dnes je 20.6.2019
Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov v súvislosti s mzdovým účtovníctvom v roku 2019

28.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.1.2 Zmeny v zákone o dani z príjmov v súvislosti s mzdovým účtovníctvom v roku 2019

Ing. Viera Mezeiová

Nový oslobodený príjem a nižšia suma 13. platu - 1. 3. 2019

(Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

Týmto zákonom boli do ZDP vložené 2 nové ustanovenia:

1. § 5 ods. 7 písm. n) ZDP - sa slová “priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca “ nahrádzajú slovami “500 eur od jedného zamestnávateľa“.

S účinnosťou od 1. mája 2018 bola schválená novela Zákonníka práce (č. 63/2018 Z. z.), ktorá umožnila zamestnávateľom vyplácať zamestnancom peňažné plnenie pri príležitosti dovoleniek a vianočných sviatkov. V § 5 ods. 7 ZDP bolo ustanovené nové oslobodenie príjmov zo závislej činnosti do výšky 500 € pri vyplatení takéhoto príjmu.

Podľa pôvodného znenia § 5 ods. 7 písm. n) ZDP je od dane oslobodený 13. plat najviac do výšky 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak je

1. vyplatený v mesiaci jún (príjmy zo závislej činnosti za mesiac máj),

2. vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca a

3. pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roku nepretržite aspoň 24 mesiacov (2 roky).

Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.

Novelou ZDP s účinnosťou od 1. 3. 2019 bola jedna z podmienok zmenená tak, že už nie je podmienka na oslobodenie vyplatenie 13. platu vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca, ale podmienkou oslobodenia je vyplatenie 13. platu aspoň vo výške 500 €. Touto úpravou prišlo aj k ovplyvneniu oslobodenia 14. platu (pri príležitosti Vianoc), ktorý je naviazaný aj na vyplatenie 13. platu. Cit.: „bolo zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa písmena n)”. To znamená, že jedna z podmienok oslobodenia aj 14. platu bude splnená, ak bude zamestnancovi vyplatený 13. plat vo výške najmenej 500 €.

Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. n) ZDP v novom znení (účinnom od 1. marca 2019) sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia podľa Zákonníka práce (13. plat) vyplatenú v mesiaci jún 2019.


Mišo pracoval u svojho zamestnávateľa 18 rokov. Zamestnávateľ mu vyplatil 12. júna 2019 odmenu vo výške 500 € (13. plat). Mišov priemerný zárobok je 1 000 €. Môže na túto odmenu uplatniť oslobodenie od dane?

Podmienka 24 mesiacov (2 roky) zamestnania je splnená, termín výplaty odmeny za mesiac máj v mesiaci jún je tiež splnený. Podľa nového znenia ZDP je splnená aj výška odmeny, ktorá je jednou z podmienok oslobodenia príjmu do výšky 500 €. V tomto prípade v roku 2019 možno uplatniť postup podľa § 5 ods. 7 písm. n) ZDP, t. j. uplatniť oslobodenie od dane na celú odmenu.


Mišo pracoval u svojho zamestnávateľa 18 rokov. Zamestnávateľ mu vyplatil 12. júna 2019 odmenu vo výške 1000 € (13. plat). Mišov priemerný zárobok je 1 000 €. Môže na túto odmenu uplatniť oslobodenie od dane?

Podmienka 24 mesiacov zamestnania je splnená, termín výplaty odmeny za mesiac máj v mesiaci jún je tiež splnený. Splnená je aj výška odmeny (podľa nového znenia najmenej 500 €). Na 13. plat možno uplatniť oslobodenia od dane podľa § 5 ods. 7 písm. n) ZDP, t. j. oslobodenie od dane do výšky 500 €. Ostatných 500 € zamestnávateľ musí zahrnúť do úhrnu zdaniteľných príjmov.


Mišo pracoval u svojho zamestnávateľa 18 rokov. Zamestnávateľ mu vyplatil 12. júna 2019 odmenu vo výške 450 € (13. plat). Mišov priemerný zárobok je 1 000 €. Môže na túto odmenu uplatniť oslobodenie od dane?

Podmienka 24 mesiacov zamestnania je splnená, termín výplaty odmeny za mesiac máj v mesiaci jún je tiež splnený. Splnená nie je výška odmeny (podľa nového znenia najmenej 500 €). Na 13. plat nemožno uplatniť oslobodenia od dane podľa § 5 ods. 7 písm. n) ZDP, pretože priznaná a vyplatená čiastka nie je vo výške najmenej 500 €.


Mišo pracoval u svojho zamestnávateľa 18 rokov. Zamestnávateľ mu vyplatil 12. júna 2019 odmenu vo výške 500 € (13.plat). Mišov priemerný zárobok je 1 000 €. V decembri mu vyplatil 14. plat vo výške 1 050 €. Môže zamestnávateľ uplatniť na 14. plat oslobodenie od dane?

Podmienka 48 mesiacov (4 roky) zamestnania je splnená, termín výplaty 13. platu v mesiaci jún je tiež splnený. Splnená je aj výška 13. platu (podľa nového znenia najmenej 500 €) a tiež výška a termín výplaty 14. platu (december a priemerný mesačný plat zamestnanca). Na 13. plat bolo možno uplatniť oslobodenia od dane podľa § 5 ods. 7 písm. n) ZDP, t. j. oslobodenie od dane do výšky 500 a rovnako možno oslobodiť od dane sumu 500 € zo 14. platu, pričom sumu 1 050 – 500 = 550 € zamestnávateľ povinný zahrnúť do zdaniteľných príjmov.

2. § 9 ods. 2 písm. aa) ZDP - oslobodenie odmeny poskytnutej Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (Úrad) podľa zákona č. 54/2019 Z. z.

Oznamovateľ je predovšetkým osoba, ktorá sa v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie dozvedela oproti spoločenskej činnosti a urobila o tom v dobrej viere oznámenie. Podľa § 9 zákona č. 54/2019 Z. z. Úrad môže poskytnúť oznamovateľovi, ktorý urobil kvalifikované oznámenie na základe jeho žiadosti o poskytnutie odmeny, odmenu. Žiadosť o poskytnutie odmeny môže podať oznamovateľ Úradu do šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. Úrad môže priznať oznamovateľovi odmenu až do výšky 50-násobku minimálnej mzdy, ak:

a) v trestnom konaní:

1. bola podaná obžaloba,

2. bol podaný návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu,

3. bol schválený zmier a zastavené trestné stíhanie alebo

4. trestné