dnes je 25.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 376/2022 Z. z. - zákon o profesionálnych náhradných rodičoch

28.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.167 Výklad k zákonu č. 376/2022 Z. z. - zákon o profesionálnych náhradných rodičoch

JUDr. Renáta Považanová

Vláda Slovenskej republiky schválila svojim uznesením č. 222/2021 zo dňa 28. apríla 2021 Národnú stratégiu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti, ktorá okrem iného určuje základný dlhodobý cieľ deinštitucionalizácie a 10 strednodobých cieľov deinštitucionalizácie s horizontom ich splnenia do roku 2025. Strategickým opatrením na plnenie tohto cieľa je i Skvalitňovanie podmienok výkonu profesionálnej náhradnej starostlivosti o. i. aj utvorením legislatívnych podmienok na výkon profesie profesionálny náhradný rodič.

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a