Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Uplatňovanie daňového bonusu v roku 2016Garancia

29.4.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový bonus je suma, ktorá znižuje daň z príjmov fyzických osôb, pričom sa mení vždy k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia a je platný do 31. decembra príslušného zdaňovacieho obdobia. Pred tým však platilo, že daňový bonus sa do 31. decembra 2014 ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Od 1.5.2016 sa menia pravidla nakupovania cez internetGarancia

29.4.2016, Zdroj: Finančná správa SR
Od 1. mája 2016 sa zmenia podmienky v colnom konaní pri poštových zásielkach. Súvisia s platnosťou nového Colného kódexu Únie. Dotknú sa širokej verejnosti, nakupovanie cez internet bude drahšie. Od 1. mája 2016 sa zmenia podmienky v colnom konaní pri ...
celý článok

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov (občanov - zamestnancov)Garancia

28.4.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu určenú občanom – zamestnancom, ktorou ich upozorňuje na to, aby sa presvedčili, či zamestnávateľ za nich priznáva skutočný vymeriavací základ. Sociálna poisťovňa na ...
celý článok

Komentár k ZP § 81 Základné povinnosti zamestnancaGarancia

27.4.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 81 Základné povinnosti zamestnanca Zamestnanec je povinný najmä a)  pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi; nadriadeným je aj predstavený podľa osobitného predpisu, b)  byť ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

V marci 2016 klesla nezamestnanosť pod hranicu 10 %Garancia

27.4.2016, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v marci na 9,89 %, naposledy bola pod hranicou desiatich percent vo februári 2009. Celková nezamestnanosť dosiahla úroveň 11,69 %. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali v marci 317 681 ľudí bez práce. Miera ...
celý článok

Neplatné skončenie pracovného pomeru na základe rozhodnutia súdu v roku 2016Garancia

26.4.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ skončil pracovný pomer so zamestnancom z organizačných dôvodov v roku 2013. Zamestnanec sa súdil so zamestnávateľom o neplatnosť výpovede a súd v roku 2016 vyhral. Zamestnávateľ medzi tým prijal ďalšieho zamestnanca na dobu neurčitú na miesto, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Návrh opatrenia MZ SR o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016Garancia

26.4.2016, Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
Návrh opatrenia MZ SR o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie ...
celý článok

Dodatočné daňové priznanie za rok 2015 Garancia

26.4.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Po danom termíne 31.3.2016 na podanie riadneho daňového priznania môže daňovník podať výlučne dodatočné daňové priznanie, pričom povinnosť alebo právo na jeho podanie závisí od typu zistenej chyby v riadnom alebo opravnom daňovom priznaní. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Stravný lístok počas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas v roku 2016Garancia

25.4.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Má zamestnanec nárok na stravný lístok počas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas? Za čas práce nadčas ( § 97 ods. 1  Zákonníka práce) nemôže zamestnancovi vzniknúť právny nárok na zabezpečenie stravovania z dôvodu, že nevykonával prácu v rámci ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vzor dohody o zvýšení kvalifikácieGarancia

25.4.2016, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. dohoda o zvýšení kvalifikácie uzatvorená podľa § 155 Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ:         Názov a sídlo spoločnosti: IČO: ........................................... ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

1.1.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Lekárske preventívne prehliadky pred nástupom do zamestnania v roku 2014Garancia

5.11.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s novelou zákona 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia s platnosťou od 1.8.2014 a v nadväznosti na §6 zákona 124/2006 Z.z. o BOZP sa chceme opýtať na postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, t. j. či ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Súbežný pracovný pomerGarancia

3.5.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonník práce nepoužíva pojem súbežný pracovný pomer a ani pojem vedľajší pracovný pomer. Zákonník práce zároveň už výslovne nerozlišuje ani medzi hlavným pracovným pomerom zamestnanca a vedľajším pracovným pomerom zamestnanca (vedľajšou činnosťou). ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Daňový bonus v súvislosti s daňovým priznaním za rok 2015Garancia

30.1.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový bonus sa mení vždy k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia a je platný do 31. decembra príslušného zdaňovacieho obdobia, pričom platilo, že do 31. decembra 2014 sa daňový bonus menil vždy k 1. júlu. Ide o sumu, ktorá znižuje daň z príjmov fyzických ...
celý článok

Ako správne vyplniť Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za rok 2015Garancia

12.2.2016, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanci, ktorí v roku 2015 poberali zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti vyššie ako 1901,67 eura, sú po skončení zdaňovacieho obdobia povinní tieto príjmy daňovo vysporiadať, a to buď prostredníctvom ročného zúčtovania alebo podaním daňového priznania k  ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 96/2016 Z.z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 98/2016 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 121/2016 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 10.3.2016 v čiastke č. 23)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 141/2016 Z.z. novela vyhl. č. 74/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2016 v čiastke č. 30)
  • 143/2016 Z.z. novela výn. č. 228/1998 Z.z. (vyšlo dňa: 7.4.2016 v čiastke č. 32)
  • 144/2016 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 7.4.2016 v čiastke č. 32)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
13.6.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová, Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Neviete si poradiť s exekúciami, či zrážkami zo miezd zamestnancov? Konferencia Vám poskytuje jedinečnú možnosť nahliadnuť na túto problematiku z pohľadu právnika, mzdára a personalistu. Bohaté teoretické, ale najmä praktické skúsenosti lektorského kolektívu umožnili, aby sme obsah koncipovali veľmi prakticky. Prihláška tu!
22.6.2016 - 24.6.2016, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
24.6.2016, Žilina
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
18.5.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
31.5.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
20.5.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
16.5.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
21.6.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: