dnes je 6.6.2020

Input:

Smernica o nárokoch zamestnancov pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa

9.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.9.2 Smernica o nárokoch zamestnancov pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Stiahnuť dokument


Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
   
Názov smernice   Vnútorný predpis o nárokoch zamestnancov pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa   
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

............ (Uviesť orgán obchodnej spoločnosti alebo jeho poradný orgán – napr. :)....... .....(uviesť názov a sídlo zamestnávateľa)..... po prerokovaní so zástupcami zamestnancov (§ 11a, § 229, § 233, § 237 ZP) ......... (uviesť príslušnú alternatívu)..... dňa schválila ......... (uviesť druh vnútorného predpisu, ktorý sa u zamestnávateľa bežne vydáva – napr.:)...........

Smernicu ...... nároky zamestnancov pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ZP

Článok I

Prestoj

1. Prestoj je krátkodobá prekážka na strane zamestnávateľa v dôsledku prechodného a neočakávaného nedostatku:

- spôsobeného poruchou na strojovom zariadení,

- v dodávke surovín alebo pohonnej sily,

- spôsobeného chybnými pracovnými podkladmi,

- alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami ...... (možno uviesť konkrétne prípady, ktoré sa u zamestnávateľa obvykle vyskytujú)............... napr.: neplánované opravy dielní, opravy motorových vozidiel a p.

2. Za prestoj sa nepovažuje vopred plánovaná odstávka jednotlivých prevádzok napríklad z dôvodu veľkej údržby alebo generálnej opravy.

3. V prípade prestoja môžu byť dotknutí zamestnanci po dohode s nimi preradení na inú vhodnú prácu (pojem vhodnej práce pre pracovnoprávne účely uvádza § 55 ods. 5 ZP). Zamestnancovi vtedy patrí odmena za prácu, ktorú vykonáva počas preradenia.

Pre prípady, že by zamestnanci počas preradenia bez ich zavinenia dosahovali nižšiu mzdu, môže sa podľa § 231 ZP v kolektívnej zmluve alebo podľa § 43 ods. 1 písm. d) ZP v pracovnej zmluve, dohodnúť doplatok do výšky priemernej mzdy dosahovanú pred preradením.

1. Ak zamestnanca nebolo možné preradiť na inú vhodnú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku (§ 134 ZP).

Podľa § 231 ZPje možné náhradu mzdy výhodnejšie upraviť v kolektívnej zmluve.

Právna úprava prestoja v § 142 ods. 1 ZP sa nezaoberá jeho časovým vymedzením. Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva len to, že ide o prechodné neočakávané prerušenie práce.

Článok II

Nepriaznivé poveternostné vplyvy

1. Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne mu zamestnávateľ náhradu mzdy ........ % (najmenej 50 %)..... priemerného zárobku (§ 134 ZP).

Náhradu mzdy možno výhodnejšie upraviť buď vo vnútornom predpise alebo v kolektívnej zmluve (§ 231 ZP) ak pre zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia.

Článok III

Iné prekážky

1. Nemožnosť prideľovať prácu zamestnancovi môže byť spôsobená podľa § 142 ods. 3 ZP z iných dôvodov ako stanovuje § 142 ods. 1 a 2 ZP, a to napríklad v prípade:

- zrušenia jeho pracovnej funkcie bez následného platného zaradenia na inú prácu,

- neprideľovania práce zamestnancovi podľa pracovnej zmluvy počas výpovednej doby,

- ak zamestnávateľ určil hromadné čerpania dovolenky podľa § 111 ZP a zamestnancovi, ktorý nespĺňa podmienky pre vznik nároku na dovolenku, nepridelil náhradnú prácu,

- ......... napr. ak zamestnanec odmietne vykonávať prácu, na ktorú bol preradený v rozpore so Zákonníkom práce, alebo naopak, ak odmietol vykonávať prácu lebo nebol preradený, hoci sa tak malo urobiť podľa Zákonníka práce.

(z judikatúry):

R 43/1991: Ak v dôsledku organizačných zmien došlo k zrušeniu určitej (pracovnej) funkcie pri zamestnávateľovi a zamestnanec bol z tejto funkcie neplatne prevedený na inú (pracovnú) funkciu, pričom vyhlásil, že s preradením nesúhlasí, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnancovi vzniká nárok na náhradu mzdy podľa ustanovenia § 142 ods. 3 ZP.

R 8/1990: Ak nemôže domácky zamestnanec (§ 52 ZP) vykonávať práce podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve v dôsledku obmedzenia výroby pri poklese odberu tovaru, nejde na strane zamestnávateľa o prekážky v zmysle ustanovenia § 142 ods. 1 ZP, ale o iné (ostatné) prekážky na strane zamestnávateľa v zmysle ustanovenia § 142 ods. 3 ZP.

R 44/1984: Nároky zamestnanca, s ktorým zamestnávateľ neplatne skončil pracovný pomer, sú osobitne upravené v ustanovení § 79 ZP a nemožno teda vo veci týchto nárokov použiť všeobecné ustanovenia o náhrade mzdy pri prekážkach na strane zamestnávateľa podľa ustanovenia § 142 ZP.

Článok IV

Vážne prevádzkové dôvody

Podľa § 142 ods. 4 ZP výslovne stanovuje, že vymedzenie vážnych prevádzkových dôvodov môže zamestnávateľ uskutočniť len v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov.

1. V prípade, že sa vyskytnú vážne prevádzkové problémy, napr. ............ (možno uviesť konkrétne príklady ako prechodná strata odbytu a pod.)............., pre ktoré nebude možné zamestnancom prideľovať prácu po určitú dobu ....... (napr. najviac tri mesiace......, zamestnávateľ navrhne zástupcom zamestnancov ........ (uviesť príslušnú alternatívu) podľa § 11a ZP spojení s § 229 ods. 7 ZP) .......... uzatvorenie dohody podľa § 142 ods. 4 ZP).

2. V písomnej dohode zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov uvedie:

- vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu,

- náhradu mzdy v sume ....... % priemerného zárobku zamestnanca ..... (alebo v sume ...... % priemerného zárobku podľa platnej a účinnej kolektívnej zmluvy, alebo dohody so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom, najmenej 60 % priemerného zárobku § 231 ZP),

- dobu trvania prekážok v práci,

- okruh dotknutých zamestnancov,

- okruh zamestnancov, ktorým poskytne pracovné voľno, za ktoré patrí zamestnancovi mzda najmenej vo výške základnej zložky mzdy podľa § 119 ods. 3 ZP,

- ...... atď.

§ 142 ods. 4 ZP výslovne nestanovuje iné náležitosti písomnej dohody, ako je vymedzenie vážnych prevádzkových