On-line rozhovor
Darček mesiaca
Povinnosti mzdovej účtovníčky po skončení roka 2017

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov - 13. a 14. mzdaGarancia

16.2.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 118 ods. 4 písm. a)  a písm. b) Zákonníka práce ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Poskytnutie ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Parlament schválil čiastočné oslobodenie 13. a 14. platov od daní a odvodov

16.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer / SITA
Dňa 14. Februára 2018 parlament schválil návrh poslancov NR SR na čiastočné oslobodenie trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov. Dobrovoľné trináste a štrnáste platy budú postupne oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur pod podmienkou, že budú ...
viac

Potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane za rok 2017

16.2.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) môžu daňovníci určiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má správca dane poukázať ním určenej právnickej osobe (ktorá splňuje podmienky podľa ZDP) alebo do výšky 3%, ak ...
viac

Mesačné spracovanie miezdGarancia

15.2.2018, Ing. Anna Križanová. Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Táto časť našej publikácie vznikla v snahe pomôcť začínajúcim mzdovým účtovníčkam, ktoré stoja pred neľahkou úlohou, aplikovať pri výkone svojej práce veľké množstvo právnych noriem tak, aby výsledkom ich činnosti ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vstupné údajeGarancia

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prv, než pristúpime k vlastnému výpočtu miezd v konkrétnom mesiaci, je nutné mať skompletizované osobné (kmeňové) údaje zamestnancov spolu s mesačnými (pohyblivými) údajmi. Kmeňové údaje Kmeňové údaje si zjednodušene ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2015

Pracovná zmluvaGarancia

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument PRACOVNÁ ZMLUVA uzavretá podľa ustanovenia § 42 a nasl. Zákonníka práce medzi nasledovnými stranami             ZAMESTNÁVATEĽ:     Verlag, s. r. o.          Sídlo:      Rožňavská 10, 831 03 Bratislava   ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnostiGarancia

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument V Y H L Á S E N I E na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účelyGarancia

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument   DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO VOZIDLA     NA SÚKROMNÉ ÚČELY Meno žiadateľa:......................................................................................... Žiadam zamestnávateľa s platnosťou ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Potvrdenie o dĺžke zamestnania a zápočte dôbGarancia

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument   PRE NOVÉHO ZAMESTNÁVATEĽA         v Bratislave        Dňa 14.09.2017    Pečiatka zamestnaváteľa                    Vec: Potvrdenie o  dĺžke zamestnania a zápočte dôb zamestnania Týka sa    BARKOLOVÁ ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Výpočet mzdyGarancia

15.2.2018, Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vlastný výpočet mesačnej mzdy môžeme rozdeliť do dvoch krokov: výpočet hrubej mzdy výpočet čistej mzdy Výpočet hrubej mzdy Predstavuje výpočet a následnú kumuláciu všetkých mzdových položiek: mesačnej mzdy ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2015
Najčítanejšie

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteArchív

31.3.2017, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinná identifikácia platieb na sociálne poistenie od 1. marca 2012Archív

23.3.2012, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer
V minulom čísle SMUP sme Vás informovali o novele zákona o sociálnom poistení, ktorá zaviedla s účinnosťou od 1. 3. 2012 nový identifikátor platieb poistného na sociálne poistenie, penále a pokút - variabilný a špecifický symbol. Prinášame vám podrobnejšiu ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmeny v zákone o dani z príjmov z pohľadu fyzických osôb s účinnosťou od 1. januára 2018Garancia

14.11.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti je v legislatívnom procese v NR SR novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. ( ZDP ) s predpokladanou účinnosťou od 1. 1. 2018. Obsahom príspevku je krátky prehľad najvýznamnejších navrhovaných zmien pre ...
viac

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 130/2012 Z. z.Archív

4.5.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V čísle 5/2012 tohto časopisu sme rozoberali termíny a povinnosti ustanovené pre platiteľov poistného podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z . o zdravotnom poistení (ďalej len „ZZP“). V tomto čísle Vám poskytneme základné informácie o ročnom zúčtovaní zdravotného ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vianočný večierok z pohľadu sociálneho fonduArchív

10.11.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedným zo spôsobov ako môže vedenie spoločnosti poďakovať svojim zamestnancom za ich celoročné úsilie, ale aj obchodným partnerom za ich spoluprácu, je usporiadať vianočný večierok. Koľko takýto večierok stojí a odkiaľ na to vziať? Možností ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 12/2018 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 13.1.2018 v čiastke č. 6)
  • 13/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 640/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 15.1.2018 v čiastke č. 7)
  • 17/2018 Z.z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 20/2018 Z.z. ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výpočet minimálneho počtu lôžok pre príslušnú zdravotnú poisťovňu podľa podielu jej poistencov na celkovom počte poistencov podľa príslušného samosprávneho kraja (vyšlo dňa: 31.1.2018 v čiastke č. 12)
  • 21/2018 Z.z. novela vyhl. č. 121/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 31.1.2018 v čiastke č. 12)
  • 23/2018 Z.z. novela výn. č. 410/2008 Z.z. (vyšlo dňa: 31.1.2018 v čiastke č. 12)
  • 26/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 237/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 3.2.2018 v čiastke č. 15)
  • 29/2018 Z.z. ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe (vyšlo dňa: 6.2.2018 v čiastke č. 16)
  • 34/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 296/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.2.2018 v čiastke č. 18)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
26.2.2018 - 28.2.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
20.6.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
20.3.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
15.3.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
15.3.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Aj Vaša firma zamestnáva alebo plánuje v budúcnosti prijať pracovníka zo zahraničia? Na našom školení získate všetky dostupné informácie, ktoré potrebujete k správnemu procesu prijímania či vysielania zamestnancov. Prihláška tu!
6.3.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
20.3.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: