dnes je 28.9.2023

Input:

Jednostranné zrážky zo mzdy v roku 2022

23.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.4 Jednostranné zrážky zo mzdy v roku 2022

JUDr. Andrej Poruban

Zamestnávateľ je oprávnený zrážať zo mzdy zamestnanca nielen na základe dohody (§ 20 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce - ZP), ale aj bez súhlasu zamestnanca na základe zákona. Dôvody jednostranných zrážok sú upravené v § 131 ZP. Ide o kogentné ustanovenie a výpočet tam uvedených prípadov nie je možné rozširovať. Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa zákona č. 650/2004 Z. z., zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a