Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vyplnenie daňového priznania fyzických osôb v príkladoch - typ A

26.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.1.2 Vyplnenie daňového priznania fyzických osôb v príkladoch – typ A

Ing. Viera Mezeiová


Daňovníkovi (Juraj K.) za zdaňovacie obdobie roku 2017 plynuli tieto príjmy:

  1. Poberal nemocenské za mesiace január až apríl 2017.
  2. Od 1. mája 2017 mu plynul príjem zo závislej činnosti od zamestnávateľa A vo výške 1 000 €/mesačne. Juraj mal u tohto zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov.
  3. Vzhľadom na skutočnosť, že Juraj bol chorý aj v roku 2016 a jeho PN-ka trvala nepretržite viac ako 6 mesiacov, zamestnávateľ A mu po skončení PN-ky vyplatil sociálnu výpomoc v sume 2500 €.
  4. V mesiaci júli 2017 pracoval na dohodu o vykonaní práce pri zbere paradajok a zamestnávateľ B, ktorý má v predmete činnosti poľnohospodársku činnosť, vyplatil Jurajovi za prácu 500 € a v hodnote 210 € paradajky.
  5. U zamestnávateľa A valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení časti zisku vytvoreného v roku 2000 a 2015 aj zamestnancom bez účasti na základnom imaní a tento zamestnávateľ vyplatil Jurajovi podiel na zisku v sume 700 € (100+600) €.
  6. Jurajovi plynuli v zdaňovacom období príjmy z prenájmu záhrady vo výške 492 €.

Riešenie:

K bodu 1

Nemocenské je podľa § 9 ods. 2 písm. a) ZDP od dane oslobodené.

Juraj nezahrnuje do daňového priznania (DP) túto dávku (a ani žiadne potvrdenie o poberaní nemocenského alebo o dĺžke PNk DP neprikladá).

K bodu 2

Zamestnávateľ A vydal Jurajovi potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, ktoré je povinnou prílohou DP(do riadku 03 potvrdenia uviedol sumu 2 000 € ako od dane oslobodenú). Vzhľadom na to, že u tohto zamestnávateľa mal podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov, tento zamestnávateľ pri výplate zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti uplatňoval mesačne 1/12 NČZD na daňovníka (316,94 €).

T. j. úhrn preddavkov na daň je počítaný zo základu dane z príjmov podľa § 5 ZDP, zníženého o NČZD na daňovníka vo výške, v akej ju uplatnil v priebehu roka za 8 mesiacov (január až apríl bol PN, nepoberal zdaniteľné príjmy) tento zamestnávateľ (8 x 316,94 = 2 535,52 €).

K bodu 3

Podľa § 5 ods. 7 ZDP je od dane oslobodená sociálna výpomoc z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia, poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu, vyplatená v úhrnnej výške najviac 2 000 € za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa, pričom, ak takáto sociálna výpomoc presiahne v zdaňovacom období 2 000 €, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len sociálna výpomoc nad takto ustanovenú sumu; za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, ak sa dočasná pracovná neschopnosť u zamestnanca začala v predchádzajúcom zdaňovacom období, pričom do prevažnej časti zdaňovacieho obdobia sa započítava aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Jurajovi zamestnávateľ A vyplatil 2 500 €, t. j. zdaniteľný príjem je 500 € (2500 - 2 000).

K bodu 4

Príjmy za prácu, plynúce na základe niektorej z dohôd mimo pracovného pomeru, sú príjmom zo závislej činnosti. Nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba je od dane oslobodené najviac v úhrnnej výške 200 € ročne od všetkých zamestnávateľov; ak takéto nepeňažné plnenie presiahne 200 € ročne, do základu dane sa zahrnie len plnenie nad 200 €.

Zamestnávateľ B poskytol Jurajovi paradajky v hodnote 210 €. Zdaniteľný príjem z nepeňažného plnenia je teda len 10 €. Zamestnávateľ B vydal Jurajovi potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, ktoré je prílohou DP, pričom ako zdaniteľné príjmy uvedie na riadku 01 a 01a potvrdenia sumu 510 € (500+10) a do oslobodených príjmov na riadok 02 potvrdenia uvedie sumu 200 €.

K bodu 5

Podiel na zisku, vytvorenom v období rokov:

  1. 2003 a predch. zamestnávateľ zdaní štandardným spôsobom ako príjem zo závislej činnosti (100 €),
  2. 2004 až 2016 je pre tento okruh daňovníkov od dane oslobodený a v DP (600 € - ani v potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti túto sumu neuvádza).

Do úhrnu zdaniteľných príjmov zamestnávateľ A zahrnie 100 €.

K bodu 6

Príjem podľa § 6 ods. 3 ZDP (príjem z prenájmu) je podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP od dane oslobodený do výšky 500 €, ktorú Juraj neprekročil, a preto tento príjem v DP neuvádza a môže podať DP FO typ A.

Záver:

Daňovník, vzhľadom na to, že mu plynuli za zdaňovacie obdobie 2017 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti zo zdrojov na území SR, môže:

  1. požiadať zamestnávateľa A o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo
  2. podať DP FO typ A, ku ktorému prikladá 2 potvrdenia o príjme od dvoch zamestnávateľov. Potvrdenie o poberaní dávok v rámci PN alebo doklad o výške vyplateného podielu na zisku a o výške príjmov z prenájmu nie sú prílohou DP.

Tabuľka údajov, ktoré Juraj uvádza v DP FO typ A

Zamestnávateľ Zdaniteľný PZČ Poistné  z toho SP z toho ZP Preddavky 
A  8 000+500+100  1152,40,-  808,40,-  344,-  933,29  
B  510,-  68,34  47,94  20,40  83,91  
Spolu 9110,- 1220,74 856,34 364,40 1 017,20 

Vysvetlivky k niektorým riadkom DP, ktoré Juraj podal

01 (02) – Juraj je slovenský občan, ktorý má pridelené RČ, a preto neuvádza dátum narodenia.

12 – 15 – Daňovník vyplňuje len vtedy, ak nemá na území SR trvalý pobyt. Juraj trvalý pobyt na území SR má a preto tieto riadky nevyplňuje.

II. oddiel – Juraj nevyplňuje, pretože DP podáva sám za seba.

III. oddiel – Juraj nevyplňuje, pretože nie je poberateľom starobného, predčasného starobného ani výsluhového dôchodku a ani vyrovnávacieho príplatku.

Poznámka:

Juraj by tento riadok nevyplňoval ani vtedy, ak by bol poberateľom niektorého z dôchodkov, ale ročná suma jeho dôchodku by presahovala hodnotu NČZD na daňovníka (za rok 2017 je to 3 803,33 €), a teda by mu nevznikol nárok na jej uplatnenie.

29–Riadok sa vypĺňa len vtedy, ak si daňovník uplatňuje NČZD na manželku. (Doklady o výške vlastného príjmu manželky nie sú prílohou DP!) Juraj nie je ženatý a teda ani riadky súvisiace s NČZD na manželku nevyplnil.

IV. oddiel – Juraj nevyplňuje, pretože si neuplatňuje daňový bonu na vyživované dieťa.

32 – Suma na tomto riadku je súčtom riadkov 01 z obidvoch potvrdení od zamestnávateľov.

32a – Juraj uviedol údaj o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti z riadku 01a a tiež z riadku 01c z potvrdenia od zamestnávateľa B, kde pracoval na dohodu o vykonaní práce. V úhrnnej sume je uvedený zdaniteľný príjem zo sociálneho fondu 500 € a tiež zdaniteľný nepeňažný príjem v hodnote 10 €.

33, 33a a 33b - Sumy na týchto riadkoch sú súčtom riadkov 05, 05a a 05b z obidvoch potvrdení od zamestnávateľov.

34 – Juraj vypočíta základ dane, ktorý je rozdielom úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti a zaplateného povinného poistného (SP a preddavkov na ZP) - 7 889,26 €.

35 – Juraj nevyplňuje, pretože už za rok 2017 nie je povinnosť zvyšovania základu dane u zdravotníckych pracovníkov, ktorí si v minulosti uplatňovali odpočet na vzdelávanie a porušili podmienky vzdelávania.

37 – NČZD na daňovníka sa u Juraja uplatňuje v plnej sume, bez ohľadu na počet mesiacov, v ktorých pracoval, resp. poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. T. j zamestnávateľ mu NČZD na daňovníka uplatnil len za 8 mesiacov, ale za rok 2017 si môže uplatniť celú sumu.

39– Juraj nevyplňuje, pretože si túto NČZD bolo možné uplatniť len v rokoch 2013-2016.

40 – Juraj

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: