dnes je 25.9.2023

Input:

282/2022 Z.z., Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

282/2022 Z. z.
[zrušené č. 88/2023 Z.z.]
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 25. júla 2022
o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre
a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,063 eura,
b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,227 eura.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.
 
Milan Krajniak v. r.