dnes je 12.5.2021

Input:

Vzor dohody o zrážkach zo mzdy

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.1.2 Vzor dohody o zrážkach zo mzdy

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


Dohoda o Zrážkach zo mzdy

uzatvorená podľa § 20 ods. 2 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Názov a sídlo spoločnosti:...................................................

IČO: ..............................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ....................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................

Dátum narodenia: .............................................................

Článok 1.

Zamestnanec vykonáva na základe pracovnej zmluvy zo dňa .............. prácu ................................... u zamestnávateľa.

Zamestnanec dňa ....................2021 spôsobil zamestnávateľovi škodu vo výške ................eur. Zamestnávateľ so zamestnancom uzatvorili dňa ..................2021 písomnú dohodu o náhrade škody, v ktorej zamestnanec uznal, že spôsobil škodu zamestnávateľovi, a to v uvedenej výške a súčasne sa zaviazal uhradiť vzniknutú škodu do ....................2021 /pozn. je možné dohodnutie aj splácania po splátkach/.

Článok 2.

Z dôvodu zabezpečenia práva zamestnávateľa na náhradu škody uzatvára zamestnávateľ so zamestnancom dohodu o zrážkach zo mzdy podľa § 20 ods. 2 ZP Zákonníka práce.

V prípade, ak zamestnanec