Kalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Prenesenie smerníc a osobitných predpisov EÚ do ZZPGarancia

26.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Od 1.10.2013 sa do ZZP preniesli ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9.3.2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti /ďalej len  „smernica" / a  ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zdravotné poistenie podľa medzinárodných zmlúv a predpisov EÚGarancia

25.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Poistenci, ktorým vzniká verejné zdravotné poistenie na základe medzinárodných zmlúv, ktoré SR uzavrela Podľa  § 3 ods. 4   ZZP platí, že povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vznik a zánik verejného zdravotného poisteniaGarancia

24.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Vznik verejného zdravotného poistenia Podľa  § 15 ods. 1   ZZP povinnosť platiť poistné vzniká: a. dňom vzniku verejného zdravotného poistenia ( § 4   ZZP ), b. dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Preplatenie kurzu cudzieho jazyka ako nepeňažný príjem

24.2.2017, Ing.Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 140 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v zn.n.p (ZP) účasť na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v ...
celý článok

Osobný rozsah verejného zdravotného poistenia, druhy zdravotného poistenia, jeho vznik a zánikGarancia

23.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Osobný rozsah verejného zdravotného poistenia S osobným rozsahom verejného zdravotného poistenia úzko súvisia právne skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zmeny zákona o zdravotnom poistení v roku 2017Garancia

23.2.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v pracovnom pomere voči ZP. Ako postupovať pri zmene zdravotnej poisťovne. Odvody do ZP - vymeriavací základ, porovnanie, výpočet a hranice maxima a minima, aké príjmy ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

SamoplatiteľGarancia

22.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Ide o  samoplatiteľov , o tzv. dobrovoľne nezamestnané osoby. Dobrovoľne nezamestnaná osoba na účely ZZP je osoba, ktorá nie je sociálne odkázaná, nie je zamestnaná ani nevykonáva činnosť SZČO. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Prihláška na verejné zdravotné poistenieGarancia

22.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Podanie prihlášky Podanie prihlášky na verejné zdravotné poistenie je základnou povinnosťou poistenca verejného zdravotného poistenia. Podaním prihlášky v zdravotnej poisťovni a jej potvrdením vzniká ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

22.2.2017, Mgr. Marianna Erdélyiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. ...
celý článok

ZamestnanecGarancia

21.2.2017, Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Podľa  § 11 ods. 3   ZZP zamestnanom na účely ZZP je fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v  § 10b ods. 1 písm. a)   a ods. 2 a 3  ZZP a má nárok na príjem zo závislej činnosti podľa  § ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Podiely na ziskuArchív

1.6.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nasledujúci príspevok obsahuje odpovede na viaceré vaše otázky súvisiace s nejasnosťami, ktoré sa týkajú platenia odvodov z podielov na zisku (ďalej aj „dividenda“) a ich zdaňovania, ktoré vyplácajú fyzickým osobám obchodné spoločnosti - spoločnosti s ručením ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Uplatňovanie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v roku 2017Archív

30.10.2016, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Princíp uplatňovania odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie (ďalej len „OP“) spočíva v tom, že znižuje vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na zdravotné poistenie, a to u zamestnanca s nárokom na uplatnenie odpočítateľnej položky a tiež u jeho ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb na rok 2012 (§ 34 ZDP)Archív

5.4.2012, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem preddavok na daň je od 1. 1. 2012 všeobecne definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), podľa ktorého preddavkom na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

1.1.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárokové cestovné náhrady  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a ) ZDP nárokové cestovné náhrady  nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti , ak sa ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 130/2012 Z. z.Archív

4.5.2012, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V čísle 5/2012 tohto časopisu sme rozoberali termíny a povinnosti ustanovené pre platiteľov poistného podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z . o zdravotnom poistení (ďalej len „ZZP“). V tomto čísle Vám poskytneme základné informácie o ročnom zúčtovaní zdravotného ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
  • 8/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2017 v čiastke č. 5)
  • 10/2017 Z.z. novela výn. č. 228/1998 Z.z. (vyšlo dňa: 25.1.2017 v čiastke č. 6)
  • 15/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 1.2.2017 v čiastke č. 9)
  • 25/2017 Z.z. novela vyhl. č. 665/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 28/2017 Z.z. novela vyhl. č. 321/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 39/2017 Z.z. novela zák. č. 308/1991 Zb. (vyšlo dňa: 24.2.2017 v čiastke č. 20)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
20.3.2017 - 22.3.2017, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
19.4.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
31.3.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
8.3.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
8.3.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
28.3.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
2.3.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: