dnes je 12.11.2019
Input:

Stravné

3.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.2.3 Stravné

Ing. Ľuboslava Minková

Podmienky poskytovania stravného pri tuzemskej pracovnej ceste (§ 5 ods. 1 a 2 ZCN)

Stravné

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste sa poskytuje za každý kalendárny deň pracovnej cesty diferencovane podľa dĺžky trvania každej jednej pracovnej cesty v kalendárnom dni. Ak v rámci jedného kalendárneho dňa zamestnanec vykoná niekoľko pracovných ciest, nárok na stravné sa posudzuje za každú pracovnú cestu samostatne. Pri viacdňovej pracovnej ceste sa každý kalendárny deň vo vzťahu k nároku na stravné posudzuje samostatne.

Stravné poskytované uvedeným spôsobom je stravné poskytované formou peňažného plnenia. Použitie stravného zamestnanec zamestnávateľovi nedokladuje a nepreukazuje a je len na rozhodnutí zamestnanca, akým spôsobom sa bude na pracovnej ceste stravovať.

Nárok

Zamestnancovi vzniká nárok na stravné, ak jeho pracovná cesta v rámci kalendárneho dňa trvá najmenej 5 hodín.

Časové pásma

Kalendárny deň pri tuzemskej pracovnej ceste je rozdelený na tri časové pásma, a to:

 • 5 až 12 hodín,

 • nad 12 hodín do 18 hodín,

 • nad 18 hodín.

Sumu stravného pre časové pásma ustanoví opatrením Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. (Aktuálne sadzby stravného uvádzame na CD-ROMe Mzdová učtáreň.)

Stravné pre osobitnú skupinu zamestnancov (§ 5 ods. 4 a 5 ZCN)

Osobitné podmienky poskytovania stravného

ZCN nariaďuje osobitné podmienky poskytovania stravného pre zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania pri presne určených pracovných cestách a to:

a) pri viacerých pracovných cestách vykonaných v rámci jedného kalendárneho dňa, z ktorých ale každá musí trvať menej ako 5 hodín (§ 5 ods. 4 písm. a) ZCN).

V tomto prípade sa spočíta čas trvania viacerých tuzemských pracovných ciest, ktoré vykoná zamestnanec v rámci jedného kalendárneho dňa, ktoré trvajú menej ako 5 hodín a zamestnancovi sa poskytne stravné v sume podľa tohto súhrnného času. Spočítať sa môže len čas trvania tuzemských pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín a pre poskytnutie stravného musí byť splnená ďalšia podmienka a to, že celkový súhrnný čas musí byť minimálne 5 hodín. Tuzemské pracovné cesty, ktoré v rámci kalendárneho dňa trvajú 5 a viac hodín, sa posudzujú vo vzťahu k nároku na stravné samostatne, t. j. nespočítajú sa s pracovnými cestami, ktoré trvali menej ako 5 hodín.


Zamestnanec vykonal v rámci jedného kalendárneho dňa dve pracovné cesty v trvaní. 3,5 hodiny a 5,5 hodín.

Časy trvania pracovných ciest sa nemôžu sčítať a zamestnancovi sa poskytne stravné len za pracovnú cestu, pri ktorej mu vznikol nárok na stravné v trvaní 5,5 hodín, t. j. v sume stravného, ktoré je určené pre časové pásmo 5 až 12 hodín.


Zamestnanec vykonal v rámci kalendárneho dňa dve pracovné cesty v trvaní 3 hodiny a 3,5 hodín.

Časy trvania jednotlivých pracovných ciest sa spočítajú a zamestnancovi sa poskytne stravné v sume podľa súhrnného času (za 6,5 hodín), t. j. v sume stravného, ktoré je určené pre časové pásmo 5 až 12 hodín.


Zamestnanec vykonal v rámci jedného kalendárneho dňa dve pracovné cesty v trvaní 2,5 hodiny 2 hodín.

V tomto prípade zamestnancovi stravné nepatrí, pretože súhrnný čas trvania pracovných ciest je menej ako 5 hodín.


Zamestnanec vykonal v rámci jedného kalendárneho dňa tri pracovné cesty v trvaní 2 hodiny, 2,5 hodiny a 6 hodín.

V tomto prípade sa zamestnancovi poskytne stravné len za pracovnú cestu v trvaní 6 hodín v sume stravného, ktoré je určené pre časové pásmo 5 až 12 hodín; za pracovné cesty v trvaní 2 hodiny a 2,5 hodín mu stravné nepatrí, pretože súhrnný čas trvania pracovných ciest je menej ako 5 hodín.


Zamestnanec vykonal v rámci jedného kalendárneho dňa štyri pracovné cesty v trvaní 3 hodiny, 3 hodiny, 3 hodiny a 2 hodiny.

V tomto prípade sa časy pracovných ciest spočítajú a zamestnancovi sa poskytne stravné v sume podľa súhrnného času (za 11 hodín), t. j. v sume stravného určené pre časové pásmo 5 až12 hodín.

b) pri dvojdňovej tuzemskej pracovnej ceste, ktorá trvá v každom kalendárnom dni menej ako 5 hodín a ktorá celkovo trvá najmenej 5 hodín (§ 5 ods. 4 písm. b) ZCN).

V tomto prípade sa spočítajú len tie časy trvania pracovnej cesty v rámci dvoch kalendárnych dní, za ktoré nevznikol zamestnancovi nárok na stravné, t. j. trvali v kalendárnom dni menej ako 5 hodín. Stravné za tuzemskú pracovnú cestu ako celok sa poskytuje len v prípade, keď každý kalendárny deň bude čas trvania tuzemskej pracovnej cesty vykonanej v rámci dvoch kalendárnych dní menej ako 5 hodín a celkovo po spočítaní musí tuzemská pracovná cesta trvať najmenej 5 hodín; celkovo pracovná cesta musí byť len v časovom pásme 5 až 12 hodín. Musí vždy ísť o jednu tuzemskú pracovnú cestu, vykonanú v dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dňoch (ide o tuzemské pracovné cesty na prelome kalendárneho dňa). Uvedený postup poskytovania stravného sa nevzťahuje na jednu tuzemskú pracovnú cestu, ktorá trvá viac ako dva kalendárne dni.


Zamestnanec – vodič vykonal pracovnú cestu, ktorá trvala jeden kalendárny deň 5,5 hodiny a druhý kalendárny deň 5,5 hodiny.

Stravné sa poskytne za každý kalendárny deň samostatne z dôvodu, že mu vznikol nárok na stravné za každý deň trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni. Každý deň pracovná cesta trvala minimálne 5 hodín (poskytne sa mu stravné v sume ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín za oba dni).


Vodič má určenú pracovnú zmenu, ktorá je súčasne aj pracovnou cestou v rámci dvoch kalendárnych dní, od 22.00 hod. do 4.00 hod.

Časy trvania pracovnej cesty v rámci dvoch kalendárnych dní sa takisto spočítajú, pretože ani jeden kalendárny deň nevznikol zamestnancovi nárok na stravné, ktoré sa poskytne za pracovnú cestu ako celok. Stravné sa v tomto prípade neposudzuje za každý kalendárny deň samostatne. Zamestnancovi sa poskytne stravné v sume, ktorá je ustanovená pre časové pásmo 5 až 12 hodín.


Zamestnanec vykonal rozvoz tovaru počas dvojdňovej pracovnej cesty, pričom v prvý kalendárny deň pracovná cesta trvala od 16.00 hod. do 24.00 hod., t. j. 8 hodín a druhý kalendárny deň od 0.00 hod. do 6.00 hod., t. j. 6 hodín.

Zamestnancovi sa poskytne stravné za každý kalendárny deň samostatne z dôvodu, že mu vznikol nárok na stravné za každý deň trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, t. j. každý kalendárny deň pracovná cesta trvala minimálne 5 hodín (poskytne sa mu za každý kalendárny deň stravné ustanovené pre časové pásmo 5 až 12 hodín).


Zamestnanec – kontrolór vykonal kontrolnú činnosť v rámci dvojdňovej pracovnej cesty, pričom v prvý kalendárny deň pracovná cesta trvala od 21.00 hod. do 24.00 hod., t. j. 3 hodiny a druhý kalendárny deň trvala od 0.00 hod. do 10.00, t. j. 10 hodín. Celkove trvala pracovná cesta 13 hodín.

Stravné sa poskytne za každý kalendárny deň samostatne. Zamestnancovi za prvý kalendárny deň stravné nepatrí z dôvodu, že nie je splnená podmienka vzniku nároku na stravné (pracovná cesta netrvala minimálne 5 hodín); za druhý kalendárny deň mu patrí stravné v sume ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín (pracovná cesta trvala 10 hodín). Časy trvania pracovnej cesty v rámci jednotlivých kalendárnych dní sa nemôžu spočítať, lebo druhý kalendárny deň pracovná cesta trvala viac ako 5 hodín, ako aj z dôvodu, že celkove pracovná cesta trvala viac ako 5 hodín.


Zamestnanec vykonal v rámci jedného kalendárneho dňa tri pracovné cesty v trvaní 2.30 hod., 5.15 hod. a 3 hod. V tom istom kalendárnom dni začal ďalšiu pracovnú cestu o 21.30 hod., ktorá bola ukončená na druhý deň o 6.00 hod. Ako sa má postupovať pri posudzovaní stravného?

Príklad je kombináciou § 5 ods. 4 písm. a) a b) ZCN.

Zamestnancovi sa spočítajú časy trvania tých pracovných ciest, pri ktorých mu nevznikol nárok na stravné, t. j. spočítajú sa pracovné cesty v trvaní 2.30 hod a 3 hod. Za tieto dve pracovné cesty sa mu poskytne stravné za 5.30 hod., t. j. stravné ustanovené pre časové pásmo 5 – 12 hodín. Pracovná cesta v trvaní 5.15 hod. sa vo vzťahu k nároku na stravné posúdi samostatne z dôvodu, že trvala 5 a viac hodín a nárok na stravné zamestnancovi vznikol; za túto cestu sa mu poskytne stravné ustanovené pre časové pásmo 5 – 12 hodín. Tieto pracovné cesty sa pri poskytovaní stravného posudzovali podľa ustanovenia § 5 ods. 4 písm. a) ZCN z dôvodu, že išlo o pracovné cesty vykonané v rámci jedeného kalendárneho dňa, t. j. v ten istý jeden deň boli začaté ako aj ukončené.

Stravné za pracovnú cestu, ktorá začala o 21.30 hod. sa posudzuje podľa ustanovenia § 5 ods. 4 písm. b) ZCN, že bola ukončená na druhý deň, t. j. ide o jednu pracovnú cestu vykonanú v rámci dvoch kalendárnych dní; z tohto dôvodu sa nemohol čas trvania v prvý kalendárny deň 2.30 hod. spočítať s vyššie uvedenými pracovnými cestami. Stravné za túto pracovnú cestu sa posudzuje za každý kalendárny deň samostatne z dôvodu, že druhý deň pracovná cesta trvala 5 a viac hodín. Zamestnancovi vznikol za pracovnú cestu nárok na stravné ustanovené pre časové pásmo 5 – 12 hodín (len za druhý kalendárny deň).

c) viacerých pracovných cestách vykonaných počas jednej pracovnej zmeny v rámci dvoch kalendárnych dní, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín (§ 5 ods. 4 písm. c) ZCN). 

V tomto prípade sa spočíta čas trvania viacerých tuzemských pracovných ciest, ktoré vykoná zamestnanec v rámci jednej pracovnej zmeny a dvoch kalendárnych dní, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac a zamestnancovi sa poskytne stravné za celkový čas trvania týchto pracovných ciest podľa časového pásma. Tuzemské pracovné cesty, ktoré v rámci jednej pracovnej zmeny a dvoch kalendárnych dní trvajú 5 a viac hodín, sa posudzujú vo vzťahu k nároku na stravné samostatne, t. j. nespočítajú sa s pracovnými cestami, ktoré trvali menej ako 5 hodín.

V tomto prípade sa spočíta čas trvania viacerých tuzemských pracovných ciest, ktoré vykoná zamestnanec v rámci jednej pracovnej zmeny a dvoch kalendárnych dní, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac a zamestnancovi sa poskytne stravné za celkový čas trvania týchto pracovných ciest podľa časového pásma. Tuzemské pracovné cesty, ktoré v rámci jednej pracovnej zmeny a dvoch kalendárnych dní trvajú 5 a viac hodín, sa posudzujú vo vzťahu k nároku na stravné samostatne, t. j. nespočítajú sa s pracovnými cestami, ktoré trvali menej ako 5 hodín.


V rámci nočnej zmeny, ktorá trvá od 15.33 hod. do 5.44 hod. nasledujúceho dňa zamestnanec vykoná tuzemské pracovné cesty:

prvý deň nočnej zmeny - pracovná cesta trvá od 15.43 hod. do 18.13 hod., t. j. 2.30 hod., ďalšia pracovná cesta trvá od 21.43 hod. do 00.09 hod., t. j. 2.35 hod.,

druhý deň nočnej zmeny - pracovná cesta trvá od 3.46 hod. do 5.43 hod., t. j. 1.48 hod.

V rámci jednej nočnej pracovnej zmeny pracovné cesty zamestnanca trvali celkovo 6.53 hodín.

Zamestnancovi sa časy trvania pracovných ciest vykonaných v rámci jednej pracovnej zmeny a dvoch kalendárnych dní spočítajú; celkový čas trvania pracovných ciest je 6.53 hod. Zamestnancovi za tieto pracovné cesty vykonané v rámci jednej pracovnej zmeny vznikne nárok na stravné pre časové pásmo 5 až 12 hodín.


V rámci nočnej zmeny, ktorá trvá od 18.52 hod. do 8.45 hod. nasledujúceho dňa zamestnanec vykoná tuzemské pracovné cesty:

prvý deň nočnej zmeny - pracovná cesta trvá od 19.32 hod. do 23.38 hod., t. j. 4.06 hod.,

druhý deň nočnej zmeny - pracovná cesta trvá od 3.46 hod. do 8.11 hod., t. j. 4.25 hod.

V rámci jednej pracovnej zmeny pracovné cesty zamestnanca trvali celkovo 8.31 hodín.

Zamestnancovi sa časy trvania pracovných ciest vykonaných v rámci jednej pracovnej zmeny a dvoch kalendárnych dní spočítajú; celkový čas trvania pracovných ciest je 8.31 hod. Zamestnancovi za tieto pracovné cesty vykonané v rámci jednej pracovnej zmeny vznikne nárok na stravné pre časové pásmo 5 až 12 hodín.


V rámci jednej pracovnej zmeny zamestnanec vykoná tuzemskú pracovnú cestu, ktorá začína v prvý deň o 19.00 hod. a končí druhý deň o 2.00 hodine. Pracovná zmena zamestnanca pokračuje v mieste pracoviska od 2.00 hodiny do 7.10 hodiny druhého dňa (na časť zmeny od 2.00 hod. do 7.10 hod. má zamestnanec nárok na jedno hlavné jedlo?).

V rámci jednej pracovnej zmeny pracovná cesta zamestnanca trvala celkovo 7 hodín.

Zamestnancovi za túto pracovnú cestu vykonanú v rámci jednej pracovnej zmeny vznikne nárok na stravné pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Za čas výkonu práce na pracovisku v čase od 2.00 hod. do 7.10 hod. vznikol zamestnancovi nárok na stravovanie podľa § 152 ZP (zamestnanec vykonával prácu viac ako 4 hodiny).

Iné podmienky poskytovania stravného a nižšia suma stravného

Iné podmienky poskytovania stravného alebo nižšie sumy stravného rieši § 5 ods. 5 ZCN. Zamestnávateľ má možnosť v pracovnej zmluve, v dohode o vykonaní práce, v dohode o pracovnej činnosti a v dohode o brigádnickej práci študentov so zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, dohodnúť:

 • iné podmienky poskytovania stravného oproti zákonnej úprave (napr. iné časové pásma, určenie vzdialenostných okruhov od miesta pravidelného pracoviska k miestu výkonu práce na pracovnej ceste),

 • nižšie sumy stravného oproti zákonom garantovanej sume, najviac však o  5 %.

Suma stravného poskytovaná za iných podmienok sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.


Zamestnanec vykonávajúci kontrolnú činnosť sa dohodol so zamestnávateľom v pracovnej zmluve na nižších sumách stravného o  5 % oproti zákonom garantovanej sume. Zamestnanec má nárok na stravné v jednotlivých časových pásmach na základe dohody v pracovnej zmluve v týchto sumách (opatrenie MPSVR SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného):

 • - pri pracovnej ceste, ktorá trvá 5 až 12 hodín, v sume 4,85 € (5,10 € - 5 % = 4,845 € = 4,85 € ),
 • - pri pracovnej ceste, ktorá trvá viac ako 12 hodín, najviac 18 hodín, v sume 7,22 € (7,60 € – 5 % = 7,22 €),
 • - pri pracovnej ceste nad 18 hodín v sume 11,02 € (11,60 € - 5 % = 11,02 €).

Bezplatne zabezpečené stravovanie (§ 5 ods. 6 ZCN)

Bezplatne zabezpečené stravovanie

Musia byť splnené tieto podmienky:

 • musí ísť o bezplatné stravovanie pre zamestnanca, to znamená, že zamestnanec na toto stravovanie nemôže mať výdavok,

 • stravovanie musí byť poskytnuté preukázaným spôsobom, ZCN neustanovuje spôsob preukazovania, ale len deklaruje všeobecnú preukázanosť bezplatne zabezpečeného stravovania, ktorá platí tak pre zamestnávateľa ako aj v niektorých prípadoch pre zamestnanca,

 • nie je ustanovená hodnota (cena) bezplatne zabezpečeného stravovania,

 • nie je podstatný zdroj financovania bezplatného stravovania.

Za zabezpečené stravovanie sa nepovažuje:

 • poskytnutie obvyklého pohostenia (káva, obložený chlebík, obložená žemľa, minerálna voda a pod.) z dôvodu, že stravné slúži zamestnancovi na zabezpečenie teplého jedla,

 • poskytnutie zamestnancovi rôznych „stravovacích poukážok - gastro lístkov” (napr. Chéque Déjeuner, Vaša stravovacia); v tomto prípade sa zamestnancom poskytuje len určitá peňažná hodnota formou „lístka” a nie stravovanie (napr. obed), pričom vo všeobecnosti si zamestnanci na tento lístok musia určitou sumou ešte doplácať.

Bezplatné stravovanie v celom rozsahu a stravné

Za zabezpečené stravovanie v celom rozsahu sa rozumie bezplatné zabezpečenie troch hlavných jedál, čo znamená raňajok, obeda a večere počas pracovnej cesty a kalendárneho dňa bez toho, aby si zamestnanec na toto stravovanie musel platiť, t. j. aby na strane zamestnanca bol na stravovanie nejaký výdavok.

Ak má zamestnanec preukázateľne zabezpečené na tuzemskej pracovnej ceste bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ stravné v sume podľa času trvania tuzemskej pracovnej cesty sa zamestnancovi neposkytuje.

Bezplatné stravovanie čiastočne a stravné

Za čiastočne zabezpečené stravovanie sa rozumie zabezpečenie jedného alebo dvoch hlavných jedál počas pracovnej cesty a kalendárneho dňa (napr. zabezpečenie len obeda, len večere, len raňajok, len raňajok a obeda, len raňajok a večere, len obeda a večere); ide o zabezpečenie jedného hlavného jedla alebo dvoch hlavných jedál v rôznych kombináciách.

Za čiastočne bezplatné stravovanie sa nemôže považovať prípad, keď sa zamestnancovi na pracovnej ceste zabezpečí napr. obed, na ktorý si musí ešte určitou sumou doplácať.

Ak má zamestnanec preukázateľne zabezpečené na tuzemskej pracovnej ceste bezplatné stravovanie čiastočne (napr. len obed ale v plnej výške), zamestnávateľ stravné v sume podľa času trvania tuzemskej pracovnej cesty zamestnancovi kráti.

Zásady krátenia

Zásady krátenia stravného sú:

Zásady krátenia stravného sú:

 • - jednotná miera krátenia stravného, a to za bezplatne zabezpečené raňajky o 25 %, za bezplatne zabezpečený obed o 40 % a za bezplatne zabezpečenú večeru o 35 %,
 • - stravné sa kráti o vypočítanú nominálnu hodnotu (menovitú hodnotu), ktorá sa vypočíta zo stravného, ktoré je ustanovené pre časové pásmo nad 18 hodín,
 • - ak má zamestnanec so zamestnávateľom dohodnuté iné podmienky poskytovania stravného, alebo nižšie sumy stravného (§ 5 ods. 5), nominálna hodnota (menovitá hodnota) krátenia za raňajky, obed a večeru sa vypočíta z najvyššie dohodnutej sumy stravného medzi zamestnancom a zamestnávateľom,
 • - vypočítaná miera krátenia sa nezaokrúhľuje; podľa § 5 ods. 10 zákona o cestovných náhradách sa zaokrúhľuje až určené (vypočítané) stravné,
 • - o vypočítanú nominálnu (menovitú) mieru krátenia sa kráti stravné, na ktoré má zamestnanec nárok v rámci kalendárneho dňa podľa času trvania tuzemskej pracovnej cesty.
  • o vypočítanú nominálnu (menovitú) mieru krátenia bez zaokrúhlenia sa kráti stravné, na ktoré má zamestnanec nárok v rámci kalendárneho dňa.

Pri sumách stravného podľa opatrenie MPSVR SR č. 176/2019 Z. z. sa stravné, na ktoré má zamestnanec nárok v rámci kalendárneho dňa bude krátiť v prípade zabezpečenia:

 • raňajok o 2,90 € (11,60 € × 25 % = 2,90 €),

 • obeda o 4,64 € (11,60 € × 40 % = 4,64 €) a

 • večere o 4,06 € (11,60 € × 35 % = 4,06 €).


Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na trojdňovú pracovnú cestu, pričom prvý deň pracovná cesta trvala v časovom pásme 5 až 12 hodín (nárok na stravné 5,10 eur), druhý deň v časovom pásme nad 18 hodín (nárok na stravné 11,60 eur) a tretí deň v časovom pásme nad 12 do 18 hodín (nárok na stravné 7,60 eur). Zamestnanec mal zabezpečené bezplatné stravovanie:

1. deň - večera,

2. deň - raňajky, obed, večera,

3. deň - raňajky, obed.

1. deň

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 5,10 eur, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o:

 • 35 % za poskytnutú večeru, t. j. o 4,06 € (11,60 € × 35 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. zo sumy 11,60 €.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné v sume rozdielu medzi nárokovým stravným a mierou krátenia za bezplatne poskytnutú večeru, ktoré v prípade potreby zaokrúhli na najbližší eurocent nahor, t. j. poskytne mu stravné v sume 1,04 € (5,10 € - 4,06 = 1,04 €).

2. deň

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 11,60 eur. Vzhľadom na to, že mal zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu na základe § 5 ods. 6 ZCN stravné v peňažnom plnení neposkytne.

3. deň

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 7,60 eur, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o:

 • 25 % za bezplatne zabezpečené raňajky, t. j. o 2,90 € (11,60 € × 25 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty t. j. zo sumy 11,60 €,

 • 40 % za bezplatne zabezpečený obed, t. j. 4,64 € (11,60 € × 40 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. zo sumy 11,60 €.

Zamestnávateľ v tomto prípade neposkytne zamestnancovi stravné v peňažnom plnení z dôvodu, že miera krátenia za bezplatne poskytnuté raňajky a obed, t. j. miera krátenia 7,54 € (2,90 € + 4,64 €) je vyššia ako nárokové stravné v peňažnom plnení pre časové pásmo nad 12 do 18 hodín, t. j. je vyššia ako suma 7,60 €.


Zamestnanec vykonávajúci kontrolnú činnosť - ide o zamestnanca, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, sa dohodol so zamestnávateľom v pracovnej zmluve na nižších sumách stravného o 5 % oproti zákonom garantovanej sume.

