dnes je 25.9.2023

Input:

Zápisnica o priebehu dražby

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.1 Zápisnica o priebehu dražby

JUDr. Martina Kostková

Či už k vydraženiu nehnuteľnosti došlo alebo nie, o priebehu dražby spíše notár zápisnicu. Notár sa dražby zúčastňuje a osvedčuje jej priebeh, pričom notársku zápisnicu musí spísať ihneď po skončení dražby. Nie je možné vyhotoviť ju ešte pred samotným skončením dražby. A to ani v prípade, že dražobník vie, že sa dražby nikto nezúčastní.

Zápisnica musí obsahovať náležitosti vyžadované zákonom, najmä tu musí byť uvedený:

  • dátum, miesto a čas konania dražby,

  • označenie predmetu dražby a jeho príslušenstva, ako aj práv a záväzkov, ktoré na predmete dražby viaznu alebo sú s ním spojené,

  • označenie stavu, v akom sa predmet dražby nachádza, odhad ceny predmetu,

  • označenie navrhovateľa dražby,

  • označenie bývalého vlastníka veci,

  • najnižšie podanie,

  • označenie dražobníka a licitátora,

  • označenie vydražiteľa,

  • cenu dosiahnutú vydražením,

  • prípadné námietky proti