dnes je 12.5.2021

Input:

Splatnosť a výplata mzdy

20.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.7.1 Splatnosť a výplata mzdy

Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Zamestnávateľ je povinný mzdu splatnú za predchádzajúci mesiac vyplatiť zamestnancovi najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca s výnimkou prípadu, že sa v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve dohodlo iné obdobie splatnosti mzdy.


Mzdu splatnú počas dovolenky musí zamestnávateľ vyplatiť ešte pred nastúpením dovolenky, ak o to zamestnanec požiada.

Výplata mzdy pri skončení pracovného pomeru

V prípade skončenia pracovného pomeru so zamestnancom je zamestnávateľ povinný mzdu splatnú ku dňu skončenia pracovného pomeru vyplatiť zamestnancovi v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec písomne nedohodli na výplate mzdy v inom termíne.


V prípade písomnej dohody zamestnávateľa so zamestnancom, že zamestnancovi nebude vyplatená mzda za posledné odpracované obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, zamestnávateľ nemôže so zamestnancom dohodnúť neskorší termín než je najbližší pravidelný výplatný termín na výplatu mzdy za posledné obdobie po dni skončenia pracovného pomeru.


Zamestnávateľ má dohodnutý termín výplaty mzdy za bežný mesiac na 20. kalendárny deň nasledujúceho mesiaca. Zamestnanec skončí pracovný pomer 10. októbra. Zamestnávateľ mu má vyplatiť mzdu za september až 20. októbra, ale mzdu za október by mal vyplatiť už v deň skončenia pracovného pomeru. Zamestnávateľ sa môže dohodnúť, že mzdu za september vyplatí v riadnom termíne na výplatu mzdy 20. októbra a zároveň zamestnancovi v tento deň vyplatí aj mzdu za dni odpracované v mesiaci októbri. Nemôže sa však so zamestnancom dohodnúť, že mzdu za október vyplatí neskôr ako 20. novembra, nakoľko tento najneskorší termín na výplatu mzdy v prípade skončenia pracovného pomeru vyplýva z doplneného ustanovenia § 129 ods. 3 ZP.

Výplatné termíny

Zamestnancovi sa mzda vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve v rámci lehoty stanovenej pre splatnosť mzdy.

Mzda sa má vyplácať počas pracovného času a na pracovisku s výnimkou prípadu, že sa v pracovnej zmluve dohodlo inak. Ak sa zamestnanec z vážnych dôvodov nemôže dostaviť pre výplatu a nebol dohodnutý iný spôsob doručenia výplaty zamestnancovi, zamestnávateľ je povinný zaslať zamestnancovi mzdu na vlastné nebezpečenstvo a náklady najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň.

Zamestnávateľ má možnosť dohodnúť aj pravidelné termíny výplaty preddavkov na mzdu. So zamestnancom sa môže dohodnúť aj na inom termíne výplaty preddavku na mzdu (napr. ak by zamestnanec v pravidelnom termíne výplaty preddavku čerpal dovolenku).

Bezhotovostná výplata mzdy

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na vyplácaní mzdy alebo jej časti bezhotovostným prevodom na účet určený zamestnancom, ktorým disponuje. Zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby zamestnancovi mohli byť peňažné prostriedky pripísané na ním určený účet najneskôr v deň určený na výplatu.


Rovnako je zamestnávateľ povinný postupovať aj v prípade, ak vypláca mzdu v hotovosti, ale zamestnanec požiada, aby mzdu alebo jej časť zamestnávateľ zasielal na účet určený zamestnancom, ktorým disponuje, otvorený v banke alebo pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky.

Zamestnávateľ môže (ale nie je povinný) na písomnú žiadosť zamestnanca zasielať časti jeho mzdy na viaceré účty (napríklad do banky, na sporožírový účet, do rôznych poisťovní a pod.).

Výplatný doklad a celková cena práce

Pri vyúčtovaní mzdy musí zamestnávateľ vydať zamestnancovi písomný doklad, obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami.


Keďže vyúčtovanie mzdy predchádza jej výplate, zamestnanec by mal mať výplatný doklad k dispozícii pred výplatou mzdy, napr. aby mal možnosť skontrolovať si sumu zaslanú na jeho účet pri bezhotovostnom spôsobe výplaty mzdy.

Celkovú cenu práce tvorí údaj o výške:

  • mzdy, náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť,

  • preddavku poistného na