dnes je 16.7.2024

Input:

480/2002 Z.z., Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 6.3.2019

480/2002 Z.z.
ZÁKON
z 20. júna 2002
o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
606/2003 Z.z.
1. 1. 2004
dopĺňa § 12, § 13 a § 19
207/2004 Z.z.
1. 5. 2004
mení, 33 novelizačných bodov
1/2005 Z.z.
1. 2. 2005
mení, 50 novelizačných bodov
692/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení, 80 novelizačných bodov
643/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopíňa 51 novelizačných bodov
451/2008 Z.z.
1. 12. 2008
mení a dopíňa 6 novelzačných bodov
404/2011 Z.z.
1. 1. 2012
Ruší Čl. IV
75/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa 38 novelizačných bodov
305/2013 Z.z.
1. 11. 2013
dopĺňa § 52 a poznámku pod čiarou
495/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 57 novelizačných bodov
131/2015 Z.z.
20. 7. 2015
mení a dopĺňa 49 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
198/2018 Z.z.
20. 7. 2018
mení a dopĺňa 38 novelizačných bodov
70/2019 Z.z.
6. 3. 2019
mení § 52
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Predmetom tohto zákona je
a) upraviť konanie o azyle,
b) ustanoviť postup pri poskytovaní dočasného útočiska,
c) ustanoviť práva a povinnosti žiadateľov o udelenie azylu (ďalej len „žiadateľ”), azylantov, cudzincov,1) ktorým sa poskytla doplnková ochrana, cudzincov žiadajúcich o poskytnutie dočasného útočiska a odídencov,
d) ustanoviť pôsobnosť orgánov verejnej moci na úseku azylu, doplnkovej ochrany a dočasného útočiska,
e) upraviť integráciu azylantov do spoločnosti,
f) upraviť pobyt v azylových zariadeniach.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) medzinárodnou ochranou udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany,
b) azylom ochrana cudzinca pred prenasledovaním z dôvodov uvedených v medzinárodnej zmluve2) alebo v osobitnom predpise,3)
c) doplnkovou ochranou ochrana pred vážnym bezprávím v krajine pôvodu,
d) prenasledovaním závažné alebo opakované konanie spôsobujúce vážne porušovanie základných ľudských práv3a) alebo súbeh rôznych opatrení, ktorý postihuje jednotlivca podobným spôsobom, ktoré spočíva najmä v
1. použití fyzického alebo psychického násilia vrátane sexuálneho násilia,
2. zákonných, správnych, policajných alebo súdnych opatreniach, ktoré sú diskriminačné alebo sú vykonávané diskriminačným spôsobom,
3. odmietnutí súdnej ochrany, ktoré vedie k neprimeranému alebo diskriminačnému potrestaniu,
4. neprimeranom alebo diskriminačnom trestnom stíhaní alebo treste,
5. trestnom stíhaní alebo treste za odmietnutie výkonu vojenskej služby v čase konfliktu, ak by výkon vojenskej služby zahŕňal trestné činy alebo činy uvedené v § 13 ods. 2,
6. konaní namierenom proti osobám určitého pohlavia alebo proti deťom,
e) pôvodcom prenasledovania alebo vážneho bezprávia
1. štát,
2. politické strany alebo politické hnutia alebo organizácie, ktoré ovládajú štát alebo podstatnú časť jeho územia, alebo
3. neštátni pôvodcovia, ak možno preukázať, že subjekty uvedené v prvom a druhom bode nie sú schopné alebo ochotné poskytnúť ochranu pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím,
f) vážnym bezprávím
1. uloženie trestu smrti alebo jeho výkon,
2. mučenie alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest, alebo
3. vážne a individuálne ohrozenie života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia počas medzinárodného alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu,
g) konaním o azyle konanie o udelenie azylu, konanie o odňatie azylu, konanie o predĺženie doplnkovej ochrany a konanie o zrušenie doplnkovej ochrany,
h) žiadateľom cudzinec, ktorý na útvare Policajného zboru4) (ďalej len „policajný útvar”) podľa § 3 ods. 2 vyhlási, že žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky, alebo iná osoba, o ktorej to ustanovuje tento zákon; žiadateľom je aj cudzinec
1. počas lehoty na podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu ministerstva vydanému v konaní o udelenie azylu okrem rozhodnutia o zastavení konania o udelenie azylu a počas konania o tejto správnej žalobe,