dnes je 27.6.2022

Input:

308/1991 Zb., Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, v znení účinnom k 1.3.2017

308/1991 Zb.
ZÁKON
zo 4.júla 1991
o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
394/2000 Z.z.
1. 1. 2001
mení § 4, § 11, § 13 ods. 2, § 19 ods. 2, nová pozn. č.6a
201/2007 Z.z.
1. 5. 2007
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 19
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 3 novelizačné body
39/2017 Z.z.
1. 3. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, vyučovaním, náboženskými úkonmi alebo zachovávaním obradov. Každý má právo zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru alebo byť bez náboženského vyznania. 1)
(2) Každý má právo slobodne šíriť svoju náboženskú vieru alebo svoje presvedčenie byť bez vyznania.
(3) Nikoho nemožno nútiť vyznávať akúkoľvek náboženskú vieru alebo nútiť ho byť bez vyznania.
(4) Veriacim je na účely tohto zákona každý, kto vyznáva náboženskú vieru.
§ 2
(1) Vyznávanie náboženskej viery nesmie byť dôvodom k obmedzeniu ústavou zaručených práv a slobôd občanov, najmä práva na vzdelanie, voľbu a výkon povolania a prístup k informáciám.
(2) Veriaci má právo sláviť sviatky a obrady podľa požiadaviek vlastnej náboženskej viery v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 2)
§ 3
O náboženskej výchove detí do dovŕšenia 15 rokov ich veku rozhodujú ich zákonní zástupcovia.3)
DRUHÁ ČASŤ
CIRKVI A NÁBOŽENSKÉ SPOLOČNOSTI
§ 4
(1) Cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou sa podľa tohto zákona rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
(2) Všetky cirkvi a náboženské spoločnosti majú pred zákonom rovnaké postavenie.
(3) Cirkvi a náboženské spoločnosti podľa tohto zákona sú právnické osoby. Môžu sa vzájomne združovať, utvárať komunity, rehole, spoločnosti a obdobné spoločenstvá.
(4) Štát uznáva len tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú registrované.
(5) Štát môže s cirkvami a náboženskými spoločnosťami uzatvárať zmluvy o vzájomnej spolupráci.
§ 5
(1) Veriaci majú právo sa združovať a tieto cirkvi a náboženské spoločnosti zakladať, ako aj vstupovať do už existujúcich cirkví a náboženských spoločností a podieľať sa na ich živote, najmä:
a) zúčastňovať sa na náboženských úkonoch;
b) zúčastňovať sa na bohoslužbách alebo iných obradoch;
c) v náboženskom duchu byť vychovávaní, prípadne po splnení podmienok ustanovených vnútornými predpismi cirkví a náboženských spoločností a všeobecne záväznými právnymi predpismi náboženstvo vyučovať;4)
d) nadväzovať a udržiavať náboženské styky aj medzinárodne;
e) vlastniť náboženskú literatúru v ľubovoľnom jazyku a za podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi ju šíriť;
f) voliť si duchovný alebo rehoľný stav a rozhodovať sa pre život v komunitách, rádoch a podobných spoločenstvách.
(2) Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti, najmä ustanovujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných a zriaďujú rehoľné a iné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov. 1)
§ 6
(1) Cirkvi a náboženské spoločnosti môžu na plnenie svojho poslania najmä:
a) slobodne určovať svoje náboženské učenie a obrady;
b) vydávať vnútorné predpisy, pokiaľ