Zamestnanec má nárok na stravné v jednotlivých časových pásmach na základe dohody v pracovnej zmluve v týchto sumách (opatrenie MPSVR SR č. 176/2019 Z. z.):

pri pracovnej ceste, ktorá trvá 5 až 12 hodín, v sume 4,85 € (5,10 € - 5 % = 4,845 = 4,85 €),

- pri pracovnej ceste, ktorá trvá viac ako 12 hodín, najviac 18 hodín, v sume 7,22 € (7,60 € - 5 % = 7,22 €),

pri pracovnej ceste nad 18 hodín v sume 11,02 € (11,60 € - 5 % = 11,02 €).

Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na dvojdňovú pracovnú cestu, pričom prvý deň pracovná cesta trvala v časovom pásme 5 až 12 hodín (nárok na stravné 4,85 €) a druhý deň trvala v časovom pásme nad 18 hodín (nárok na stravné 11,02 €). Zamestnanec mal čiastočne zabezpečené stravovanie:

1. deň - večeru

2. deň - raňajky, obed.

1. deň

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 4,85 €, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o:

 • 35 % za poskytnutú večeru, t. j. o 3,857 € (11,02 € × 35 %); miera krátenia sa vypočíta z najvyššej dohodnutej sumy stravného (§ 5 ods. 5), t. j. zo sumy 11,02 €.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné v sume rozdielu medzi nárokovým stravným a mierou krátenia za bezplatne poskytnutú večeru, ktoré zaokrúhli na najbližší eurocent nahor, t. j. poskytne mu stravné v sume 1,00 € (4,85 − 3,857 = 0,993 = 1,00 €).

2. deň

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 11,02 €, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o:

 • 25 % za bezplatne zabezpečené raňajky, t. j. o 2,755 € (11,02 € × 25 %); miera krátenia sa vypočíta z najvyššej dohodnutej sumy stravného (§ 5 ods. 5), t. j. zo sumy 11,02 €,

 • 40 % za bezplatne zabezpečený obed, t. j. o 4,408 € (11,02 € × 40 %); miera krátenia sa vypočíta z najvyššej dohodnutej sumy stravného (§ 5 ods. 5), t. j. zo sumy 11,02 €.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné v sume rozdielu medzi nárokovým stravným a mierou krátenia za bezplatne poskytnuté raňajky a obed, ktoré zaokrúhli na najbližší eurocent nahor, t. j. poskytne mu sumu 3,86 € (11,02 € - 2,755 − 4,408 = 3,857 = 3,86 €).


Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na pracovnú cestu v trvaní 8 hodín, pričom mal zamestnanec počas pracovnej cesty bezplatne zabezpečený obed.

Zamestnanec má nárok na stravné vo výške 5,10 €, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o:

 • - 40 % za bezplatne zabezpečený obed, t. j. 4,64 € (11,60 € x 40 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. zo sumy 11,60 €.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi rozdiel medzi nárokovým stravným a sumou krátenia za bezplatne poskytnutý obed , t. j. poskytne mu sumu 0,46 € (5,10 € - 4,64 € = 0,46 €).


Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na jednodňovú TPC (10.00 h – 23.00 h), ktorá trvala

 • - prvý v časovom pásme nad 12 h - 18 h (nárok na stravné 7,60 €) – zamestnanec mal bezplatne zabezpečené obed a večeru

Zamestnanec mal nárok na stravné v sume 7,60 €, ktoré mu zamestnávateľ na základe § 5 ods. 6 ZCN kráti o:

 • - 40 % za bezplatne zabezpečený obed, t. j. o 4,64 € (11,60 x 40 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty t. j. zo sumy 11,60 €,
 • - 35 % za bezplatne zabezpečenú večeru, t. j. o 4,06 € (11,60 € x 35 %); miera krátenia sa vypočíta zo stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. zo sumy 11,60 €.

Zamestnávateľ v tomto prípade neposkytne zamestnancovi stravné v peňažnom plnení z dôvodu, že miera krátenia za bezplatne poskytnutý  obed a večeru, t. j. miera krátenia  8,70  (4,64 € + 4,06 € = 8,70 €) je vyššia ako nárokové stravné v peňažnom plnení pre časové pásmo nad 12 do 18 hodín, t. j. je vyššia ako suma stravného  7,60 €.


Zamestnávateľ vyslal