dnes je 12.5.2021

Input:

Výpočet mzdy

15.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.2 Výpočet mzdy

Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová

Vlastný výpočet mesačnej mzdy môžeme rozdeliť do dvoch krokov:

 1. výpočet hrubej mzdy
 2. výpočet čistej mzdy

Výpočet hrubej mzdy

Predstavuje výpočet a následnú kumuláciu všetkých mzdových položiek:

 • mesačnej mzdy zodpovedajúcej odpracovanej dobe,

 • náhrad mzdy,

 • mzdových zvýhodnení za prácu nadčas, vo sviatok, v noci.

Uvedená problematika je upravená zákonom 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Mesačná mzda

Zamestnancovi prislúcha za vykonanú prácu mzda. U mesačne odmeňovaného zamestnanca ju vypočítame, ak mzdu dojednanú v pracovnej zmluve, delíme počtom pracovných dní v príslušnom mesiaci a následne ju vynásobíme počtom dní, ktoré zamestnanec v príslušnom mesiaci skutočne odpracoval (pri hodinovej mzde by sme hodinovú sadzbu násobili počtom odpracovaných hodín).

Náhrady mzdy

Pokiaľ zamestnanec neodpracoval všetky pracovné dni v príslušnom mesiaci z dôvodu prekážok v práci, ušla mu mzda a z toho dôvodu mu patrí náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku. Priemerný zárobok zamestnávateľ vypočíta ako podiel mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a hodín odpracovaných v rozhodujúcom období. Pri automatizovanom spracovaní miezd mzdové programy spoľahlivo vypočítavajú priemerný zárobok. Problém môže nastať v prípade, ak zamestnanec neodpracoval v rozhodnom období 21 dní resp. 168 hodín. V takomto prípade je potrebné vypočítať pravdepodobný zárobok.

Podrobnosti zisťovania priemerného zárobku resp. pravdepodobného zárobku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve.


Mesačne odmeňovaný zamestnanec (vo vzorovom spracovaní zamestnanec s číslom 1 123 Dunajská Henrieta) mal v mesiaci január 2018 mesačnú mzdu 800 EUR. V príslušnom mesiaci čerpal 3 dni dovolenky na zotavenie. Január mal fond pracovnej doby 23 pracovných dní (22 pracovných, 1 deň sviatku. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou , sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný, za ktorý mu patrí mzda). Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely je 4,5455 EUR/hod. Denný pracovný úväzok je 8,0 hod.

Výpočet hrubej mzdy zamestnanca:

(800 EUR : 23 dní) × 20 dní = 695,65 EUR mzda

(4,5455 EUR × 8,0 hod.) × 3 dni = 109,09EUR náhrada mzdy

Mzdové zvýhodnenia

Ako bolo už uvedené v predchádzajúcom texte, pri výpočte mzdových zvýhodnení sa riadime zákonom stanovenými sadzbami, resp. sadzbami dojednanými v kolektívnej zmluve alebo vo vnútropodnikovom predpise. Výška týchto zvýhodnení je priamo úmerná počtu hodín a výške priemerného zárobku.


Mesačne odmeňovaný zamestnanec (vo vzorovom spracovaní zamestnanec s číslom 1011 Vrábliková Lucia) má dohodnutú mesačnú mzdu 750 EUR bez prihliadnutia na prípadnú prácu nadčas. Jeho priemerný zárobok je 4,3269 EUR/hod. Odpracoval 10 hodín práce nadčas. Za túto prácu nebude čerpať náhradné voľno. Mesiac, v ktorom bola vykonaná práca nadčas mal 23pracovných dní. Denný úväzok zamestnanca je 8,0 hod. V organizácii pri výpočte mzdy za prácu nadčas postupujú v rozsahu určenom zákonom 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce

Výpočet mzdy za prácu nadčas:

(750 EUR : 184 hodín) × 10 hodín = 40,7608 EUR mzda

(4,3269 EUR × 25 %) × 10 hodín = 10,81725 EUR mzdové zvýhodnenie

spolu 51,58 EUR preplatenie 10 hodín práce nadčasu (mzda, a 25% mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas)

Výpočet čistej mzdy

Čistú mzdu vypočítame ako rozdiel hrubej mzdy a jednotlivých odvodových povinností, ktoré predstavuje poistné do príslušných zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zamestnávateľ je povinný za zamestnanca vypočítať a odviesť poistné aj preddavky na daň. Uvedená problematika je upravená zákonom 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákonom 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákonom 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Poistné

Zamestnávateľ vypočíta percentuálnou sadzbou z určeného vymeriavacieho základu.

Zamestnávateľ v príslušnom mesiaci zistí vymeriavací základ pre určenie poistného. Tento vymeriavací základ prenásobí príslušnou percentuálnou sadzbou – zdravotné poistenie 4,0 %, nemocenské poistenie 1,4 %, starobné poistenie 4,0 %, invalidné poistenie 3,0 %, poistenie v nezamestnanosti 1 %. Výška preddavku na zdravotné poistenie sa zaokrúhľuje na najbližší EUROCENT nadol, výška poistného a príspevkov do jednotlivých fondov sociálneho poistenia sa zaokrúhľuje na najbližší EUROCENT nadol.

Vymeriavacie základy pre zdravotné a sociálne poistenie majú zákonmi ustanovené maximálne hranice.

Výška maximálnych vymeriavacích základov je daná nasledovne:

 • - pre sociálne poistenie – násobkom (7-násobkom) jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu. Všeobecný vymeriavací základ je daný výškou priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve, ktorú zverejňuje štatistický úrad SR ( pre rok 20158 je to hodnota 6 384 EUR).
 • - pre zdravotné poistenie – maximálny VZ zrušený od 1.1.2017

Pre zaokrúhľovanie vymeriavacích základov platia nasledovné pravidlá:

 • vymeriavací základ pre výpočet preddavku na zdravotné poistenie sa zaokrúhľuje na najbližší EUROCENT nadol,

 • vymeriavací základ pre výpočet poistného a príspevkov na sociálne poistenie sa zaokrúhľuje na najbližší EUROCENT nadol.


Mesačne odmeňovaný zamestnanec (vo vzorovom spracovaní zamestnanec s číslom 1018 Maderová Martina) v mesiaci január 2018 odpracoval predpísaný fond pracovnej doby, t. j. 23 dní, za čo mu patrí mzda vo výške 5 000 EUR. Podľa interných predpisov zamestnávateľa mu bola vyplatená odmena za 4 kvartál roku 2017 vo výške 1 500 EUR. Spolu so mzdou mu bol poskytnutý a na osobný účet poukázaný príspevok na dopravu z prostriedkov Sociálneho fondu vo výške 100 EUR.

Vymeriavacie základy pre zdravotné a sociálne poistenie:

5 000       mzda 
1 500          mesačná odmena 
100 príspevok na dopravu zo SF

28,62       nepeňažný zdaniteľný príjem (komerčná poistka) 
spolu        6 628,62 EUR

Nakoľko však pre vymeriavací základ na účely sociálneho poistenia platí ohraničenie v podobe maximálneho vymeriavacieho základu, odvod preddavku poistného a poistného bude realizovaný v období 1/2018 z čiastky 6 384 EUR.

Na zdravotné poistenie ohraničenie neplatí, t.z. preddavky na poistné sa budú odvádzať zo sumy 6 628,62 Eur.

Výpočet poistného:

6 628,62 EUR x 4,0 % = 265,14 EUR na zdravotné poistenie

6 384 EUR x 1,4 % = 89,37 EUR na nemocenské poistenie

6 384 EUR × 4,0 % = 255,36 EUR na starobné poistenie

6 384 EUR × 3,0 % = 191,52 EUR na invalidné poistenie

6 384 EUR × 1,0 % = 63,84 EUR na poistenie v nezamestnanosti

_______________________________________________________________

poistné spolu 865,23 EUR

Preddavok na daň

Preddavok na daň zamestnávateľ vypočíta, ak zdaniteľnú mzdu zúčtovanú a vyplatenú za kalendárny mesiac - čiastkový základ dane prenásobí príslušnou percentuálnou sadzbou v závislosti od jeho výšky.

Sadzby dane platné pre rok 2018

- 19% sadzba zo základu dane v prípade, že základ dane je do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima (199,48 EUR) vrátane, v roku 2018 do 35268,06 EUR / ročne. Pri výpočte mesačného preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 2939,01 EUR / mesačne,

 • 25% zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 35268,06 EUR / ročne. Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je to 25% zo základu dane presahujúceho 2939,01 EUR / mesačne.

V prípade, že si daňovník uplatňuje daňový bonus na nezaopatrené dieťa, v roku 2018 je to suma 21,56 eura na jedno dieťa mesačne, zamestnávateľ zníži vypočítaný preddavok na daň o túto sumu.

Dovoľujeme si podotknúť, že pod zdaniteľnou mzdou – čiastkovým základom dane pre účely výpočtu preddavku na daň rozumieme úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaný a vyplatený zamestnancovi za kalendárny mesiac, znížený o sumy zrazeného poistného zamestnanca na zdravotné a sociálne poistenie.

V prípade, že zamestnanec prostredníctvom vyhlásenia na zdanenie príjmov zo závislej činnosti požiada o uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka, zamestnávateľ je povinný znížiť jeho zdaniteľnú mzdu pre účely výpočtu preddavku na daň aj o 1/12 „ročnej” sumy, ktorá sa všeobecne počíta ako 19,2 násobok sumy životného minima. Nezdaniteľná časť na daňovníka na mesiac pri výpočte preddavkov na daň v roku 2018 je 319,17 eura

Dovoľujeme si len podotknúť, že v priebehu roka sa pri výpočte mesačného preddavku nezdaniteľná časť „neprepočítava” v závislosti od výšky základu dane. Uplatňuje sa buď celá alebo žiadna. Konkrétna výška nezdaniteľnej časti bude známa až po ukončení roka, v procese ročného zúčtovania.

Zaokrúhľovanie

Zdaniteľná mzda, nepeňažný príjem, základ dane, preddavky na daň, daň sa zaokrúhľujú na EUROCENTY nadol. Nezdaniteľná časť základu dane a daňový bonus sa zaokrúhľujú na EUROCENTY nahor.


Mesačne odmeňovaný zamestnanec (vo vzorovom spracovaní zamestnanec s číslom 1019 Čulik Marián) v mesiaci január 2018 odpracoval 20 dní za čo mu patrí mzda vo výške 3 217,39 EUR, v sledovanom období čerpal 3 dni dovolenku, za čo mu patrí náhrada mzdy vo výške 540,00 EUR. Zamestnanec má so zamestnávateľom podpísanú dohodu o používaní služobného vozidla na súkromné účely (vstupná cena vozidla je 13 000 EUR, vozidlo bolo zaradené do používania v 05/2017).

U zamestnávateľa má podpísané daňové vyhlásenie. Mesačne si uplatňuje 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane a rovnako aj daňový bonus na jedno nezaopatrené dieťa.

Zdaniteľný príjem: 

3217,39 EUR  mzda 

540,00 EUR  náhrada mzdy 

130 EUR1 % vstupnej ceny vozidla 

Zdaniteľný príjem 3887,39 EUR 

Zdaniteľná mzda: 

3 887,39 EUR  úhrn zdaniteľných príjmov 

- 155,49 EUR  zdravotné poistenie 

- 54,42 EUR  nemocenské poistenie 

- 155,49 EUR  starobné poistenie 

- 116,62 EUR  invalidné poistenie 

- 38,87 EUR  poistenie v nezamestnanosti 

3366,50 EUR  čiastkový základ dane 

- 319,17 EUR nezdaniteľná suma na daňovníka 

3047,33 EUR zdaniteľná mzda 

Výpočet preddavku na daň:

2939,01 EUR × 19 % = 558,41 EUR

108,32 (3047,33 – 2939,01) EUR ×25% = 27,08 EUR

______________________________________________

Preddavok spolu 585,49 EUR

Preddavok na daň znížený o daňový bonus: 

585,49 EUR  vypočítaný preddavok na daň 

- 21,56 EUR  daňový bonus 

542,37 EUR znížený preddavok na daň 

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Poskytovanie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je upravované zákonom 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Zamestnávateľ je povinný vyplatiť svojmu zamestnancovi počas trvania PN náhradu príjmu. Náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni, a to od prvého dňa PN do skončenia PN, najdlhšie však do desiateho dňa PN (započítavajú sa aj sviatky a víkend).

Výška náhrady príjmu

Závisí od toho „koľký” deň je zamestnanec práceneschopný:

 • od prvého dňa PN do tretieho dňa PN je náhrada príjmu vo výške 25 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca (DVZ),

 • od štvrtého dňa PN do desiateho dňa PN je náhrada príjmu vo výške 55 % z DVZ.

Suma náhrady príjmu sa zaokrúhľuje na celé euro centy nahor.

Hodnota DVZ je limitovaná. Nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 2 násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady príjmu. Pre rok 2018 je to suma 59,9671 EUR.

Denný vymeriavací základ (DVZ)

Výška náhrady pri PN sa určuje z DVZ. DVZ sa vypočíta ako podiel súčtu vymeriavacích základov (VZ), z ktorých