dnes je 22.10.2019
Input:

Výpoveď pre zdravotnú nespôsobilosť zamestnanca v roku 2019

19.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.2.3 Výpoveď pre zdravotnú nespôsobilosť zamestnanca v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Zamestnávateľ chce skončiť pracovný pomer so zamestnancom podľa § 63 ods. 1 c). Zamestnanec priniesol potvrdenie od lekára, podľa ktorého nie je spôsobilý na výkon práce. Zamestnanec požaduje skončiť PP po skončení jeho ročnej PN. Tá by mala končiť 23. 5. 2019. Môžeme k tomuto dátumu napísať výpoveď, alebo zamestnanec musí aspoň na jeden deň nastúpiť do práce a dať výpoveď k 24. 5. 2019? Zamestnanec pracuje v spoločnosti 10 rokov, aká je výpovedná lehota a aká je výška odstupného?

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”),

Pohľad autora na problematiku:

Ak zamestnanca, ktorý predloží lekársky posudok (a nie len „obyčajné” potvrdenie od lekára), v ktorom bude uvedené, že vzhľadom na svoj zdravotný stav stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu pre chorobu z povolania a nemáte ho možnosť ďalej zamestnávať, a teda preradiť ho na inú vhodnú prácu, je potrebné s ním skončiť pracovný pomer. Ak vylúčime možnosť skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, tak zamestnávateľ sa so zamestnancom buď dohodne na skončení PP v zmysle § 60 ZP, alebo ak sa so zamestnancom nedohodne, tak výpoveďou zo strany zamestnávateľa v zmysle § 63 ZP.

V prípade dohody:

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodnú na dni skončenia a v dohode o skončení pracovného pomeru musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c). Teda vo vašom prípade dôvod podľa zákona musíte tak či tak uviesť.

No a zamestnanec s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, má nárok na odstupné minimálne v sume (v pracovnej či kolektívnej zmluve môže byť dohodnuté viac) desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, teda ak si chorobu z povolania neprivodil spôsobom, ktorý je uvedený v § 76 ods. 3 ZP. Zdôrazňujem, že musí ísť o pracovný úraz, resp. chorobu z povolania, či ohrozenie touto chorobou, ktoré však sú konštatované v posudku posudkového lekára (a nie na nejakom „výmennom lístku”).

V prípade výpovede:

Ak nedôjde k dohode, tak zamestnávateľ uplatní výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. c) ZP.

V tomto prípade má zamestnanec nárok na (a znova ide o minimálne nároky, ktoré môžu byť rozšírené PZ/KZ) 3 mesačnú výpovednú dobu a odstupné v sume desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Treba si uvedomiť, že je pravdepodobné, že zamestnanec nemôže počas výpovednej doby vykonávať prácu (pokiaľ nebude PN) a keďže mu nemôžete prideliť ani inú vhodnú, tak de facto zotrvá 3 mes. doma s tým, že ste ale povinný mu vyplatiť mzdu.

Samozrejme, ak sa pracovný pomer zamestnanca končí (aj v prípade výpovede aj v prípade dohody) 1. krát po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku (môže byť aj viac), ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.