Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Určenie mzdových podmienok v pracovnej zmluve v roku 2018

12.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.2.1 Určenie mzdových podmienok v pracovnej zmluve v roku 2018

JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.


Je možné mať samostatne k pracovnej zmluve, ak bude v pracovnej zmluve uvedené, že je jej neoddeliteľnou súčasťou, vyhotovenú zmluvu o poskytovaní mzdy? Alebo je nutné, aby bola mzda definovaná len v pracovnej zmluve?

Pohľad autora na problematiku:

Zákonník práce kogentným spôsobom upravuje formálne a obsahové náležitosti pracovnej zmluvy s tým, že umožňuje účastníkom pracovného pomeru dohodnúť si aj ďalšie pracovné podmienky (práva a povinnosti) v rámci jeho dispozitívnych noriem.

Podľa § 42 Zákonníka práce sa pracovný pomer zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. Z uvedeného vyplýva povinnosť uzatvárať pracovné zmluvy v písomnej forme.

 Zákonník práce v § 43 zakotvuje obsahové náležitosti pracovnej zmluvy a rozlišuje podstatné, pravidelné a náhodné obsahové náležitosti.

Za pravidelné náležitosti pracovnej zmluvy sú považované tieto inštitúty: výplatný termín (§ 130 ZP), pracovný čas (§ 85 ZP), výmera dovolenky (§ 103 ZP) a dĺžka výpovednej doby (§ 61 ZP). Náhodné zložky pracovnej zmluvy- v pracovnej zmluve si možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú zmluvné strany záujem, najmä ďalšie hmotné výhody (napr.služobný telefón, preplácanie nákladov na dopravu, poskytnutie služobného vozidla).

Aby bol založený platný pracovný pomer, zamestnávateľ si musí so zamestnancom v pracovnej zmluve dohodnúť podstatné náležitosti, a to druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky.

Okrem druhu práce, miesta výkonu práce a dňa nástupu do práce za podstatnú obsahovú náležitosť pracovnej zmluvy, ktorú zamestnávateľ musí dohodnúť so zamestnancom, sa považujú mzdové podmienky. Ak by boli mzdové podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve, v pracovnej zmluve stačí uviesť príslušné ustanovenie kolektívnej zmluvy.

Pojem mzdové podmienky Zákonník práce presne nevymedzuje. Možno konštatovať, že pojem mzdové podmienky je širší ako pojem mzda. Pod pojmom mzdové podmienky môžeme rozumieť jednak mzdu zamestnanca, ako aj rôzne mzdové zvýhodnenia, náhrady mzdy, benefity zamestnancov a pod. Podľa § 119 ods. 3 Zákonníka práce v mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne najmä formy odmeňovania zamestnancov, sumu základnej zložky mzdy a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania. Základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu. V pracovnej zmluve je teda potrebné dohodnúť otázku tarifnej mzdy, ako aj mzdových zvýhodnení, aj iných plnení

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: