On-line rozhovor
Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Dôvodom nepostupovania príspevkov do II. piliera je často neodhlásenie sa z dôchodkového poistenia včas

12.2.2016, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa opätovne pripomína mamičkám, ktoré po ukončení starostlivosti o dieťa začnú vykonávať zárobkovú činnosť, z ktorej im plynie povinné dôchodkové poistenie, že je ich povinnosťou odhlásiť sa z dôchodkového poistenia, ktoré za ne z dôvodu ...
celý článok

Pri práci študenta na dohodu sa nie vždy dané obdobie započítava do dôchodku

11.2.2016, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Ak má študent uzatvorených viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, môže si výnimku z neplatenia poistného na dôchodkové poistenie v jednom kalendárnom mesiaci zvoliť iba na jednu z nich. Jeho mesačný príjem však nesmie prekročiť stanovenú hranicu 200 eur. ...
celý článok

Príjem popri poberaní rodičovského príspevkuGarancia

10.2.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Potrebujeme výpomoc na 1 - 2 hod. denne. Je to práca na jeden mesiac. Chceme to riešiť dohodou o vykonaní práce. Záujemkyňa poberá rodičovský príspevok. Zaujíma ma, aké povinnosti mám ako zamestnávateľ a aké povinnosti vyplývajú pre dohodárku. Odzrkadlí sa ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vzory tlačív používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, ktoré vydalo Finančné riaditeľstvo SR za zdaňovacie obdobie r. 2015

10.2.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Paragraf 38 ods. 4 zákona o dani z príjmov ustanovuje, citujem: „Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná výpočet dane a súčasne prihliadne na zrazené preddavky na daň, na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) alebo ...
celý článok

Zamestnávatelia, elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia vyhotovujte osobitne za každý pracovný vzťah

9.2.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
ociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu určenú tým zamestnávateľom, ktorí už v súčasnosti využívajú možnosť zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky. Ide o to, že v prípade využívania tejto možnosti je potrebné ...
celý článok

Od 1.1.2016 sa vdovské dôchodky neprepočítavajú

9.2.2016, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Od začiatku roka zaznamenala Sociálna poisťovňa od poistencov nárast otázok, akým spôsobom sa „prepočítava“ vdovský dôchodok a prečo sa vdovský dôchodok „neprepočítava“ aj vdovám, ktoré ovdoveli po 31. decembri 2003. Od začiatku roka ...
celý článok

Právna úprava pracovnej zmluvyGarancia

8.2.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia § 42 až 44 Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitúGarancia

8.2.2016, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa § 42 a nasl. Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ:         Názov a sídlo spoločnosti:..................................................   ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Právna úprava všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škoduGarancia

8.2.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Predpoklady zodpovednosti za škody Zákonník práce upravuje prípady, ak vznikne škoda a túto škodu možno pripísať zamestnancovi. Predpoklady zodpovednosti za škodu predstavujú vlastne podmienky, ktoré sa musia naplniť na to, aby ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivostiGarancia

8.2.2016, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. Žiadosť o náhradu škody podľa § 186 ods. 1 Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:         Názov a sídlo spoločnosti: IČO: .................................................................... ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najčítanejšie

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015Garancia

12.12.2015, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Príjmy zamestnancov (zo závislej činnosti) sa počas kalendárneho roka zdaňujú preddavkom na daň a z ročného hľadiska sa považujú za daňovo nevysporiadané. Daňovníci (zamestnanci) ich po skončení zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roku) musia daňovo vysporiadať, ...
celý článok

Súbežný pracovný pomerGarancia

3.5.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonník práce nepoužíva pojem súbežný pracovný pomer a ani pojem vedľajší pracovný pomer. Zákonník práce zároveň už výslovne nerozlišuje ani medzi hlavným pracovným pomerom zamestnanca a vedľajším pracovným pomerom zamestnanca (vedľajšou činnosťou). ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Šikanovanie na pracovisku zo strany vedúcehoGarancia

13.1.2016, Mgr. Dominika Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer
O mobingu, teda šikanovaní na pracovisku všeobecne, sme už v minulosti písali. Nasledujúce riadky však povedia viac o špecifickej forme- bossingu. O bossingu môžeme hovoriť v prípade, že sa zamestnanec alebo skupina zamestnancov nachádza pod stálym tlakom zo ...
celý článok

Povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka 2015Garancia

27.11.2015, Ing. Anna Križanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spolu s koncom kalendárneho roka, sa končí pre mnoho subjektov účtovné, a po spracovaní miezd za mesiac december aj zdaňovacie obdobie. Koniec roka prináša mnohé povinnosti zamestnávateľa a mzdovej účtovníčky a to nielen voči zamestnancom, ale aj voči rôznym ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

18.5.2015, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 53/2016 Z.z. ustanovuje pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 6)
  • 55/2016 Z.z. novela op. č. 419/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 6)
  • 57/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľnosti (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 6)
  • 60/2016 Z.z. o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 61/2016 Z.z. o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 62/2016 Z.z. o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 64/2016 Z.z. novela op. č. 651/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 67/2016 Z.z. o predkladaní výkazov a hlásení poisťovňou, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 68/2016 Z.z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 73/2016 Z.z. o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach (vyšlo dňa: 13.1.2016 v čiastke č. 8)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
21.3.2016 - 23.3.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
10.3.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
18.5.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
11.3.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
19.2.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
16.5.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
16.3.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: