Darček mesiaca
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Praktické informácie - Daň z príjmov - Daňovo-odvodové povinnosti daňovníka na rok 2017

 

Daňovník

 

Typ pracovného

úväzku

Nezdaniteľná časť

základu dane na daňovníka (NČZDD)

19,2 násobok

PŽM

2017

 

Forma uplatnenia

NČZDD

Nezdaniteľná časť základu dane

na manželku alebo manžela (NČZDM)

 

Doklad

(NČZDM)

 

Forma

Uplatnenia

NČZDM

Daňový

bonus

v roku

2017

 

Doklad

(daňový bonus)

 

 

 

 

 

 

●Zamestnanec

 

 

 

 

 

 

 

● Študent

 

 

 

 

 

 

 

● Dôchodca k 2.1. a nasl.

príslušného kalendárneho roka

(starobný, predčasný starobný,

výsluhový)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný pomer

 

 

 

Dohoda

(pravidelný príjem)

 

 

 

Dohoda  (nepravidelný príjem)

Ak základ dane daňovníka

a)

sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy životného minima  platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (platné životné minimum - PŽM) NČZDD ročne je suma zodpovedajúca 19,2-násobku PŽM

b)

je vyšší ako 100-násobok PŽM, NČZDD ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku PŽM a jednej štvrtiny základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, NČZDD ročne na daňovníka sa rovná nule.(Dochádza k znižovaniu hodnoty NČZDD.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 803,33€

 

 

 

 

● 1/12 ročnej sumy NČZDD mesačne zo základu dane,

po podpísaní vyhlásenia na zdanenie príjmov  u 

zamestnávateľa

 

 

●  ročné zúčtovanie

 

alebo

 

●  daňové priznanie

 

 

 

Ak manžel

v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane

a)

rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok PŽM a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období

nemá vlastný príjem, NČZDM ročne je suma zodpovedajúca 19,2-násobku PŽM

má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku PŽM, NČZDM je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 19,2-násobku PŽM a vlastným príjmom manželky (manžela),

má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku PŽM, NČZDM sa rovná nule.

b)

vyšší ako 176,8-násobok PŽM a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období

nemá vlastný príjem, NČZDM ročne je suma zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku PŽM a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, NČZDM sa rovná nule,

má vlastný príjem, NČZDM ročne je suma vypočítaná ako v predchádzajúcom bode, znížená o vlastný príjem manželky (manžela); ak táto suma je nižšia ako nula, NČZDM sa rovná nule.

Doklady preukazujúce oprávnenosť nároku na uplatnenie NČZDM vystaveného oprávneným subjektom, t. j. okrem sobášneho listu, resp. iného dokladu preukazujúceho uzavretie  manželstva aj ďalší doklad,  napr. rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie, potvrdenie z úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov, posudok o tom, že ide o občana so zdravotným postihnutím alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím, čestným vyhlásením o výške vlastného príjmu manželky (manžela).

Za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky:

● starala sa o vyživované maloleté dieťa alebo ● poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo

●bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo

● sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo

● sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

 

 

● ročné

zúčtovanie

 

alebo

 

● daňové priznanie

 

 

 

 

 

 

●  21,41 €

mesačne

(po dosiahnutí príjmov aspoň vo výške ½ min. mzdy,

podpísaní vyhlásenia na zdanenie príjmov a  predložení dokladov)

 

 

●  256,92 €

ročne

(ročné zúčtovanie

alebo

daňové priznanie, za 

dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške

6-násobku min. mzdy)

Rodný list, potvrdenie školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

 

 

Dôchodca k 1.1. príslušného kalendárneho roka

(starobný, predčasný starobný,

výsluhový)

Pracovný pomer

 

 

 

Dohoda

(pravidelný príjem)

 

 

 

Dohoda  (nepravidelný príjem

Ak suma dôchodku je v úhrne

● vyššia ako NČZDD, základ dane sa neznižuje o NČZDD.

 

● nižšia ako NČZDD, zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi sumou NČZDD a vyplatenou sumou dôchodku.

 

 

 

 

 

 

3 803,33€

 

 

 

●  ročné zúčtovanie

 

alebo

 

●  daňové priznanie

 

 

 

Ak manžel

v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane

a)

rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok PŽM a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období

nemá vlastný príjem, NČZDM ročne je suma zodpovedajúca 19,2-násobku PŽM

má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku PŽM, NČZDM je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 19,2-násobku PŽM a vlastným príjmom manželky (manžela),

má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku PŽM, NČZDM sa rovná nule.

b)

vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období

nemá vlastný príjem, NČZDM ročne je suma zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku PŽM a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, NČZDM sa rovná nule,

má vlastný príjem, NČZDM ročne je suma vypočítaná ako v predchádzajúcom bode, znížená o vlastný príjem manželky (manžela); ak táto suma je nižšia ako nula, NČZDM sa rovná nule.

Doklady preukazujúce oprávnenosť nároku na uplatnenie NČZDM vystaveného oprávneným subjektom, t. j. okrem sobášneho listu, resp. iného dokladu preukazujúceho uzavretie  manželstva aj ďalší doklad,  napr. rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie, potvrdenie z úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov, posudok o tom, že ide o občana so zdravotným postihnutím alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím, čestným vyhlásením o výške vlastného príjmu manželky (manžela).

Za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky:

● starala sa o vyživované maloleté dieťa alebo ● poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo

●bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo

● sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo

● sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

 

 

● ročné

zúčtovanie

 

alebo

 

● daňové priznanie

 

 

 

●  21,41 €

mesačne

(po dosiahnutí príjmov aspoň vo výške ½ min. mzdy,

podpísaní vyhlásenia na zdanenie príjmov a  predložení dokladov)

 

 

●  256,92 €

ročne

(ročné zúčtovanie

alebo

daňové priznanie, za 

dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške

6-násobku min. mzdy)

Rodný list, potvrdenie školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: