On-line rozhovor
Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Nezamestnaní a práce na dohodu od 1.5.2017

22.3.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. mája 2017 sa výrazne menia podmienky zamestnávania na dohody osôb evidovaných na Úrade práce. Od 1. mája 2017 sa výrazne menia podmienky zamestnávania na dohody osôb evidovaných na Úrade práce. Stanovené ...
celý článok

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku /manžela so zdravotným postihnutím

21.3.2017, Ing.Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník si na konci roka môže okrem nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka uplatňovať aj nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela (NČZDm), avšak na uplatnenie tejto NČZD je potrebné splniť zákonom ustanovené podmienky. ...
celý článok

Komentár k ZP § 125 - § 126 Mzda pri výkone inej práce a mzda pri chybnej práciGarancia

20.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 125 Mzda pri výkone inej práce (1) Ak je zamestnanec preradený na inú prácu z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, karanténneho opatrenia, ktoré sa mu uložilo podľa osobitných predpisov, odvrátenia mimoriadnej udalosti alebo ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 127 Naturálna mzdaGarancia

20.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 127 Naturálna mzda (1) Zamestnancovi možno poskytovať časť mzdy, s výnimkou minimálnej mzdy, formou naturálnej mzdy. Naturálnu mzdu môže zamestnávateľ poskytovať len so súhlasom zamestnanca a za podmienok s ním dohodnutých. (2) ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015 | 2014

Nároky zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa v roku 2017

20.3.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 21 Zákonníka práce ak sa zamestnávateľ stane platobne neschopným a nemôže uspokojiť nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov, tieto nároky sa uspokoja dávkou garančného poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...
celý článok

Práca popri predčasnom starobnom dôchodku

17.3.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kto je predčasný starobný dôchodca? Je to osoba, ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý Sociálna poisťovňa prizná ak poistenec splní nasledujúce podmienky: - získal najmenej 15 rokov obdobia ...
celý článok

Zrážky zo mzdy v roku 2017Garancia

17.3.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zrážky zo mzdy zamestnanca, postupy, podmienky, povinnosti a práva. Typy zrážok zo mzdy a postupy pri ich uplatňovaní. Zrážky bez súhlasu zamestnanca a prednostné zrážky. Zrážky so súhlasom zamestnanca. Uplatňovanie ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Práca v dňoch pracovného pokoja

16.3.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V dňoch pracovného pokoja nemôže bežne zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi prácu. Dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni, a sviatky. Dni pracovného pokoja sú teda soboty, nedele, sviatky, ...
celý článok

Závislá práca - základ pre pracovnoprávne vzťahy

15.3.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1.3.2015 sa definícia Závislej práce stanovuje na základe piatich, nižšie uvedených, atribútov a to tak, aby jednoznačnejšie nebolo možné nahrádzať pracovné pomery resp. dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného ...
celý článok

Garančné poistenie

15.3.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa vykonáva sociálne poistenie, ktoré pozostáva zo šiestich samostatných poistných systémov a jedného fondu (nemocenské, starobné, invalidné, úrazové, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, tiež ...
celý článok
Najčítanejšie

Podiely na ziskuArchív

1.6.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nasledujúci príspevok obsahuje odpovede na viaceré vaše otázky súvisiace s nejasnosťami, ktoré sa týkajú platenia odvodov z podielov na zisku (ďalej aj „dividenda“) a ich zdaňovania, ktoré vyplácajú fyzickým osobám obchodné spoločnosti - spoločnosti s ručením ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Uplatňovanie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v roku 2017Archív

30.10.2016, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Princíp uplatňovania odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie (ďalej len „OP“) spočíva v tom, že znižuje vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na zdravotné poistenie, a to u zamestnanca s nárokom na uplatnenie odpočítateľnej položky a tiež u jeho ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb na rok 2012 (§ 34 ZDP)Archív

5.4.2012, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem preddavok na daň je od 1. 1. 2012 všeobecne definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), podľa ktorého preddavkom na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca podľa zákona o dani z príjmov v roku 2016Archív

29.9.2016, Ing.Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedným z druhov príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) sú príjmy zo závislej činnosti (PZČ). Pri týchto príjmoch ide o vzťah zamestnávateľ - zamestnanec, spojený s viacerými povinnosťami na strane zamestnávateľa ...
celý článok

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 130/2012 Z. z.Archív

4.5.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V čísle 5/2012 tohto časopisu sme rozoberali termíny a povinnosti ustanovené pre platiteľov poistného podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z . o zdravotnom poistení (ďalej len „ZZP“). V tomto čísle Vám poskytneme základné informácie o ročnom zúčtovaní zdravotného ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 15/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 1.2.2017 v čiastke č. 9)
  • 25/2017 Z.z. novela vyhl. č. 665/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 28/2017 Z.z. novela vyhl. č. 321/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 39/2017 Z.z. novela zák. č. 308/1991 Zb. (vyšlo dňa: 24.2.2017 v čiastke č. 20)
  • 40/2017 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 41/2017 Z.z. novela zák. č. 153/2013 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 45/2017 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 28.2.2017 v čiastke č. 22)
  • 49/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 1.3.2017 v čiastke č. 23)
  • 51/2017 Z.z. novela zák. č. 264/1999 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2017 v čiastke č. 25)
  • 55/2017 Z.z. o štátnej službe (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
19.4.2017 - 21.4.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
19.4.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
31.3.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
21.4.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
6.4.2017, Košice
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
28.3.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
3.4.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: