Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zamestnanecká prémia za rok 2011

8.7.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanecká prémia je legislatívna skratka. Ide o sumu priznanú a vyplatenú zamestnancovi podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Súčasne ide o príjem od dane oslobodený (§ 9 ods. 2 písm. t) ZDP).

Je alternatívou nezdaniteľnej časti základu dane. Zamestnanec si ju môže uplatniť namiesto nezdaniteľnej časti základu dane (§ 11 ods. 1), ak splní zákonné podmienky.

Za rok 2011 bude táto možnosť po tretíkrát. Ako vyplýva z názvu, týka sa len zamestnancov.

Nezapočítava sa do vlastných príjmov manželky/manžela na účely uplatnenia nezdaniteľnej sumy z titulu jej/jeho vyživovania (§ 11 ods. 4).

Počíta sa, resp. uplatňuje v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 32 ods. 6).

Z § 32a) ZDP vyplývajú základné podmienky, ktoré musí zamestnanec splniť, aby si zamestnaneckú prémiu mohol uplatniť, aby mu bola vyplatená.

Počíta sa za celé zdaňovacie obdobie (kalendárny rok), po jeho skončení.

Nárok na zamestnaneckú prémiu za rok 2011 si môže uplatniť len ten zamestnanec, ktorý splní všetky ďalej uvedené podmienky:

1.  Za rok 2011 musí dosiahnuť zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti len podľa § 5 ods. 1 písm. a) a f) ZDP za prácu vykonávanú len na území SR; ďalej sú v zákone tieto príjmy uvádzané skratkou „posudzované príjmy“. 
 Zamestnanec teda môže poberať len zdaniteľné príjmy zo súčasného alebo predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru alebo obdobného vzťahu, v ktorom bol pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať jeho pokyny alebo príkazy; ďalej ide o príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania a príjmy zo sociálneho fondu. 
  Iné zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti zamestnanec nemôže mať. 
 Napríklad ak má zamestnanec príjmy ako člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti alebo ako spoločník/konateľ s. r. o., podmienky nespĺňa automaticky. 
2.  Uvedené posudzované príjmy musí zamestnanec mať v úhrnnej výške aspoň 6 násobku minimálnej mzdy (t. j. aspoň vo výške 1 902 eur a viac). 

Ak má zamestnanec posudzované príjmy v nižšej sume, nárok na zamestnaneckú prémiu nemá automaticky.

Do úvahy sa berú len zdaniteľné príjmy.

PRÍKLAD

Ak mal zamestnanec z pracovného pomeru príjem vo výške 1 800 eur, ďalej nemocenské dávky vo výške 1 000 eur, nárok nemá, lebo do úvahy sme zobrali len príjmy do 1 800 eur. Príjmy od dane oslobodené do úvahy neberieme (v tomto prípade nemocenské dávky).

3.  Posudzované príjmy musí zamestnanec poberať v príslušnom roku aspoň šesť kalendárnych mesiacov. Tieto mesiace nemusia ísť po sebe, nie je stanovená výška príjmov a ani skutočnosť, že by predmetné príjmy musel zamestnanec poberať celý mesiac. 

Do tohto počtu mesiacov sa nezapočítajú mesiace, v ktorých mal zamestnanec príjmy len na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študentov (resp. v kombinácii).

Ak mal zamestnanec v niektorom mesiaci príjem na dohodu a súčasne (alebo postupne ) aj napr. na základe pracovného pomeru, bez ohľadu na počet dní poberania a výšku príjmov, tento mesiac sa do potrebného minimálneho počtu (6) mesiacov započíta.

4.  Zamestnanec si nebude môcť súčasne uplatniť v daňovom priznaní vrátenie zrazenej dane z príjmov (podľa § 43 ZDP), napr. z podielových listov. 
5.  Zamestnanec nemôže mať v roku 2011 súčasne niektoré vymedzené druhy príjmov. Uvedené sú v § 32a ods. 1 písm. a) body 4. a 5. ZDP. Ide napr. o tieto príjmy: 
 • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov (napr. podiely na zisku /dividendy/ zo zisku po zdanení obchodnej spoločnosti alebo družstva určené osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní a členom štatutárnych a dozorných orgánov týchto právnických osôb /aj bez podielu na základnom imaní/, podiely členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku),

 • príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) až e), g) a h), § 5 ods. 3 a § 5 ods. 7 písm. i) ZDP; ide napr. o tieto príjmy:

 • za prácu likvidátora, prokuristu, núteného správcu, člena družstva, ako spoločník a konateľ s. r. o., komanditistu komanditnej spoločnosti,

 • príjmy ústavných činiteľov SR, verejného ochrancu práv, poslancov Európskeho parlamentu, vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR,

 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb (členovia štatutárnych a dozorných orgánov) alebo spoločenstiev,

 • odmeny obvinených vo väzbe a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody,

 • príjmy v súvislosti s výkonom závislej činnosti,

 • obslužné (napr. v kasínach),

 • príjem plynúci z toho, že mal poskytnuté motorové vozidlo zamestnávateľa na služobné a súkromné účely,

 • poskytnuté zamestnanecké opcie na nákup zamestnaneckých akcií a

 • podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva (netýka sa štátnych podnikov a fyzických osôb, ktoré takéto podiely zamestnancom vyplatia).

Poznámka:

Vrátené poistné zo zaplateného poistného, napr. z ročného zúčtovania zdravotného poistenia medzi týmito príjmami v ZDP uvedené nie je (§ 5 ods. 1 písm. i/). Tento príjem nie je uvedený ani medzi príjmami zo závislej činnosti, ktoré zamestnanec môže poberať (§ 32a ods. 1 písm. a/), a ani medzi príjmami, ktoré poberať nemôže (§ 32a ods. 1 písm. a/ bod 4.). Je to nezrovnalosť ZDP.

Podľa informácie DR SR k nároku na zamestnaneckú prémiu z januára 2010 (www.drsr.sk) sa posudzované príjmy majú o vrátené poistné očistiť. Tento postup je však čiastočne otázny, pretože nevyplýva zo zákona a nakoniec vrátené poistné môže súvisieť s príjmom na základe pracovného pomeru v minulosti (ide o príjem z predchádzajúceho pracovného pomeru, ktorý medzi posudzované príjmy patrí).

 • nemohol poberať ani zdaniteľné príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, z kapitálového majetku a ostatné príjmy, okrem tých, ktoré boli zdanené zrážkou dane (úroky z vkladov, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, atď.), a súčasne ktoré si nebude nárokovať vrátiť (napr. podielové listy).

6.  Zamestnanec nemohol byť v roku 2011 dôchodcom (ak bol poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku z dôchodkového poistenia/zabezpečenia alebo výsluhového dôchodku k 1. januáru 2011 alebo bol priznaný spätne k tomuto dátumu). 

Poznámka:

Ak poberateľ predčasného starobného dôchodku (k 1. 1. 2011) prestal ho poberať

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: