dnes je 18.6.2024

Input:

48/2002 Z.z., Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 20.7.2011

48/2002 Z.z.
[zrušené č. 404/2011 Z.z.]
ZÁKON
z 13. decembra 2001
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
408/2002 Z.z.
25. 7. 2002
mení § 23 a § 30
480/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení § 14 a § 58
606/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení, 63 novelizačných bodov
606/2003 Z.z.
1. 5. 2004
viď body 6,8,30,42,43,46,50,62
69/2005 Z.z.
1. 5. 2005
mení, 11 novelizačných bodov
474/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 17 ods. 2
558/2005 Z.z.
15. 12. 2005
mení, 121 novelizačných bodov
693/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení, 107 novelizačných bodov
342/2007 Z.z.
1.5.2004
mení a dopĺňa, 12 novelizačných bodov
342/2007 Z.z.
21.12.2007
mení a doplňa 8 novelizačných bodov
643/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa, 12 novelizačných bodov
233/2008 Z.z.
1. 7. 2008
mení a dopĺňa, § 22
451/2008 Z.z.
1. 12. 2008
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
445/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 76 a § 77
594/2009 Z.z.
15. 1 2010
mení a dopĺňa 36 novelizačných bodov
594/2009 Z.z.
5. 4. 2010
mení a doplňa 4 novelizačné body
223/2011 Z.z.
20. 7. 2011
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
10be) § 22 ods. 6 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Predmetom tohto zákona je ustanoviť
a) podmienky vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky (ďalej len „vstup”) a vycestovania cudzincov z územia Slovenskej republiky (ďalej len vycestovanie ), ktoré nie sú ustanovené v osobitnom predpise,1a)
b) podmienky pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky (ďalej len „pobyt”),
c) podmienky vydávania dokladov pre cudzincov,
d) povinnosti cudzincov, iných fyzických osôb a právnických osôb súvisiace so vstupom a s pobytom,
e) postup pri hlásení pobytu, evidencii cudzincov a kontrole pobytu,
f) podmienky a postup administratívneho vyhostenia cudzinca z územia Slovenskej republiky (ďalej len „administratívne vyhostenie”),
g) podmienky zaistenia cudzinca a jeho umiestnenia v zariadení pre cudzincov (ďalej len „zariadenie”),
h) podmienky policajného prevozu cudzinca cez územie Slovenskej republiky (ďalej len „policajný prevoz”),
i) podmienky leteckého tranzitu cudzinca cez územie Slovenskej republiky a
j) priestupky a iné správne delikty na úseku vstupu a pobytu.
(2) Cudzincom je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.
(3) Tento zákon sa vzťahuje aj na cudzincov, ktorí požiadali o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana na území Slovenskej republiky, ktorí požiadali o poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky alebo ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky, ak osobitný zákon1neustanovuje inak.
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) cestovným dokladom pas alebo iná verejná listina, ak sú za cestovný doklad uznané Slovenskou republikou, sú časovo platné, nemajú porušenú celistvosť a nie sú poškodené tak, že zápisy v nich uvedené sú nečitateľné,
b) nepretržitým pobytom čas pobytu na základe povolenia na pobyt, ktorý začína plynúť dňom vstupu; do nepretržitého pobytu sa nepočíta čas výkonu trestu odňatia slobody a nepretržitý čas zdržiavania sa cudzinca v zahraničí viac ako 180 dní, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) hraničným priechodom miesto určené medzinárodnou zmluvou na vstup a na vycestovanie; hraničným priechodom je aj verejné letisko alebo prístav, určené na vstup a na vycestovanie,
d) nežiaducou osobou cudzinec, ktorému bol uložený zákaz vstupu alebo ktorému bol uložený trest vyhostenia,2)
e) ubytovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba prevádzkujúca ubytovacie zariadenie,
f) dopravcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na prepravu osôb,
g) zariadením miesto, v ktorom je cudzinec povinný zdržiavať sa na základe rozhodnutia o zaistení podľa tohto zákona,
h) prihraničnou dopravou preprava osôb medzinárodnou autobusovou linkou premávajúcou v pásme do 20 km od štátnej hranice. 2a)
i) leteckým tranzitom prechod cudzinca cez priestor verejného