dnes je 21.9.2020

Input:

Usporiadanie preplatku na poistnom zamestnanca po spätne priznanom starobnom dôchodku v roku 2020

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.2.1 Usporiadanie preplatku na poistnom zamestnanca po spätne priznanom starobnom dôchodku v roku 2020

Ing. Eva Gášpárová


Našej zamestnankyni bol spätne priznaný starobný dôchodok od 24. júna 2018. Toto rozhodnutie nám doručila 23. 4. 2019. My sme jej teda opravili mesačné výkazy do SP a poslali sme žiadosť o vrátenie poistného. Je zamestnávateľ povinný vrátiť tieto odvody, t. j. invalidné poistné a poistenie v nezamestnanosti, aj keď ich ešte nemá vrátené zo SP? Do koľkých dní musí dať zamestnávateľ nejaké vyjadrenie zamestnancovi? Zamestnávateľ má vždy povinnosť to zamestnancovi vrátiť? Ktorý zákon toto upravuje?

Pohľad autora na problematiku:

So zreteľom na § 131 ods. 1 ZP Zákonníka práce a § 141 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v zmysle ktorých zamestnávateľ vykonáva zrážky poistného, ktoré je povinný platiť zamestnanec a za zamestnanca odvádza poistné, zamestnávateľ je povinný usporiadať aj vzniknuté rozdiely na poistnom – preplatky a nedoplatky, a to nehľadiac na to, ktorého obdobia sa tieto rozdiely na poistnom týkajú.

Sociálna poisťovňa na základe žiadosti zamestnávateľa poistné zaplatené bez právneho dôvodu vráti do 30 dní od doručenia žiadosti. V prípade, že voči zamestnávateľovi eviduje pohľadávku, poistné, ktoré je povinná vrátiť, nevráti, ale použije na zápočet pohľadávky.

Vrátené poistné zo zaplateného poistného je príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, nakoľko v predchádzajúcom období bol príjem zo závislej činnosti o zrazené poistné znížený, a zamestnávateľ je povinný tento príjem zamestnancovi zúčtovať a vybrať preddavok na daň v súlade s § 35 ZDP zákona o dani z príjmov.

Záver:

Zamestnávateľ je povinný zamestnankyni z otázky vzniknutý preplatok na poistnom vrátiť. Zákonník práce ani zákon o sociálnom poistení dobu na vrátenie neustanovuje. Mal by tak urobiť v najbližšom vyúčtovaní mzdy po vrátení poistného zo Sociálnej poisťovne alebo započítaní poistného na pohľadávku (v otázke nie je uvedený dátum podania žiadosti o vrátenie ani dôvod nevrátenia, resp. nezapočítania poistného).

V prípade, že zamestnankyňa už nie je v pracovnom pomere, so zreteľom na § 5 ods. 1 písm. a) ZDP zákona o dani z príjmov ide o príjem zo závislej činnosti z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, a vrátené poistné je potrebné zúčtovať aj jej, a vybrať preddavok na daň.

Pri zúčtovaní vráteného preplatku zamestnávateľ preplatok pripočíta k základu dane