Darček mesiaca
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Postup pri preúčtovaní platby dane omylom zaplatenej na účet iného daňovníka v roku 2017

15.12.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri platení daní sa môže vyskytnúť situácia chybného poukázania platby dane na účet iného daňovníka. Vtedy vzniká otázka, ako daný omyl napraviť a preúčtovať platbu tam, kam patrí, t. j. na účet toho daňovníka, ktorý platbu poukázal. ...
viac

Informácia o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti pre rok 2018

13.12.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke Informáciu o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti. Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor ...
viac

Mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

12.12.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľom je, podľa § 2 písm. v) zákona č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP), platiteľ príjmov zo závislej činnosti. Ak zamestnávateľ vypláca, poukazuje alebo pripisuje k dobru zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, ...
viac

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2017

12.12.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo Finančnom spravodajcovi MF SR bolo uverejnené oznámenie MF SR č. MF/017957/2017-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti. Jedným z tlačív ...
viac

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018

12.12.2017, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení schválenej dňa 6. 12. 2017 s účinnosťou od 1. 1. 2018 sa odpočítateľná položka na zdravotné poistenie bude vzťahovať len na zamestnancov, odpočítateľná položka zamestnávateľa sa ...
viac

Výpočet PN

12.12.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak bol zamestnanec pre chorobu alebo úraz ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného („PN“) na výkon činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie a nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa ...
viac

Daňový bonus na zaplatené úroky

11.12.2017, Ing.Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonom č. 279/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách, sa doplnil zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) tak, že bolo do ZDP doplnené daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky pri úveroch na ...
viac

Komentár k ZP § 184Garancia

8.12.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 184 (1) Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru. (2) Na ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Nákup cez pokladňu súkromnou platobnou kartou zamestnanca

7.12.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako sa dá preplatiť zamestnancovi nákup cez pokladňu, ktorý zaplatil súkromnou platobnou kartou? Podmienkou pre zaúčtovanie bločku z ERP hradeného súkromnou platobnou kartou zamestnanca je preukázateľnosť, že daný nákup súvisí s podnikaním ...
viac

Nočná práca a práca nadčas z pohľadu pracovného práva

7.12.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nočná práca je práca, ktorá sa vykonáva v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Zamestnanec pracujúci v noci vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v rozsahu najmenej 3 po sebe nasledujúcich hodín alebo ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najčítanejšie

Podiely na ziskuArchív

1.6.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nasledujúci príspevok obsahuje odpovede na viaceré vaše otázky súvisiace s nejasnosťami, ktoré sa týkajú platenia odvodov z podielov na zisku (ďalej aj „dividenda“) a ich zdaňovania, ktoré vyplácajú fyzickým osobám obchodné spoločnosti - spoločnosti s ručením ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zamestnanecká prémia za rok 2011Archív

8.7.2011, Ing. Dagmar Piršelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanecká prémia je legislatívna skratka. Ide o sumu priznanú a vyplatenú zamestnancovi podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Súčasne ide o príjem od dane oslobodený ( § 9 ods. 2 písm. t) ZDP ). ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb na rok 2012 (§ 34 ZDP)Archív

5.4.2012, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem preddavok na daň je od 1. 1. 2012 všeobecne definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), podľa ktorého preddavkom na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Opravy chýb pri priebežnom zdaňovaní príjmov zo závislej činnostiArchív

30.7.2012, Ing. Dagmar Piršelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V minulom čísle časopisu sme uviedli, ako opraviť chyby, ktoré sa môžu stať zamestnávateľom pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. V tomto príspevku poukážeme na to, ako sa postupuje v prípade chýb, ktoré sa môžu stať pri ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 130/2012 Z. z.Archív

4.5.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V čísle 5/2012 tohto časopisu sme rozoberali termíny a povinnosti ustanovené pre platiteľov poistného podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z . o zdravotnom poistení (ďalej len „ZZP“). V tomto čísle Vám poskytneme základné informácie o ročnom zúčtovaní zdravotného ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 275/2017 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 276/2017 Z.z. novela zák. č. 422/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 278/2017 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2018 (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 279/2017 Z.z. novela zák. č. 483/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2017 v čiastke č. 120)
  • 282/2017 Z.z. novela zák. č. 186/2009 Z. z. a č. 39/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2017 v čiastke č. 121)
  • 289/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 455/1991 Zb. (vyšlo dňa: 28.11.2017 v čiastke č. 124)
  • 292/2017 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
  • 293/2017 Z.z. novela zák. č. 137/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
  • 294/2017 Z.z. novela zák. č. 82/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
26.2.2018 - 28.2.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
20.6.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
23.4.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
16.1.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
25.1.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Aj Vaša firma zamestnáva alebo plánuje v budúcnosti prijať pracovníka zo zahraničia? Na našom školení získate všetky dostupné informácie, ktoré potrebujete k správnemu procesu prijímania či vysielania zamestnancov. Prihláška tu!
6.3.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
22.1.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: