dnes je 27.1.2020
Najnovšie

Právna úprava dohody o hmotnej zodpovednostiGarancia

27.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o hmotnej zodpovednosti  je osobitná dohoda, ktorou sa zamestnanec zaväzuje na seba prevziať zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vyhľadávanie a výber pracovníkovGarancia

27.1.2020, PhDr. Ján Barica, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aby sme mohli robiť vyhľadávanie a výber pracovníkov kvalifikovane, je vhodné mať k dispozícii najmä tieto 2 dokumenty: 1. popis pracovného miesta a pracovníka, 2. pracovnú zmluvu pre konkrétne pracovné miesto. Vyhľadávanie pracovníkov Hlavnú ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Daňový bonus na zaplatené úrokyGarancia

25.1.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 33a ZDP definuje podmienky a spôsob uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky (BDZÚ). Daňovníkovi vzniká nárok na DBZÚ v príslušnom zdaňovacom období, ak má a) najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti, b) ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Právna úprava všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škoduGarancia

24.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predpoklady zodpovednosti za škody Zákonník práce upravuje prípady, ak vznikne škoda a túto škodu možno pripísať zamestnancovi. Predpoklady zodpovednosti za škodu predstavujú vlastne podmienky, ktoré sa musia naplniť na to, aby ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivostiGarancia

24.1.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Žiadosť o náhradu škody podľa  § 186 ods. 1 ZP  Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Názov a sídlo spoločnosti:............................................................. ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Riadenie podľa cieľovGarancia

24.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všetci úspešní ľudia, spoločnosti, kolektívy majú jeden spoločný rys - sú cieľavedomí - majú svoje ciele, a nielenže ich majú, ale aj po nich túžia a vytrvalo sa k nim približujú. Keď sa sledovala a hodnotila výkonnosť spoločností, mnohokrát ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Právna úprava dohôd o brigádnickej práci študentov a dohôd o pracovnej činnostiGarancia

23.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdiel medzi týmito dohodami je v subjekte. Dohoda o brigádnickej práci (len študent), dohoda o pracovnej činnosti (každá fyzická osoba so spôsobilosťou uzatvoriť dohodu - viď. ust.  § 11 ods. 2 ZP ) a v rozsahu pracovného času - ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vzor dohody o brigádnickej práci študentovGarancia

23.1.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Dohoda o brigádnickej práci študentov uzatvorená podľa  § 228 ZP  Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti............................. ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Mesačné výkazy nepredložilo 7 063 zamestnávateľov, stali sa dlžníkmi SPGarancia

23.1.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v decembri odoslala 9 685 SMS a e-mailov, v ktorých upozornila 7 063 zamestnávateľov na neodovzdané povinné mesačné výkazy za zamestnancov. Išlo o výkazy za november 2019. Na základe upozornenia 1 011 zamestnávateľov zaslalo do Sociálnej ...

Vzor dohody o vykonaní práceGarancia

22.1.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE uzatvorená podľa  § 226 ZP  Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti:.......................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Fond pracovného času v roku 2019Garancia

27.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak mám zmluvu na 38,75 hod... Aký je fond pracovného času? Je rovnaký ako pri 40 hodinách? Legislatívna úprava: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZP ”) Pohľad autora na problematiku: Dĺžka a ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Vzdelávanie zamestnancovGarancia

13.12.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. ( ZDP ) Do roku 2019 (doškoľovanie zamestnanca) - podľa § 5 ods. 7 písm. a)   ZDP , bol od dane z príjmov oslobodený príjem zamestnanca vynaložený zamestnávateľom na jeho doškoľovanie , ...

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020Garancia

19.11.2019, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národná rada prijala 17. októbra, na svojej 51. schôdzi, poslanecký návrh zákona, novelizujúci zákon o sociálnom poistení. Zavádza systémovú zmenu spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Nárok na prestávku v práciArchív

28.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo zamestnancov na odpočinok a zotavenie po práci v súlade so základnými zásadami ZP sa obligatórne premieta do rozvrhu pracovného času zohľadnením prestávok v práci, nepretržitého denného a týždenného odpočinku a dní pracovného ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2019Garancia

12.9.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ môže krátiť zamestnancovi dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok, len v zákonom ustanovenom rozsahu podľa § 109 Zákonníka práce. Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa ...

Prístupné pre: MUP profi | MUP profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

13.2.2020 - 6.3.2020, Bratislava, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!

Súbeh funkcií štatutárneho orgánu - zmluvy, odvody a dane

4.3.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2020

10.3.2020, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

12.3.2020, Bratislava, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2020

17.3.2020, Bratislava, Júlia Pšenková

Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

8.6.2020, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Čo sa zmenilo po máji 2018 v ochrane osobných údajov - ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

17.8.2020, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019
Kalkulačka výpočtu stravného pri TPCKalkulačka výpočtu stravného pri ZPCKalkulačka výpočtú úroku z omeškaniaKalkulačka výpočtú exekučných zrážok zo mzdy
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