NAJNOVŠIE

Zrážky zo mzdy zamestnanca - 2014ZámokGarancia

19.9.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Voči zamestnancovi je nariadená exekúcia, nedoplatok poistného na zdravotné poistenie (prednostná pohľadávka). Zamestnanec je rozvedený, má 2 deti - na ktoré platí výživné šekom, nevykonávame zrážku na výživné. Nežijú v spoločnej domácnosti, aj keď majú ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobeZámokGarancia

19.9.2014, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ľuboslava Minková Dočasné pridelenie Právny úkon dočasné pridelenie je potrebné posudzovať podľa ustanovenia § 58 Zákonníka práce. Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sa môže so zamestnancom písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Informácia pre SZČO, ktoré si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za r. 2013Garancia

19.9.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa 3.9.2014 na svojom webovom sídle zverejnila informáciu pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktorí/é využili možnosť predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2013. Ak ich hrubý príjem z ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Ochrana osobných údajov a bezpečnostný projekt v roku 2014 Zámok

17.9.2014, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávanie pracovníkov, komunikácia s obchodnými partnermi, predaj zákazníkom, uzatváranie zmlúv, spracovanie údajov v databázach, ale i daňové, mzdové a účtovné podklady sa nezaobídu bez ovládania problematiky ochrany osobných údajov. V ostatnom období ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 2 - § 4 Priama, subsidiárna a delegovaná pôsobnosť Zákonníka práceZámokGarancia

31.8.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. Zákonník práce, napriek tomu, že je kódexom pracovného práva, neupravuje všetky aspekty pracovného práva (napr. neobsahuje ustanovenia o sociálnom fonde, o cestovných náhradách, apod.) ani nereguluje výkon práce všetkými osobami, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013
NAJČÍTANEJŠIE

Mzdy - PRÍKLADYGarancia

28.11.2013, Ing. Ján Bolgáč, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč, Ing. Viera Mezeiová Nárok na výplatu daňového bonusu na dieťa     Juraj má dve deti vo veku 1 a 3 roky, ktoré s ním a s jeho manželkou žijú v (spoločnej) domácnosti. Manželka poberá sociálne dávky. Jurajovi plynú príjmy zo závislej činnosti ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013 | 2012

Povinnosti a chyby zamestnávateľa voči zamestnancom vo mzde pri ukončení pracovného pomeru

18.7.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s ukončením pracovného pomeru zamestnanca je potrebné vyúčtovať korektne poslednú mzdu, splniť registračné povinnosti a vystaviť príslušné potvrdenia zamestnancovi. V prvom rade pri ukončení pracovného pomeru v poslednej mzde je potrebné ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametreGarancia

20.11.2013, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Uplatňovanie paušálnych výdavkov FO v roku 2014

11.8.2014, Ing. Marcela Rabatinová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba – podnikateľ sa môže rozhodnúť, či si daňové výdavky uplatní v preukázateľnej výške alebo paušálne. Záleží len od samotného daňovníka, ktorý spôsob uplatňovania daňových výdavkov využije. Rozhodovať by sa mal najmä podľa toho, ako ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 227 Dohoda o brigádnickej práci študentovZámokGarancia

24.7.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. Dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti Rozdiel medzi týmito dohodami je v subjekte. Dohoda o brigádnickej práci (len študent), dohoda o pracovnej činnosti (každá fyzická osoba so spôsobilosťou ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 227/2014 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 15.8.2014 v čiastke č. 74)
  • 229/2014 Z.z. ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko (vyšlo dňa: 22.8.2014 v čiastke č. 75)
  • 232/2014 Z.z. upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (vyšlo dňa: 28.8.2014 v čiastke č. 76)
  • 233/2014 Z.z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie (vyšlo dňa: 28.8.2014 v čiastke č. 76)
  • 235/2014 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 28.8.2014 v čiastke č. 76)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
www.humanet.sk
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

30.9.2014, Žilina
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Mediácia ako možnosť riešenia pracovnoprávnych sporov

2.10.2014, Bratislava
Lektorka: Mgr. Martina Jenčová
K pracovnoprávnym sporom dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce... Prihláška tu!

Pohľadávky v podnikateľskej praxi

14.10.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Prinášame Vám v poradí už piaty ročník konferencie zameranej na pohľadávky v podnikateľskej praxi. Na konferencii budú riešené rizikové pohľadávky z účtovného a daňového pohľadu, ako i pohľadávky voči dlžníkom v zahraničí... Prihláška tu!

Registrácie v sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni - prehľad povinností mzdovej účtovníčky

20.10.2014, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Registračných povinností je veľa a stále pribúdajú nové skutočnosti ktoré je treba správne spracovať. Registrácia ovplyvňuje aj priechodnosť mesačných výkazov poistných odvodov. Sú rozdiely medzi registráciami v sociálnej a zdravotných poisťovniach. Cieľom seminára je teoreticky a prakticky prejsť a vysvetliť jednotlivé registračné povinnosti a ich vplyv na výkazy poistného... Prihláška tu!

Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

30.10 - 10.12.2014, Bratislava
Lektorky: Júlia Pšenková a JUDr. Alena Huťanová

Rozšírte svoje vedomosti – absolvujte modulový kurz Mzdový účtovník špecialista. Počas kurzu absolvujete 3 školenia a zároveň budete mať k dispozícií 3 videoškolenia a študijné materiály... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

31.10.2014, Žilina
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

7.11.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!