NAJNOVŠIE

Výkazy do Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne a Daňového úradu pri zamestnankyni na materskej dovolenkeZámokGarancia

28.7.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ zamestnáva zamestnankyňu, ktorá k 13.06.2014 nastúpila na materskú dovolenku. Ako je to s výkazmi na Sociálnu poisťovňu, Zdravotnú poisťovňu a Daňový úrad? Treba posielať nulové výkazy? V sociálnej poisťovni počas poberania materskej a  ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

28.7.2014, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V uplynulých dňoch podpísal prezident Slovenskej republiky zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 227 Dohoda o brigádnickej práci študentovZámokGarancia

24.7.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. Dohoda o brigádnickej práci študentov § 227 (1) Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013

Maximálna dĺžka zastupovania - spôsob dojednaniaZámokGarancia

29.6.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázka: So zamestnankyňou ideme uzatvoriť od 1.6.2014 pracovnú zmluvu na dobu určitú, pričom v pracovnej zmluve bude uvedené nasledovné: "Pracovný pomer sa uzatvára na určitú dobu počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky zamestnankyne XY, najdlhšie ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Právna úprava okamžitého skončenia pracovného pomeruZámokGarancia

2.6.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. Okamžité skončenie pracovného pomeru je  jedným so spôsobov skončenia pracovného pomeru  ( § 59 ods. 1 ZP). Pracovný pomer sa končí okamžite, t.j. doručením okamžitého skončenia pracovného pomeru druhej zmluvnej strane. Okamžité ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013 | 2012 | 2011
NAJČÍTANEJŠIE

Mzdy - PRÍKLADYGarancia

28.11.2013, Ing. Ján Bolgáč, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Bolgáč, Ing. Viera Mezeiová Nárok na výplatu daňového bonusu na dieťa     Juraj má dve deti vo veku 1 a 3 roky, ktoré s ním a s jeho manželkou žijú v (spoločnej) domácnosti. Manželka poberá sociálne dávky. Jurajovi plynú príjmy zo závislej činnosti ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013 | 2012

Povinnosti a chyby zamestnávateľa voči zamestnancom vo mzde pri ukončení pracovného pomeru

18.7.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s ukončením pracovného pomeru zamestnanca je potrebné vyúčtovať korektne poslednú mzdu, splniť registračné povinnosti a vystaviť príslušné potvrdenia zamestnancovi. V prvom rade pri ukončení pracovného pomeru v poslednej mzde je potrebné ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametreGarancia

20.11.2013, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Pripravované zmeny v pracovnom práve v roku 2014

9.6.2014, JUDr. et Mgr Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Informujeme o pripravovaných zmenách v oblasti pracovného práva v roku 2014. Zmena v oblasti pracovného práva by mala nastať v zmene minimálnej mzdy, zmene v právnej úprave agentúrneho zamestnávania a rozširovanie uzatvorených kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace

Zmena výpočtu čistej mzdy zamestnanca v roku 2014ZámokGarancia

14.4.2014, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Za zamestnanca sa považuje každá fyzická osoba, ktorá poberá príjmy zo závislej činnosti. Čistú mzdu zamestnanca ovplyvňuje niekoľko faktorov. V prvom rade je to výška poistného (odvodov), ktoré je povinný odviesť zamestnávateľ z hrubého zdaniteľného príjmu ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: MUP profi | MUP profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 157/2014 Z.z. novela vyhl. č. 102/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 11.6.2014 v čiastke č. 57)
  • 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach (vyšlo dňa: 24.6.2014 v čiastke č. 60)
  • 178/2014 Z.z. novela op. č. 193/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 26.6.2014 v čiastke č. 62)
  • 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva (vyšlo dňa: 26.6.2014 v čiastke č. 63)
  • 195/2014 Z.z. novela zák. č. 385/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 15.7.2014 v čiastke č. 66)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
www.humanet.sk
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

13. - 15.8.2014, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. 

Trojdňový seminár venovaný kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH a taktiež Certifikát o absolvovaní školenia... Prihláška tu!

Registrácie v sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni - prehľad povinností v roku 2014

21.8.2014, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Registračných povinností je veľa a stále pribúdajú nové skutočnosti ktoré je treba správne spracovať. Registrácia ovplyvňuje aj priechodnosť mesačných výkazov poistných odvodov. Sú rozdiely medzi registráciami v sociálnej a zdravotných poisťovniach. Cieľom seminára je teoreticky a prakticky prejsť a vysvetliť jednotlivé registračné povinnosti a ich vplyv na výkazy poistného... Prihláška tu!

Oceňovacie prístupy používané v IFRS

8.9.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová

Na semináre sa dozviete aké spôsoby oceňovania sa používajú v IFRS a najmä aké sú rozdiely oproti slovenským postupom účtovania. Mimoriadna pozornosť bude venovaná novému štandardu IFRS 13 - Oceňovanie reálnou hodnotou... Prihláška tu!

Pripravovaná novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

12.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

22.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Aktuálne trendy v colnej oblasti a exkurz do špedičného práva

30.9.2014, Bratislava
Lektori: JUDr. Mária Kmetyová, MA, Ing. Tibor Vojtko a Ing. Milan Kúdela
Konferencia CLO 2014 má za primárny cieľ účastníkov oboznámiť  s aktuálnym stavom v oblasti colnej problematiky a zároveň poukázať na pripravované zmeny v súvislosti s problematikou colných predpisov tvorených nariadeniami EÚ a Colným zákonom a jeho vykonávacou vyhláškou... Prihláška tu!

Mediácia ako možnosť riešenia pracovnoprávnych sporov

2.10.2014, Bratislava
Lektorka: Mgr. Martina Jenčová
K pracovnoprávnym sporom dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce... Prihláška tu!