NAJNOVŠIE

Vyšetrenie v zdravotníckom zariadení počas tehotenstvaZámokGarancia

23.7.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže zamestnankyňa vyčerpať na návštevu poradne počas tehotenstva prekážky v práci aj na sprevádzanie člena rodiny? Počet návštev poradne a s tým súvisiacich lekárskych vyšetrení presiahol stanovený počet možných siedmych platených prekážok na strane ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

MPSVaR plánuje zvýšiť motiváciu pre dlhodobo nezamestnaných

23.7.2014, Ing. Andrej Vrbovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny hovorí o súbehu príjmu a poberaných dávok v hmotnej núdzi od začiatku roka 2015. Dlhodobo nezamestnaní ľudia, ktorí už majú prácu a nezarábajú viac ako dvojnásobok minimálnej mzdy, čo je asi 760,- €, budú ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 226 Dohoda o vykonaní práceZámokGarancia

17.7.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. § 226 Dohoda o vykonaní práce (1) Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Maximálna dĺžka zastupovania - spôsob dojednaniaZámokGarancia

29.6.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázka: So zamestnankyňou ideme uzatvoriť od 1.6.2014 pracovnú zmluvu na dobu určitú, pričom v pracovnej zmluve bude uvedené nasledovné: "Pracovný pomer sa uzatvára na určitú dobu počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky zamestnankyne XY, najdlhšie ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Právna úprava okamžitého skončenia pracovného pomeruZámokGarancia

2.6.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. Okamžité skončenie pracovného pomeru je  jedným so spôsobov skončenia pracovného pomeru  ( § 59 ods. 1 ZP). Pracovný pomer sa končí okamžite, t.j. doručením okamžitého skončenia pracovného pomeru druhej zmluvnej strane. Okamžité ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013 | 2012 | 2011
NAJČÍTANEJŠIE

Mzdy - PRÍKLADYGarancia

28.11.2013, Ing. Ján Bolgáč, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč, Ing. Viera Mezeiová Nárok na výplatu daňového bonusu na dieťa     Juraj má dve deti vo veku 1 a 3 roky, ktoré s ním a s jeho manželkou žijú v (spoločnej) domácnosti. Manželka poberá sociálne dávky. Jurajovi plynú príjmy zo závislej činnosti ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013 | 2012

Zmeny v právnej úprave dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s účinnosťou od 1.7.2014

7.4.2014, JUDr. et Mgr Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
NR SR dňa 5.6.2014 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zákona. Týmto ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametreGarancia

20.11.2013, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Pripravované zmeny v pracovnom práve v roku 2014

9.6.2014, JUDr. et Mgr Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Informujeme o pripravovaných zmenách v oblasti pracovného práva v roku 2014. Zmena v oblasti pracovného práva by mala nastať v zmene minimálnej mzdy, zmene v právnej úprave agentúrneho zamestnávania a rozširovanie uzatvorených kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Zmena výpočtu čistej mzdy zamestnanca v roku 2014ZámokGarancia

14.4.2014, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Za zamestnanca sa považuje každá fyzická osoba, ktorá poberá príjmy zo závislej činnosti. Čistú mzdu zamestnanca ovplyvňuje niekoľko faktorov. V prvom rade je to výška poistného (odvodov), ktoré je povinný odviesť zamestnávateľ z hrubého zdaniteľného príjmu ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 157/2014 Z.z. novela vyhl. č. 102/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 11.6.2014 v čiastke č. 57)
  • 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach (vyšlo dňa: 24.6.2014 v čiastke č. 60)
  • 178/2014 Z.z. novela op. č. 193/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 26.6.2014 v čiastke č. 62)
  • 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva (vyšlo dňa: 26.6.2014 v čiastke č. 63)
  • 195/2014 Z.z. novela zák. č. 385/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 15.7.2014 v čiastke č. 66)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
www.humanet.sk
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

13. - 15.8.2014, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. 

Trojdňový seminár venovaný kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH a taktiež Certifikát o absolvovaní školenia... Prihláška tu!

Registrácie v sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni - prehľad povinností v roku 2014

21.8.2014, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Registračných povinností je veľa a stále pribúdajú nové skutočnosti ktoré je treba správne spracovať. Registrácia ovplyvňuje aj priechodnosť mesačných výkazov poistných odvodov. Sú rozdiely medzi registráciami v sociálnej a zdravotných poisťovniach. Cieľom seminára je teoreticky a prakticky prejsť a vysvetliť jednotlivé registračné povinnosti a ich vplyv na výkazy poistného... Prihláška tu!

Oceňovacie prístupy používané v IFRS

8.9.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová

Na semináre sa dozviete aké spôsoby oceňovania sa používajú v IFRS a najmä aké sú rozdiely oproti slovenským postupom účtovania. Mimoriadna pozornosť bude venovaná novému štandardu IFRS 13 - Oceňovanie reálnou hodnotou... Prihláška tu!

Pripravovaná novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

12.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

22.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Aktuálne trendy v colnej oblasti a exkurz do špedičného práva

30.9.2014, Bratislava
Lektori: JUDr. Mária Kmetyová, MA, Ing. Tibor Vojtko a Ing. Milan Kúdela
Konferencia CLO 2014 má za primárny cieľ účastníkov oboznámiť  s aktuálnym stavom v oblasti colnej problematiky a zároveň poukázať na pripravované zmeny v súvislosti s problematikou colných predpisov tvorených nariadeniami EÚ a Colným zákonom a jeho vykonávacou vyhláškou... Prihláška tu!

Mediácia ako možnosť riešenia pracovnoprávnych sporov

2.10.2014, Bratislava
Lektorka: Mgr. Martina Jenčová
K pracovnoprávnym sporom dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce... Prihláška tu!