dnes je 22.9.2019
Input:

Zrážky zo mzdy zamestnanca v roku 2019 v príkladoch

15.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.1.1 Zrážky zo mzdy zamestnanca v roku 2019 v príkladoch

Mgr. Michaela Hinnerová

Zrážky zo mzdy zamestnanca v zmysle § 131 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce delíme na dve skupiny:

 • zrážky, na ktoré nepotrebujeme súhlas zamestnanca,

 • zrážky, na ktoré potrebujeme súhlas zamestnanca.

Do prvej skupiny zrážok, na ktoré nepotrebujeme súhlas zamestnanca, prednostne zrážame:

 • poistné na sociálne poistenie maximálne z vymeriavacieho základu 6.678,- €, t. j. spolu maximálne do výšky 627,73 €:

  • - nemocenské poistenie 1,4%z vymeriavacieho základu maximálne

do výšky 93,49,€,

 • - starobné poistenie 4% z vymeriavacieho základu maximálne do výšky 267,12 €,
 • - invalidné poistenie 3% z vymeriavacieho základu maximálne do výšky 200,34 €,
 • - poistenie v nezamestnanosti 1% z vymeriavacieho základu maximálne do výšky 66,78 €,
 • preddavok poistného na verejné zdravotné poistenie nemá maximálny vymeriavací základ, zrážame:

  • - preddavok na zdravotné poistenie 4% z vymeriavacieho základu,
 • nedoplatok z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie podľa podkladov zo zdravotných poisťovní,

 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie nie je obmedzený výškou, ale daňovo je uznaný maximálne do výšky 6% zo zúčtovanej mzdy,

 • zrážka preddavku na daň po odrátaní povinného poistného a nezdaniteľnej časti: na daňovníka, ktorá je pre rok 2019 na mesiac :

  • - vo výške 328,12 €.

V ročnom zúčtovaní do výšky základu dane :

 • - 20.507,- € vo výške 3.937,35€,
 • - nad 20.507,- je výška nezdaniteľnej časti na daňovníka úrčená podľa výpočtu:

9.064,094 – (zálad dane : 4), výpočet sa zaokúhľuje na eurocenty nahor,

 • - nad 36. 256,37 je nezdanieľná časť na daňovníka 0,- €.

Sadzba dane je:

 • - vo výške 19% mesačne,
 • - vo výške 25% mesačne, z časti ktorá presiahne 3.021,36 € mesačne,
 • nedoplatok preddavku na daň, podľa výsledku z ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti.


Zamestnanec má mesačnú mzdu 7.000,- €

  Zamestnanec Zamestnávateľ 
Hrubá mzda 7 000,00   
Vymeriavací základ 7 000,00 7 000,00 
Zdravotné poistenie 4%/10% 280,00 700,00 
Vymeriavací základ 6 678,00 6 678,00 
Nemocenské poistenie (1,4%/1,4%):  93,49  93,49  
Starobné poistenie (4%/14%):  267,12  934,92  
Invalidné poistenie (3%/3%):  200,34  200,34  
Poistenie v nezamestnanosti (1% / 1%):  66,78  66,78  
Garančný fond (0%/0,25%):  0,00  16,70  
Rezervný fond (0%/4,75%):  0,00  317,21  
Úrazové poistenie (0%/0,8%):  0,00  53,42  
Sociálne poistenie spolu 627,73 1 682,86 
Odvody spolu 13,4%/35,2% 907,73 2 382,86 
Mesačný základ dane  6 092,27     
Nezdaniteľná časť na daňovníka  0,00     
Mesačný základ dane pred zdanením  6 092,27     
Daň 19%/25%  1 341,84     
Čistá mzda  4 750,43     
Cena práce  9 382,86     

