dnes je 12.5.2021

Input:

5/2004 Z.z., Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.3.2021

5/2004 Z.z.
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.
DRUHÁ ČASŤ
ÚČASTNÍK PRÁVNEHO VZŤAHU
§ 2
(1) Účastník právneho vzťahu na účely tohto zákona je
a) orgán štátnej správy,
b) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „ústredie”),
c) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „úrad”),
d) samosprávny kraj,
e) obec,
f) mimovládna organizácia, 2)
g) zamestnávateľ,
h) partnerstvo podľa § 10,
i) uchádzač o zamestnanie podľa § 6,
j) záujemca o zamestnanie podľa § 7,
k) zamestnanec,
l) samostatne zárobkovo činná osoba,
m) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa tohto zákona, najmä pri sprostredkovaní zamestnania, vzdelávaní a príprave pre trh práce a pri odborných poradenských službách, a
n) štátny príslušník krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie3) (ďalej len „cudzinec”).
(2) Občan členského štátu Európskej únie a jeho rodinný príslušník majú rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa tohto zákona ako občan Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 3
Zamestnávateľ
(1) Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.
(2) Za zamestnávateľa na účely tohto zákona sa považuje aj
a) organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, 4) a
b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.
§ 4
Zamestnanec
(1) Zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere 5) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu 6) alebo doktorand v dennej forme doktorandského štúdia. 7)
(2) Za zamestnanca na účely tohto zákona sa nepovažuje občan, ktorý vykonáva činnosti pre právnickú osobu, ktorá plní voči občanovi povinnosti zamestnávateľa, ak z povahy vykonávanej činnosti 8) vyplýva, že nemôže byť obsadzovaná prostredníctvom sprostredkovania zamestnania podľa tohto zákona.
§ 5
Samostatne zárobkovo činná osoba
Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je
a) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách9) a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu, 10)
b) osoba, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva živnosť podľa osobitného predpisu, 11)
c) osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa