Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmeny podľa novely zákona o zdravotnom poistení účinnej od 1. 5. 2011

13.5.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 5. 4. 2011 schválila NR SR zákon č. 133/2011 (ďalej len „novela ZZP), ktorý s účinnosťou od 1. 5. 2011 novelizuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZP“).

Novela ZZP zavádza do aplikačnej praxe viaceré zmeny. V tomto príspevku sa zameriame na zmeny súvisiace s prihlasovaním a odhlasovaním poistencov, pretože novela ZZP:

 • ruší povinnosť platiť zdravotné poistenie z príjmov z prenájmu,

 • zvyšuje vek z 26 na 30 rokov u študenta, ktorý ak splní ďalšie podmienky ustanovené v ZZP, zostáva poistencom štátu,

 • vymedzuje obdobie, kedy sa poistenec považuje za zamestnanca na dni (nie na mesiac ako to bolo v období od 1. 1. 2011 do 30.4 2011).

Veľmi dôležitou zmenou je, že novela ZZP ustanovuje povinnosť vykonať ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie (ďalej len „RZZP“) zdravotným poisťovniam podľa novelizovaného § 19 ZZP počnúc rozhodujúcim obdobím 2011, teda po prvýkrát v roku 2012.

1. Príjmy z prenájmu nie sú zárobkovou činnosťou

Zárobkovou činnosťou na účely platenia poistného na zdravotné poistenie od 1. 5. 2011 je, ak koordinačné nariadenia EU alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi SR neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá

 1. právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa § 223 až 228a Zákonníka práce,

 2. dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta podľa § 20 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 3. dosahovanie príjmu z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP,

 4. dosahovanie príjmu zdaňovaného ako ostatné príjmy podľa § 8 ZDP,

 5. podiel na zisku. Ide o finančné plnenia vymedzené v § 10b ods. 1 písm. e) ZZP (ďalej len „dividendy“).

Poznámka:

Podľa návrhu zmien v novom, pripravovanom daňovo odvodovom systéme, ktorý v apríli 2011 zverejnilo MF SR na verejnú diskusiu sa predpokladá, že z dividend a podielov na zisku sa bude platiť poistné nielen na zdravotné poistenie, ale aj na sociálne poistenie. Návrh uvádza

 • štandardnú sadzba 9 % pri výpočte poistného na zdravotné poistenie a

 • zníženú sadzbu 13 % pri výpočte poistného na sociálne poistenie.

Podľa zákona č. 572/2009 Z. z., ktorým bol s účinnosťou od 1. 1. 2011 novelizovaný zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSP“), vstupuje v roku 2011 do vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 1 ZSP iba podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.

Pojem „zárobková činnosť“ sa zmenou v ustanovení § 10b ods. 1 písm. b) ZZP zmenil. Príjmy z prenájmu sa od 1. 5. 2011 nepovažujú za zárobkovú činnosť (sú ustanovené v § 6 ods. 3 ZDP). Fyzická osoba, ktorá sa ku dňu 1. 1. 2011 iba z dôvodu, že prenajíma nehnuteľnosť, prihlásila do zdravotnej poisťovne ako samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len „SZČO“), má povinnosť:

 • odhlásiť sa zo zdravotnej poisťovne ku dňu 1. 5. 2011 (podľa § 37 ods. 7 novely ZZP, prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. 5. 2011).

Ide o povinnosť fyzickej osoby, ktorá sa do 30. 4. 2011 považovala za SZČO podľa doterajšieho znenia ZZP a od 1. 5. 2011 sa nepovažuje za SZČO podľa novely ZZP. Takáto SZČO je povinná splniť povinnosť podľa § 23 ods. 1 písm. b) ZZP do 31. 5. 2011. Lehota je novelou ZZP posunutá, pretože v § 23 ods. 1 písm. b) ZZP je ustanovená povinnosť oznámiť zmenu alebo vznik platiteľa najneskôr do 8 dní.

PRÍKLAD Č. 1

Fyzickej osobe, ktorá nebola v príslušnej zdravotnej poisťovni prihlásená ako SŽČO a ktorá sa od 1. 1. 2011 stala na účely ZZP z dôvodu prenájmu nehnuteľnosti SZČO, vznikla povinnosť prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne na účely platenia poistného na zdravotné poistenie ku dňu 1. 1. 2011 v lehote do 31. 1. 2011.

Podľa novely ZZP táto fyzická osoba od 1. 5. 2011 už nie je poistencom na účely zdravotného poistenia. Vzniká jej povinnosť odhlásiť sa zo zdravotnej poisťovne ku dňu 1. 5. 2011 najneskôr do 31. 5. 2011.

Fyzické osoby, ktoré sa do 31. 12. 2010 nepovažovali za SZČO a boli k 1. 1. 2011 registrované na daňovom úrade (mali príslušným daňovým úradom pridelené daňové identifikačné číslo - DIČ) a dovŕšili 18 rokov, boli v období od 1. 1. 2011 do 30. 4. 2011 považované za SZČO. Podľa ZZP im vznikla ku dňu 1. 1. 2011 prihlasovacia povinnosť automaticky nadobudnutím postavenia SZČO.

Ak platili preddavky na poistné na zdravotné poistenie z dôvodu prenájmu nehnuteľnosti, tak ich naposledy zaplatia za apríl 2011, teda do 8. 5. 2011. V rámci RZZP za rok 2011, ktoré za každého poistenca vykoná jeho príslušná zdravotná poisťovňa, budú preddavky na poistné poistencovi vrátené v roku 2012, pretože podľa novely ZZP účinnej od 1. 5. 2011 ide o poistné zaplatené bez právneho dôvodu.

Väčšina týchto SZČO preddavky neplatila v prípade, ak dochádzalo k súbehu zamestnanca a SZČO alebo k súbehu poistenca štátu a SZČO. Pri takýchto súbehoch mala SZČO možnosť určiť si nulové preddavky, teda nemá zaplatené preddavky na poistné bez právneho dôvodu.

2. Zmena v definícii pojmu „nezaopatrené dieťa“

Z dôvodu kritiky verejnosti a študentov na úpravu vekovej hranice (keď sa študent považoval za nezaopatrené dieťa a vznikala mu povinnosť platiť poistné od 1. 1. 2011 už v prípade dosiahnutia 26 rokov veku) zmenilo sa ustanovenie § 11 ods. 7 písmeno a) ZZP. Veková hranica sa od 1. 5. 2011 zvyšuje na 30 rokov veku.

Za nezaopatrené dieťa sa na účely ZZP od 1. 5. 2011 považuje nezaopatrené dieťa podľa § 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Podľa § 11 ods. 7 písm. a) ZZP ide o nezaopatrené dieťa, fyzickú osobu do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia, poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v dennej forme štúdia.

Podľa § 37 ods. 1 novely ZZP (prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. 5. 2011) sa neukladá pokuta podľa § 26 ods. 1 písm. b) a c) ZZP (do výšky 331 až 3 319 eur) ak ide o:

 • fyzickú osobu podľa § 11 ods. 7 písm. a) ZZP, ktorá k 31. 12. 2010 alebo v roku 2011 až do nadobudnutia účinnosti novely ZZP (do 1. 5. 2011) dosiahla vek 26 rokov a nepresiahla vek 30 rokov, stala sa platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2 ZZP (samoplatiteľom) a nesplnila si oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 1 písm. b) a d) ZZP a povinnosti platiteľa poistného podľa § 24 písm. a) a c) podľa ZZP.

PRÍKLAD Č. 2

Študentovi,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: