dnes je 10.8.2020

Input:

Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

3.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.22.1.1 Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Stiahnuť dokument

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

uzatvorená podľa § 182 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:...........................................................................

IČO: .......................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: .............................................................................

Adresa trvalého pobytu: .............................................................................

Dátum narodenia: .....................................................................................

Článok 1.

Zamestnanec vykonáva na základe pracovnej zmluvy zo dňa ........................ druh práce..................... (pracovná pozícia)

Článok 2.

Zamestnanec na základe tejto dohody preberá zodpovednosť za zverené hodnoty:

Pokladnica – krátky popis:..................................

Stav finančných prostriedkov v pokladnici ku dňu................: (doporučujeme priložiť mincovku – prerátanie pokladnice)

Platobná karta – krátky popis:

Stav finančných prostriedkov na platobnej karte ku dňu............:

PIN k platobnej karte bude oznámený formou............................

xxx / ktoré sú uvedené v preberacom protokole, ktorý tvorí súčasť tejto dohody (je potrebné špecifikovať a vyčísliť zverené hodnoty, aby bolo zreteľné, za čo zamestnanec zodpovedá, napr. finančná hotovosť vo výške xxx (pokladňa), platobná karta (napísať aká karta, špecifikácia, číslo karty).

Zamestnanec preberá hmotnú zodpovednosť i za ďalšie peňažné i nepeňažné hodnoty, ktoré mu budú zverené v súvislosti s ďalším výkonom práce, ktorých prevzatie potvrdí a ktoré tvoria predmet tejto dohody (napr. budúce tržby, nový materiál v sklade a pod.).

Zamestnanec nesmie nosiť identifikačné údaje k platobnej karte – PIN pri platobnej karte. Zamestnanec taktiež nesmie sprístupniť údaje o platobnej karte tretej osobe.

Zamestnanec preberá zodpovednosť za zverené hodnoty dňom podpisu tejto zmluvy.

Zamestnanec zodpovedá za schodok na zverených hodnotách (t. j. zodpovednosť s prezumpciou viny), ak nepreukáže, že schodok vznikol bez jeho zavinenia.

Zamestnanec na základe tejto dohody preberá spoločnú hmotnú zodpovednosť za zverené hodnoty spolu so zamestnancami pracujúcimi v .........................., ktorí majú uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti a prebrali spoločnú hmotnú zodpovednosť.

Článok 3.

Zamestnanec je povinný riadne hospodáriť so zverenými hodnotami odovzdanými zamestnávateľom, chrániť ich pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Zamestnanec sa ďalej zaväzuje viesť a predkladať zamestnávateľovi v stanovených lehotách potrebné doklady a výkazy.

Zamestnávateľ je povinný vytvoriť zamestnancovi také pracovné podmienky, ktoré mu umožnia riadne plniť povinnosti vyplývajúce z tejto dohody.

Ak zistí zamestnanec nedostatky, je povinný takúto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť zamestnávateľovi a zamestnávateľ je povinný prijať opatrenia na ich odstránenie a zabezpečenie potrebných pracovných podmienok.

V prípade vzniku schodku na zverených hodnotách, ktoré zamestnanec prevzal na vyúčtovanie, je zamestnanec povinný uhradiť schodok v plnej výške. Pre určenie konkrétnej výšky schodku je rozhodujúca cena týchto hodnôt v čase zistenia schodku.

Článok 4.

Zamestnávateľ je povinný vykonať inventarizáciu pri uzatvorení tejto dohody, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca a pri skončení pracovného pomeru.

Článok 5.

Ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody sa riadia ustanoveniami ZP.

Dohoda je uzatvorená slobodne a vážne, je určitá a zrozumiteľná.

Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch a každá zmluvná strana získa jeden exemplár dohody.

V ................................. dňa .................. V ................................. dňa ..................

.......................................... ..........................................

Zamestnávateľ Zamestnanec

Príloha: Preberací protokol

Príloha

PREBERACÍ PROTOKOL

na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zo dňa .....................(ďalej len „dohoda”)

Zamestnávateľ -