dnes je 10.8.2020

Input:

Žiadosť o predĺženie pracovného pomeru v roku 2018

12.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.1.3 Žiadosť o predĺženie pracovného pomeru v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová


Stiahnuť vzor

Trvanie pracovného pomeru na dobu určitú môže byť v pracovnej zmluve vymedzené:

- uvedením časového úseku, na ktorý sa pracovná zmluva uzatvára, napr. na tri mesiace,

- uvedením dátumu, do ktorého bude pracovný pomer trvať, napr. do 31. 12. 2018,

- špecifikáciou obdobia, počas ktorého bude práca zamestnanca potrebná, napr. počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky zamestnankyne.

Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. Ak však zamestnanec bude po uplynutí dohodnutej doby pokračovať vo vykonávaní prác s vedomím zamestnávateľa, pracovný pomer sa automaticky predĺži a zmení na pracovný pomer na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť (alebo opätovne dohodnúť) v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Ďalšie predĺženie (alebo opätovne dohodnutie) pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu:

- zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú alebo rodičovskú dovolenku, počas dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

- vykonávanie prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

- vykonávanie prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

- vykonávanie prác dohodnutých v kolektívnej zmluve,

- vyplývajúceho z povahy činnosti vysokoškolského učiteľa alebo tvorivého zamestnanca vedy, výskumu a vývoja.

Predĺženie pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú sa môže zrealizovať ako:

- ďalšie predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú, alebo

- predĺženie pracovného pomeru