Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Právna úprava okamžitého skončenia pracovného pomeruGarancia

27.6.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Okamžité skončenie pracovného pomeru je  jedným so spôsobov skončenia pracovného pomeru  ( § 59 ods. 1 ZP). Pracovný pomer sa končí okamžite, t.j. doručením okamžitého skončenia pracovného pomeru druhej zmluvnej strane. Okamžité ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Pokles nezamestnanosti pokračuje

24.6.2016, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Úrady práce registrovali v máji o tisíce ľudí bez práce menej ako v apríli. Evidovaná miera nezamestnanosti sa znížila o 0,19 percentuálneho bodu na 9,45 %. Celková nezamestnanosť dosiahla v máji 11,13 %. Úrady práce registrovali v máji o tisíce ľudí bez práce ...
celý článok

Komentár k ZP § 89 Pružný pracovný čas a pracovná cestaGarancia

23.6.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 89 Pružný pracovný čas sa neuplatní, ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu. Zamestnávateľ na tento účel určí pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny.   K § 89: [ Pružný pracovný čas a pracovná cesta ] V § 89 sa ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Výpočet odstupnéhoGarancia

23.6.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účely výpočtu odstupného v prípade skončenia pracovného (§ 76 Zákonníka práce) pomeru zamestnanca sa vychádza z priemerného zárobku tak ako ustanovuje § 134 ZP. Na účely výpočtu odstupného v prípade skončenia pracovného (§ 76 ...
celý článok

Postavenie konateľa a spoločníka vo verejnom zdravotnom poisteníGarancia

22.6.2016, Ing. Jolana Strýčková, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková; Júlia Pšenková Ak má fyzická osoba akýkoľvek právny vzťah , na základe ktorého má nárok na príjem zo závislej činnosti, ktorý sa považuje za zárobkovú činnosť [podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 ZDP], je podľa § 11 ods. 3 ZZP ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zamestnávanie mladistvých v gastronómiiGarancia

22.6.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mladistvým zamestnancom je fyzická osoba mladšia ako 18 rokov. Ide o osobitnú kategóriu zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zvýšená právna ochrana garantovaná zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predovšetkým s ...
celý článok

Brigádnik neukončil povinnú školskú dochádzku v roku 2016Garancia

21.6.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže sa so študentom základnej školy, ktorý v septembri 2016 dovŕši vek 16 rokov, uzavrieť dohoda o brigádnickej práci študentov? Tento žiak ukončuje 9. ročník základnej školy, čím nie je splnená podmienka povinnej školskej dochádzky. Môže i napriek tomu, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Zmeny pre ŤZP sú v legislatívnom proceseGarancia

21.6.2016, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo jednu z prioritných zmien, ktorú bývalá vláda prisľúbila koncom roka 2015 a súčasná zakotvila do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020. Týka sa zákona 447/2008 Z.z. o peňažných ...
celý článok

Vzor dohody o skončení pracovného pomeru (§60 Zákonníka práce)Garancia

20.6.2016, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. Dohoda o skončení pracovného pomeru uzatvorená podľa § 60 Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ:         Názov a sídlo spoločnosti: IČO: ...................................... ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Žiadosť o predĺženie pracovného pomeruGarancia

20.6.2016, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovný pomer sa zakladá na základe písomnej pracovnej zmluvy, v ktorej je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti a ďalšie pracovné podmienky, ku ktorým patria výplatné termíny, pracovný čas (zamestnávateľ ...
celý článok
Najčítanejšie

Aké chyby robia pri pohovore personalistiGarancia

15.2.2016, Mgr. Dominika Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aj personalisti sú len ľudia a tiež robia chyby, ktoré naopak môžu zanechať na kandidátoch nie práve najlepší pocit. A v čom podľa kandidátov robíme najčastejšie chyby? „ Raz ma z agentúry poslali na 2. kolo výberového konania na pomerne zaujímavú pozíciu. ...
celý článok

Výpočet náhrady mzdy pri PN u dohodáraGarancia

16.1.2014, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako sa vypočíta náhrada pri PN u dohodára, ktorý pracuje od 5.7.2013, ale má odpracovaných len 25 dní (525,5 hod.), pretože nepracoval každý deň? Za sledované obdobie mal príjem 2102.-Eur. Na účely náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

1.1.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Lekárske preventívne prehliadky pred nástupom do zamestnania v roku 2014Garancia

5.11.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s novelou zákona 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia s platnosťou od 1.8.2014 a v nadväznosti na §6 zákona 124/2006 Z.z. o BOZP sa chceme opýtať na postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, t. j. či ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Formulár pre prípravu zamestnancov na hodnotenie pracovného výkonuArchív

17.7.2012, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zodpovednosť   Uveďte úlohy, ktoré považujete za vaše hlavné (kľúčové) a za ktoré ste bol/a v uplynulom období zodpovedný/á. Ciele   Uveďte vaše ciele (hlavé orientácie ), ktoré sa pokúšate dosiahnuť pri práci na vašich kľúčových úlohách. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 121/2016 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 10.3.2016 v čiastke č. 23)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 141/2016 Z.z. novela vyhl. č. 74/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2016 v čiastke č. 30)
  • 143/2016 Z.z. novela výn. č. 228/1998 Z.z. (vyšlo dňa: 7.4.2016 v čiastke č. 32)
  • 144/2016 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 7.4.2016 v čiastke č. 32)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 174/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 13.5.2016 v čiastke č. 41)
  • 181/2016 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore (vyšlo dňa: 27.5.2016 v čiastke č. 45)
  • 186/2016 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 7 ods. 1, 2 a 11 zákona č. 2/1991 Zb. s čl. 1 ods. 1 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (vyšlo dňa: 30.5.2016 v čiastke č. 46)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Neviete si poradiť s exekúciami, či zrážkami zo miezd zamestnancov? Konferencia Vám poskytuje jedinečnú možnosť nahliadnuť na túto problematiku z pohľadu právnika, mzdára a personalistu. Bohaté teoretické, ale najmä praktické skúsenosti lektorského kolektívu umožnili, aby sme obsah koncipovali veľmi prakticky. Prihláška tu!
21.9.2016 - 23.9.2016, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
23.9.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
17.8.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
13.7.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
18.7.2016, Banská Bystrica
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
18.8.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
18.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: