Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vianočný večierok z pohľadu sociálneho fondu

10.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.21.1.2 Vianočný večierok z pohľadu sociálneho fondu

Ing. Martina Švaňová

Jedným zo spôsobov ako môže vedenie spoločnosti poďakovať svojim zamestnancom za ich celoročné úsilie, ale aj obchodným partnerom za ich spoluprácu, je usporiadať vianočný večierok. Koľko takýto večierok stojí a odkiaľ na to vziať? Možností financovania je viacero. Ak firma nemá dostatočné vlastné prostriedky, môže si napr. požičať aj zo sociálneho fondu.

Sociálny fond je nástrojom realizácie sociálnej politiky zamestnávateľa a jedným zo zdrojov jej financovania. Tvorba a použitie sociálneho fondu sú predmetom zákonnej úpravy vo vzťahu k zamestnávateľovi aj zamestnancovi.

Základnou právnou normou upravujúcou tvorbu a použitie sociálneho fondu je zákon č. 152/1994 z. z. o sociálnom fonde.

1. Tvorba sociálneho fondu

Sociálny fond tvoria povinne všetci zamestnávatelia z hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu.

Sociálny fond sa tvorí ako úhrn:

a) povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % z hrubých miezd zamestnancov

Zamestnávateľ, ktorý za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol zisk a splnil všetky daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti k zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni, môže tvoriť povinný prídel až do výšky 1%. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil niektorú z podmienok uvedených v prvej vete, tvorí povinný prídel do fondu vo výške 0,6 %.

b) ďalšieho prídelu vo výške

1. dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborový orgán podľa osobitného predpisu, najviac vo výške 0,5 % zo základu, ktorým je úhrn hrubých miezd a platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu;

2. sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 7 ods. 5 ZDP, najviac však vo výške 0,5 % zo základu, ktorým je úhrn hrubých miezd a platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu.

c) ďalších zdrojov fondu

- ďalšie nepovinné zdroje podľa zákona o sociálnom fonde, zdroje podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dary, dotácie, príspevky poskytnuté zamestnávateľovi, prídel zamestnávateľa zo zisku.


Príklad č.1:

Zamestnávateľ tvorí sociálny fond vo výške 0,6 % zo súhrnu hrubých miezd zamestnancov na základe mesačnej rekapitulácie miezd, v ktorej hrubú mzdu tvoria:

Tarifná mzda – pracovný pomer  4 000 eur  
Odmena – dohody o vykonaní práce  1 000 eur  
Príplatok za nadčas 25 %   450 eur  
Náhrada za dovolenku  1 800 eur  
Spolu:  7 250 eur  

Základom pre tvorbu sociálneho fondu je 4 450 eur, t. j. tarifná mzda a príplatky, pretože náhrada mzdy sa za mzdu nepovažuje a z odmeny za dohody o vykonaní práce sa sociálny fond netvorí. Tvorba sociálneho fondu bude vo výške 26,70 eur.

2. Použitie sociálneho fondu

Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu príspevok na:

a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,

b) dopravu do zamestnania a späť,

c) účasť na kultúrnych a športových podujatiach,

d) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,

e) zdravotnú starostlivosť,

f) sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,

g) doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu,

h) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamestnávateľ s odborových orgánom v kolektívnej zmluve, a ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, upraví ich vo vnútornom prepise.

Firemné posedenie zaplatia zamestnanci z „vlastného vrecka”

Zorganizovanie vianočného večierka pre zamestnancov je určitým benefitom zo strany zamestnávateľa poskytnutého v nepeňažnej forme.

Zákon č. 595/2003 o dani z príjmov nikde jasne nedefinuje oslobodenie príjmov zo závislej činnosti v prípade uskutočnenia vianočného večierka. Všeobecne sa za príjem považuje peňažné a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby. Príjmami zo závislej činnosti sú bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od zamestnávateľa, alebo v súvislosti s výkonom závislej práce.

Zdanenie niektorých benefitov je popísané v § 5 ods. 3ZDP. Ako je to v prípade firemného večierka, to si rozoberieme v nasledujúcom príklade.


Príklad č.2:

Zamestnávateľ zorganizoval vianočný večierok pre zamestnancov. Náklady spojené s organizáciou hradil zo sociálneho fondu (napr. prenájom miestnosti, občerstvenie formou švédskych stolov, hudba, moderátor). Čo z toho zdaňovať ako príjem zamestnanca a čo nie ?

Podľa § 7 ZDP sú od dane oslobodené príjmy, ktoré sú poskytnuté, ako napr.:

  • suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo podnikaním zamestnávateľa,

  • hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo prostredníctvom iných subjektov,

  • hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: