dnes je 18.4.2024

Input:

Pracovná náplň vzor č. 1

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.7.1 Pracovná náplň vzor č. 1

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

NÁPLŇ PRÁCE

Pracovník:

Bydlisko:

Rodné číslo:                                                                      Číslo OP:

Druh práce:

V súlade s uzavretou pracovnou zmluvou zo dňa: … a ďalej v súlade s pracovnoprávnymi predpismi sa pracovník zaväzuje najmä:

  • plniť príkazy a pokyny zamestnávateľa,

  • pracovať svedomito, riadne a s príslušnou odbornou starostlivosťou,

  • úplne využívať pracovnú dobu a výrobné prostriedky zverené k plneniu pracovných úloh,

  • pracovné úlohy plniť kvalitne, hospodárne a načas,

  • riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami zamestnávateľa a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím,

  • nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,

  • dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa k inej vykonávanej práci.

Táto pracovná náplň je neoddeliteľnou súčasťou