On-line rozhovor
Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Pracovná zmluva

23.5.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovná zmluva je dvojstranný právny akt zakladajúci pracovný pomer. Je to najčastejší právny úkon, ktorý zamestnanec a zamestnávateľ uzatvárajú. V pracovnej zmluve sa dohadujú vzájomné podmienky vykonávania pracovného ...
viac

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

22.5.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
S Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020, podľa ktorého orgány inšpekcie práce budú dôslednejšie a nekompromisnejšie odhaľovať a postihovať nelegálne zamestnávanie, súvisí aj návrh zákona, ...
viac

Darovanie krvi - prekážka v práci z dôvodu všeobecného záujmu

19.5.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Iný úkon vo všeobecnom záujme je najmä darovanie krvi a aferéza, darovanie ďalších biologických materiálov. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na darovaní krvi, ...
viac

Doručovanie v prípade exekúcie zrážkami zo mzdy v roku 2017Garancia

18.5.2017, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Online rozhovor je zameraný na to, či je platiteľ mzdy povinný doručovať upovedomenie o začatí exekúcie, ak sa rozhodne toto doručovať, aké povinnosti mu z toho vyplývajú a aj to, ako by mal postupovať, ak si povinný - zamestnanec odmietne ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Prestoj alebo vážne prevádzkové dôvody

18.5.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prestoj aj vážne prevádzkové dôvody radí Zákonník práce medzi prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Podľa § 142 ZP ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke ...
viac

Komentár k ZP § 59 Skončenie pracovného pomeruGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 59 (1) Pracovný pomer možno skončiť: a)  dohodou, b)  výpoveďou, c)  okamžitým skončením, d)  skončením v skúšobnej dobe. § 59 Skončenie pracovného pomeru K ods. 1: V  § 59 ods. 1  sa upravujú  spôsoby  skončenia pracovného ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 73 Hromadné prepúšťanieGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 73 Hromadné prepúšťanie (1) O hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 94 Dni pracovného pokojaGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dni pracovného pokoja § 94 (1) Dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni, a sviatky. K ods. 1: [ Dni pracovného pokoja ] Dni pracovného pokoja  sú: I. dni, na ktoré pripadá ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 250 Ochrana členov osobitného vyjednávacieho orgánu, členov európskej zamestnaneckej rady a zástupcov zamestnancov zabezpečujúcich iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimiGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 250 Ochrana členov osobitného vyjednávacieho orgánu, členov európskej zamestnaneckej rady a zástupcov zamestnancov zabezpečujúcich iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimi (1) Na členov osobitného ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Príloha 1aGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Príloha č. 1a k zákonu č. 311/2001 Z. z. MALOOBCHODNÝ PREDAJ, PRI KTOROM MOŽNO ZAMESTNANCOVI NARIADIŤ ALEBO S NÍM DOHODNÚŤ PRÁCU V DŇOCH USTANOVENÝCH ZÁKONOM 1. maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami, 2. ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Podiely na ziskuArchív

1.6.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nasledujúci príspevok obsahuje odpovede na viaceré vaše otázky súvisiace s nejasnosťami, ktoré sa týkajú platenia odvodov z podielov na zisku (ďalej aj „dividenda“) a ich zdaňovania, ktoré vyplácajú fyzickým osobám obchodné spoločnosti - spoločnosti s ručením ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmeny podľa novely zákona o zdravotnom poistení účinnej od 1. 5. 2011Archív

13.5.2011, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 5. 4. 2011 schválila NR SR zákon č. 133/2011 (ďalej len „novela ZZP), ktorý s účinnosťou od 1. 5. 2011 novelizuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZP“). Novela ZZP zavádza do aplikačnej praxe ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

31.3.2017, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca podľa zákona o dani z príjmov v roku 2016Archív

29.9.2016, Ing.Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedným z druhov príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) sú príjmy zo závislej činnosti (PZČ). Pri týchto príjmoch ide o vzťah zamestnávateľ - zamestnanec, spojený s viacerými povinnosťami na strane zamestnávateľa ...
viac

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb na rok 2012 (§ 34 ZDP)Archív

5.4.2012, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem preddavok na daň je od 1. 1. 2012 všeobecne definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), podľa ktorého preddavkom na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 86/2017 Z.z. novela zák. č. 571/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 89/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 92/2017 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2017 v čiastke č. 45)
  • 93/2017 Z.z. novela zák. č. 292/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 97/2017 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2017 v čiastke č. 47)
  • 101/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 4.5.2017 v čiastke č. 49)
  • 112/2017 Z.z. novela výn. č. 419/2015 Z.z. (vyšlo dňa: 24.5.2017 v čiastke č. 54)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
28.6.2017 - 30.6.2017, Žilina
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
27.6.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
26.5.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
20.6.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
26.5.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
9.6.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
18.7.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: