Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
 
Počas PN je potrebné oznámiť zmenu pobytu Sociálnej poisťovni
16.4.2014, zdroj: Sociálna poisťovňa
Nie je vylúčené, že poberateľ dávky nemocenské počas „maródovania“ zmení miesto svojho pobytu. Túto zmenu však musí odsúhlasiť ošetrujúci lekár, ktorý určuje liečebný režim, a to na základe zdravotného stavu poistenca. Ak lekár poistencovi zmenu miesta pobytu povolí, poberateľ dávky novú adresu písomne nahlási oddeleniu lekárskej posudkovej činnosti v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta výkonu práce ošetrujúceho lekára. V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa upozorňuje, že kontrolná činnosť počas dočasnej pracovnej neschopnosti sa vykonáva aj v prípade, ak sa poberateľ dávky nemocenského zdržuje mimo územia Slovenskej republiky, a to dožiadaním inštitúcie sociálneho zabezpečenia iného členského štátu v zmysle koordinačných nariadení Európskej únie.
Súvisiace dokumenty

Sociálna poisťovňa podala 8 163 trestných oznámení
16.4.2014, zdroj: Sociálna poisťovňa
Na základe zvýšeného objemu kontrol u zamestnávateľov (ako prihlasujú a odvádzajú za svojich zamestnancov poistné do sociálneho systému), Sociálna poisťovňa podala v tomto a minulom roku celkovo 8 163 trestných oznámení. Poistné, ktoré takýmto krajným spôsobom Sociálna poisťovňa vymáha, prevyšuje sumu 61,3 mil. eur. Očakávaný výber predstavuje 40,2 mil. eur. Právoplatne odsúdených pre trestný čin neodvádzania poistného bolo 59 osôb. Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov na plnenie si zákonných povinností. V tomto roku počíta s ďalším posilnením útvarov vonkajšej kontroly a v dôsledku toho predpokladá, že počet skontrolovaných zamestnancov bude narastať. V marci dosiahol počet 21 892.
Súvisiace dokumenty

Prax mzdovej účtovníčky – zdaňovanie príjmu zo závislej činnosti v roku 2014 – daňový bonus
9.4.2014, Ing. Eva Gášpárová, zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový bonus podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov si môže zamestnanec uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, t.j. dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a dieťa druhého z manželov, žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti, ak mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy.
Súvisiace dokumenty

Vyhlásenie na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu v roku 2014
7.4.2014, Ing. Marcela Rabatinová PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Prostredníctvom tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „vyhlásenie“) si daňovníci (FO) s príjmami zo závislej činnosti (t.j. nielen pri pracovnom pomere, ale napr. aj pri dohodách vykonávaných mimo pracovného pomeru) uplatňujú v priebehu roka pri výpočte mesačných preddavkov na daň nárok na zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Hypotekárne záložné listy z pohľadu zdaňovania
14.4.2014, Ing. Iveta Matlovičová, zdroj: Verlag Dashöfer
Daňové priznanie je povinnosť podať do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Z uvedeného vyplýva, že za rok 2013 bol daňovník (fyzická osoba) povinný podať daňové priznanie najneskôr do pondelka – 31. marca 2014. Túto lehotu mal daňovník možnosť si predĺžiť, ale uvedené bol povinný oznámiť príslušnému správcovi dane do termínu na podanie daňového priznania, t.j. do konca marca 2014.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Sociálne a zdravotné poistenie počas neplateného voľna zamestnanca
14.4.2014, Ing. Eva Gášpárová, zdroj: Verlag Dashöfer
Aké sú platné aktuálne predpis k 1. 1. 2014 ohľadom povinností pre zamestnanca a zamestnávateľa pri čerpaní neplateného voľna, t.j. čo sa týka oznamovacích povinností a platenia odvodov?
Súvisiace dokumenty

Zamestnanec počas PN nekomunikuje
7.4.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec nastúpil na PN 18.2. 2014, poslal doručenku o PN, ale odvtedy vôbec nekomunikuje, ma vypnutý mobil, na maily nereaguje, vôbec neinformoval o predpokladanej dĺžke PN.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Mzdový účtovník – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Lektorka: Júlia Pšenková
Predstavujeme Vám absolútnu novinku Centra vzdelávania! Nenechajte si ujsť unikátne modulové školenie, pozostávajúce z 3 verejných seminárova 2 videoseminárov! Absolvujte celé školenie v období marec-apríl alebo v letných termínoch júl-august. Modulové školenie ukončíte konzultáciou s lektorkou, záverečným testom a získate certifikát celoživotného vzdelávania! Prihláška tu!

Účtovný a mzdový koktejl – praktické témy a konzultácie v Tatrách

12. - 14.5.2014, Vysoké Tatry
Lektori: Júlia Pšenková, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Riešite v spoločnosti kumulatívne problematiku účtovníctva a miezd? Potrebujete sa uistiť, či Vašu prácu vykonávate správne? Na trojdennom školení získate od našich odborníkov potrebné informácie. Školenie sa zameriava na najčastejšie kladené otázky z účtovníctva a miezd, v rámci konzultačnej časti Vám ponúkame priestor na riešenie Vašich konkrétnych problémov. Príďte načerpať cenné informácie do krásneho prostredia Vysokých Tatier...Ako darček si odnesiete Tablet Prestigio. Prihláška tu!

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

12. - 14.5.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. 

Trojdňový seminár venovaný kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH a taktiež Certifikát o absolvovaní školenia... Prihláška tu!

Registrácie v sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni - prehľad povinností v roku 2014

30.5.2014, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Registračných povinností je veľa a stále pribúdajú nové skutočnosti ktoré je treba správne spracovať. Registrácia ovplyvňuje aj priechodnosť mesačných výkazov poistných odvodov. Sú rozdiely medzi registráciami v sociálnej a zdravotných poisťovniach. Cieľom seminára je teoreticky a prakticky prejsť a vysvetliť jednotlivé registračné povinnosti a ich vplyv na výkazy poistného... Prihláška tu!

Partneri
www.humanet.sk