Zamestnanec ma mesačnú mzdu 550,- €

  Zamestnanec Zamestnávateľ 
Hrubá mzda 550,00   
Vymeriavací základ 550,00 550,00 
Zdravotné poistenie 4%/10% 22,00 55,00 
Vymeriavací základ 550,00 550,00 
Nemocenské poistenie (1,4%/1,4%):  7,70  7,70  
Starobné poistenie (4%/14%):  22,00  77,00  
Invalidné poistenie (3%/3%):  16,50  16,50  
Poistenie v nezamestnanosti (1% / 1%):  5,50  5,50  
Garančný fond (0%/0,25%):  0,00  1,38  
Rezervný fond (0%/4,75%):  0,00  26,13  
Úrazové poistenie (0%/0,8%):  0,00  4,40  
Sociálne poistenie spolu 51,70 138,60 
Odvody spolu 13,4%/35,2% 73,70 193,60 
Mesačný základ dane  476,30     
Nezdaniteľná časť na daňovníka  328,12     
Mesačný základ dane pred zdanením  148,18     
Daň 19%/25%  28,15     
Čistá mzda  448,15     
Cena práce  743,60     

Po vykonaní týchto zrážok je ešte druhá skupina, kde môže zamestnávateľ bez súhlasu zamestnanca zraziť ešte :

 • preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy,

 • sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,

 • peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,

 • neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,

 • nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,

 • náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,

 • náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne, na ktorú mu nárok nevznikol,

 • sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť, pretože nastúpil k tomu istému zamestnávateľovi ešte neuplynul čas podľa poskytnutého odstupného.

Akekoľvek ďalšie zrážky zo mzdy môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom, alebo na základe písomnej dohody uzatvorenej v zmysle § 551 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianského zákonníka. Sem patria najmä dohody o zrážke:

 • príspevku na stravné,

 • splátky podnikovej pôžičky,

 • dobrovoľného sporenia, poistenia,

 • manka, škody,

 • pôžičky od iných inštitúcií, najmä nebankových.

V dohode musia byť uvedené všetky podmienky a zrážky nesmú prekročiť určitú hranicu, ktorá závisí od výšky mzdy.

Pri pôžičkach od iných inštitúcií musí ísť vždy o originál, alebo o overenú kopiu samostatnej dohody, nikdy nesmie takáto dohoda byť súčasťou zmluvy. Musí to byť samostatný dokument.

Pri takýchto zrážkach je potrebné postupovať tak ako pri exekučných zrážkach v zmysle § 69 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučného poriadku. Takúto zrážku je možné vykonať len z čistej mzdy. Podľa § 70 toho istého zákona sa povinnému nesmie zraziť základná suma. Táto základná suma je odvodená od výšky životného minima, ktoré je od 1. 7. 2018 vo výške:

 • 205,07 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu.

Výpočet základných súm pre jednotlivé osoby:

VÝŠKA ŽIVOTNÉHO MINIMA    205,07 € 
Suma na osobu povinného  100%  205,07 €  
Suma na manželku a deti povinného  25%  51,26 €  
Suma na osobu povinného pri zrážkach v prospech výživného vrátane dôchodcov  70% zo 60% ŽM  86,12 €  
Suma na manželku a deti povinného pri zrážkach v prospech výživného  70% zo 25% ŽM  35,88 €  
Suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zrazí bez obmedzenia  150%  307,60 €  
Suma na manželku a deti povinného, ktorý je poberateľom dôchodkov  50%  102,53 €  

Zdroj:Nariadenie vlády SR č. 268/2006 o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov.

Pri výpočte možnej zrážky uplatňujeme tzv. tretinový systém, ktorého princípom je, že zvyšok mzdy nad nepostihnuteľný príjem do výšky sumy, ktorá sa zrazí bez obmedzenia, sa zaokrúhli na eurocenty na sumu deliteľnú troma. Zraziť zamestnancovi je možné na bežnú exekúciu len jednu tretinu, na prednostnú dve tretiny a všetku sumu, nad ktorú je možné zraziť zvyšok mzdy bez obmedzenia (307,60 €).


Neprednostná pohľadávka

Zamestnanec pracuje na kratší pracovný pomer, má v čistom 300,- € . Žije s manžlkou a má tri deti.

Výpočet sumy, ktorá môže byť zrazená:

čistá mzda zamestnanca : 300,- €

nepostihnuteľná suma na povinného 205,07 €

nepostihnuteľná suma na manželku