie dohodnutej sumy stravného.

Zamestnávateľ v tomto prípade už zamestnancovi neposkytne žiadne peňažné plnenie na stravné z dôvodu, že zamestnanec mal nárok naň v 142,50 CZK za kalendárny deň; miera krátenia za bezplatne zabezpečené stravovanie vyjadrená v nominálnej hodnote je 199,50 CZK (570 × 35 %).

Vreckové

Zamestnancovi sa poskytne vreckové vo výške 15,00 CZK (10 % zo 150,00 CZK)

2. deň

Stravné

Zamestnanec mal nárok na stravné vo výške 570,00 CZK, ktoré mu zamestnávateľ krátil o 40 % za bezplatne zabezpečený obed, t. j. o 228,00 CZK (570 × 40 %), miera krátenia sa vypočíta z najvyššej dohodnutej sumy stravného. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi rozdiel medzi nárokovým stravným a sumou krátenia za bezplatne zabezpečený obed, t. j. poskytne mu sumu 342,00 CZK (570 – 228).

Vreckové

Zamestnancovi sa poskytne vreckové vo výške 60,00 CZK (10 % zo 600,00 CZK.)

3. deň

Stravné

Zamestnanec mal nárok na stravné vo výške 285,00 CZK, ktoré mu zamestnávateľ krátil o 40 % za bezplatne zabezpečený obed, t. j. o 228,00 CZK (570 × 40 %), miera krátenia sa vypočíta z najvyššej dohodnutej sumy stravného. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi rozdiel medzi nárokovým stravným a sumou krátenia za bezplatne zabezpečený obed, t. j. poskytne mu sumu 57,00 CZK (285 − 228).

Vreckové

Zamestnancovi sa poskytne vreckové vo výške 30,00 CZK (10 % z 300,00 CZK).


Zahraničná pracovná cesta do Českej republiky trvala 9 hodín a nárok na stravné v cudzej mene je 300,00 CZK (základná sadzba stravného v cudzej mene je 600,00 CZK). Zamestnancovi bol bezplatne poskytnutý obed.

Krátenie stravného za bezplatne zabezpečený obed a výpočet vreckového ako nenárokovej náhrady (napr. 10 %):

 • 300,00 CZK – 40 % zo 600,00 CZK = 300,00 CZK – 240,00 CZK, t. j. zamestnancovi sa poskytne stravné v cudzej mene – doplatok do výšky peňažného plnenia v sume 60,00 CZK.

Zamestnancovi sa poskytne vreckové vo výške 30,00 CZK (10 % z 300,00 CZK).


Zahraničná pracovná cesta do Českej republiky trvala 5 hodín a nárok na stravné v cudzej mene je 150,00 CZK (základná sadzba stravného v cudzej mene je 600,00 CZK). Zamestnancovi bol bezplatne poskytnutý obed.

Krátenie stravného za bezplatne zabezpečený obed a výpočet vreckového (napr. 10 %):

 • 150,00 CZK – 40 % zo 600,00 CZK = 150,00 CZK – 240,00 CZK, t. j. zamestnancovi nevznikol nárok stravné v cudzej mene – doplatok do výšky peňažného plnenia, pretože miera krátenia za bezplatne zabezpečený obed je vyššia ako nárok na stravné v cudzej mene.

Zamestnancovi sa poskytne vreckové vo výške 15,00 CZK (10 % z 150,00 CZK).


Zahraničná pracovná cesta do Českej republiky trvala 15 hodín a nárok na stravné