dnes je 23.2.2024

Input:

Exekučné zrážky zo mzdy v praxi mzdového účtovníka v roku 2023

25.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.174 Exekučné zrážky zo mzdy v praxi mzdového účtovníka v roku 2023

Bc. Monika Gajdošová

Exekučné konanie sa platiteľa mzdy týka okamihom, kedy mu bola doručená žiadosť o poskytnutie súčinnosti, resp. príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy (tieto dve písomnosti sa v praxi zväčša doručujú súčasne).

Povinnosť oznámiť súdnemu exekútorovi informácie, ktoré sa týkajú majetkových pomerov, stojí aj na strane platiteľa mzdy. Vyplýva to z ustanovenia § 42 EP, ktorý platiteľa mzdy radí do skupiny iných fyzických a právnických osôb, ak rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach povinného. Túto povinnosť si musí splniť bez zbytočného odkladu, v opačnom prípade môže byť platiteľovi mzdy uložená poriadková pokuta, zo strany súdu, až do výšky 500 € (v zmysle platného Civilného sporového poriadku). Táto pokuta je právne vymáhateľná.

Žiadosť o poskytnutie