On-line rozhovor
Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Komentár k ZP § 131 Zrážky zo mzdy a poradie zrážokGarancia

24.4.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zrážky zo mzdy a poradie zrážok § 131 (1) Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Akým spôsobom a kedy nahlásiť zamestnávateľovi tehotenstvo

21.4.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obdobie očakávania dieťatka, je najdôležitejším a aj najkrajším obdobím ženy. Tehotenstvo však so sebou prináša aj množstvo zmien u ženy a to či už po psychickej alebo telesnej stránke. Obdobie očakávania dieťatka, je ...
viac

Zákon o pobyte cudzincov - zmeny vo vzťahu k pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na území členských štátov EÚ

20.4.2017, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 82/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2017 do slovenskej vnútroštátnej legislatívy transponuje požiadavky a podmienky EÚ v oblasti podmienok pobytu niektorých kategórií štátnych príslušníkov tretích krajín na území ...
viac

Zamestnanecká participácia

19.4.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na podnikovej úrovni zamestnanecká participácia znamená vplyv zamestnancov a ich zástupcov na prijímané rozhodnutia zo strany zamestnávateľa. Systém participácie môže byť účinný len vtedy, ak ho akceptujú hlavní účastníci - ...
viac

Výpočet pomernej časti dovolenky

18.4.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dovolenka je čas, kedy by si zamestnanec mal oddýchnuť a zregenerovať svoje sily. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi dovolenku a to na základe právneho nároku, ktorý vzniká pri splnení určitých podmienok (ZP §§ 100 - ...
viac

Komentár k ZP § 130 Výplata mzdyGarancia

17.4.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 130 Výplata mzdy (1) Vyplácaná mzda sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor, ak kolektívna zmluva alebo zamestnávateľ vo vnútornom predpise neustanovujú priaznivejšiu úpravu zaokrúhľovania mzdy v prospech zamestnanca. Mzda sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Práca nadčas

17.4.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
O prácu nadčas sa jedná len vtedy, ak sa jedná o prácu nad rámec prevádzkového času v určenom v pevnom, či pružnom pracovnom rozhraní a hlavne na základe príkazu, dohody, resp. s vedomím priameho nadriadeného. To znamená, že ...
viac

Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka a zdanenie príjmov z nej plynúcich

14.4.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V praxi sa stretávame so zmluvami o dielo, pri ktorých ide o vzťah objednávateľa a zhotoviteľa. Takáto zmluva môže byť uzatvorená podľa: V praxi sa stretávame so zmluvami o dielo, pri ktorých ide o vzťah objednávateľa a zhotoviteľa. Takáto ...
viac

Rozhodujúce obdobieGarancia

13.4.2017, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Janka Berincová (Zamboriová); Marta Weberová Ak nemocenské poistenie trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenského, ošetrovného, materského alebo ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Nemocenské poistenieGarancia

13.4.2017, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Janka Berincová (Zamboriová); Marta Weberová Nemocenské poistenie Problematiku nemocenského poistenia zamestnancov upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Nemocenské poistenie je poistením pre prípad straty ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Podiely na ziskuArchív

1.6.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nasledujúci príspevok obsahuje odpovede na viaceré vaše otázky súvisiace s nejasnosťami, ktoré sa týkajú platenia odvodov z podielov na zisku (ďalej aj „dividenda“) a ich zdaňovania, ktoré vyplácajú fyzickým osobám obchodné spoločnosti - spoločnosti s ručením ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmeny podľa novely zákona o zdravotnom poistení účinnej od 1. 5. 2011Archív

13.5.2011, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 5. 4. 2011 schválila NR SR zákon č. 133/2011 (ďalej len „novela ZZP), ktorý s účinnosťou od 1. 5. 2011 novelizuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZP“). Novela ZZP zavádza do aplikačnej praxe ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb na rok 2012 (§ 34 ZDP)Archív

5.4.2012, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem preddavok na daň je od 1. 1. 2012 všeobecne definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), podľa ktorého preddavkom na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Komentár k ZP § 105 Dovolenka za odpracované dniGarancia

21.11.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 105 Dovolenka za odpracované dni Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

1.1.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 68/2017 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) (vyšlo dňa: 30.3.2017 v čiastke č. 34)
  • 77/2017 Z.z. novela vyhl. č. 254/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 10.4.2017 v čiastke č. 40)
  • 79/2017 Z.z. novela vyhl. č. 255/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 11.4.2017 v čiastke č. 41)
  • 81/2017 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 82/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 85/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 89/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 92/2017 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2017 v čiastke č. 45)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
28.6.2017 - 30.6.2017, Žilina
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
27.6.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
26.5.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
9.5.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
26.5.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
9.6.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
23.5.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: