dnes je 17.6.2021

Input:

Prehľad možností zabezpečenia zmlúv - zmluvné následky porušenia zmluvných povinností

23.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2 Prehľad možností zabezpečenia zmlúv - zmluvné následky porušenia zmluvných povinností

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Záujem zmluvných strán na riadnom a včasnom splnení záväzku sa v praxi prejavuje predovšetkým dohodami účastníkov zmluvných vzťahov, ktorých obsahom je zabezpečenie splnenia záväzku povinnou stranou.


Tieto právne inštitúty sa aktivizujú iba za predpokladu, že boli v zmluve riadne dohodnuté a bol naplnený skutkový stav porušenia zmluvnej povinnosti povinnou stranou.

Najúčinnejšími zabezpečovacími prostriedkami sú právne inštitúty, ktorými je zabezpečené splnenie záväzku prostredníctvom ohrozenia vlastníckeho práva povinnej osoby alebo tretej osoby k existujúcemu (ďalšiemu) majetku, ktorý nie je predmetom záväzku. Takýmito zabezpečovacími inštitútmi sú najmä záložná zmluva, zabezpečovací prevod práva, ručenie a banková záruka. Ďalšími zabezpečovacími prostriedkami sú zmluvná pokuta, uznanie záväzku, dohoda o zrážkach zo mzdy, zabezpečenie postúpením pohľadávky a zábezpeka.

Slovenský právny poriadok obsahuje právnu úpravu niektorých zabezpečovacích prostriedkov v oboch civilno-právnych kódexoch – v Občianskom zákonníku a v Obchodnom zákonníku. Niektoré inštitúty (napr. dohoda o zrážkach zo mzdy, zabezpečenie záväzkov prevodom práva, zabezpečenie záväzkov postúpením pohľadávky) sú upravené iba v Občianskom zákonníkupričom je táto úprava plne využiteľná i pre obchodné záväzkové vzťahy. Ak sa na tom zmluvné strany dohodnú môžu použiť na zabezpečenie dohodnutého záväzku aj viac zabezpečovacích prostriedkov, a to aj upravených v Obchodnom zákonníku, ale aj v Občianskom zákonníku.


Právna úprava niektorých právnych inštitútov je obsahom oboch civilno-právnych kódexov, pričom základná právna regulácia je obsahom Občianskeho zákonníka s tým, že pre oblasť obchodných záväzkových vzťahov je doplnená alebo modifikovaná Obchodným zákonníkom (do tejto kategórie zaraďujeme napr. zmluvnú pokutu, ktorej základná úprava je obsiahnutá v ust. § 544 – § 545 OZ a pre oblasť obchodných záväzkových vzťahov doplnená ustanoveniami § 300 – § 302 ObZ Obchodného zákonníka).


Napokon existujú zabezpečovacie prostriedky, ktoré sú samostatne upravené v Občianskom zákonníku a samostatne komplexne – pre oblasť obchodných záväzkových vzťahov - v Obchodnom zákonníku (do tejto kategórie patrí právna úprava ručenia a uznania záväzku).

Všeobecne platí, že medzi Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom je vzťah lex specialis a lex generalis. Pre aplikáciu právnej úpravy zabezpečenia záväzkov je dôležité aj ustanovenie § 262 ods. 3 ObZ, ktoré rozširuje aplikovateľnosť tejto úpravy aj na zabezpečenie záväzkov zo zmlúv, pre ktoré si strany dohodli použitie Obchodného zákonníka s využitím ust. § 262 ods. 1