dnes je 12.5.2021

Input:

Smernica o domáckej práci a telepráci

15.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.5.9 Smernica o domáckej práci a telepráci

Ing. Eva Gášpárová


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky(adresa)  
Názov vnútropodnikovej smernice Smernica o domáckej práci a telepráci  
Prílohy  
Číslo smernice  
Rozsah platnosti   
Za správnosť smernice zodpovedá  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá  
Schválil   

I. Úvodné ustanovenia

 1. Domácka práca je práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, ale zamestnanec ju vykonáva pravidelne v rozsahu týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce.
 2. Telepráca je práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, ale zamestnanec ju vykonáva pravidelne v rozsahu týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce.
 3. Domácka práca alebo telepráca nie je práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti v zmysle § 52 ods. 2 Zákonníka práce.
 4. Za zamestnanca sa na účel tejto smernice považuje fyzická osoba, ktorá pre zamestnávateľa vykonáva závislú prácu a výkon domáckej práce alebo telepráce má so zamestnávateľom dohodnutý v pracovnej zmluve.
 5. Za domácnosť zamestnanca sa považuje dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa.
 6. Počas trvania pracovného pomeru môže zamestnanec nadobudnúť status zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu zmenou miesta výkonu práce.

II. Dohoda o domáckej práci alebo telepráci

 1. Zamestnávateľ výkon domáckej práce alebo telepráce nariadiť nemôže.
 2. Výkon domáckej práce alebo telepráce môže navrhnúť zamestnávateľ alebo zamestnanec, ak povaha práce umožňuje, aby zamestnanec prácu vykonával vo svojej domácnosti. Zamestnanec je oprávnený odmietnuť návrh zamestnávateľa, ak u neho existujú opodstatnené dôvody, pre ktoré nemôže vykonávať domácku prácu alebo teleprácu.
 3. Dohoda o domáckej práci alebo telepráci medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí byť uzatvorená písomne v pracovnej zmluve, resp. dodatkom k pracovnej zmluve.
 4. Predmetom dohody sú najmä miesto výkonu práce a rozsah domáckej práce alebo telepráce. Je možné dohodnúť, že domácka práca alebo telepráca sa v celom rozsahu alebo sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré určí zamestnanec. Ak sa domácka práca alebo telepráca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanca, môže sa dohodnúť aj minimálny rozsah výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa.
 5. Predmetom dohody sú aj určenie dĺžky pracovného času, spôsob kontroly a evidencie odpracovaného času, spôsob odovzdávania a preberania pracovných podkladov a dokumentov, spôsob a prostriedky, prostredníctvom ktorých sa práca bude vykonávať.
 6. Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť, že zamestnanec si bude pracovný čas v rámci celého týždňa rozvrhovať sám, alebo prácu bude vykonávať v pružnom pracovnom čase.

III. Pracovný čas a ďalšie podmienky výkonu práce

 1. Pracovný pomer zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu, ktorý si sám rozvrhuje pracovný čas, sa spravuje Zákonníkom práce s nasledovnými odchýlkami:
  1. neuplatňujú sa ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku a nepretržitom odpočinku v týždni,
  2. neuplatňujú sa ustanovenia o prestojoch okrem prestojov, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ (napr. nedodanie podkladov na výkon práce, nefunkčnosť technických prostriedkov),
  3. zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci okrem náhrady podľa § 141 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce z dôvodu úmrtia rodinného príslušníka,
  4. zamestnancovi nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.

 1. Ak vznikne potreba prítomnosti zamestnanca na pracovisku, zamestnanec je povinný na výzvu zamestnávateľa dostaviť sa na pracovisko zamestnávateľa.
 2. Zamestnanec má nárok na základnú výmeru dovolenky v súlade so Zákonníkom práce. Nárok na dovolenku je spojený s nárokom na náhradu mzdy za dovolenku.
 3. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie za každý pracovný deň vo výške ako ostatným zamestnancom s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa.
 4. Zamestnávateľ predchádza izolácii zamestnanca od ostatných zamestnancov a umožní mu vstup na pracovisko zamestnávateľa za účelom stretnutia sa s ostatnými zamestnancami.
 5. Zamestnávateľ umožní zamestnancovi prístup k prehlbovaniu kvalifikácie rovnako ako zamestnancom s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa.
 6. Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na zvýšené výdavky v súvislosti s prevádzkou domácnosti v paušálnej výške ..... € mesačne a na nákup kancelárskeho materiálu vo výške preukázanej dokladom o nákupe.

IV. Technické a programové vybavenie

 1. Počas výkonu domáckej práce alebo telepráce zamestnanec vykonáva prácu používaním technických prostriedkov – mobilného telefónu a notebooku, ktoré mu zamestnávateľ pridelí na výkon domáckej práce alebo telepráce.
 2. Zamestnanec môže po dohode zo zamestnávateľom používať aj vlastné technické a programové vybavenie.
 3. Zamestnávateľ zabezpečí, nainštaluje a pravidelne udržiava technické a programové vybavenie, okrem prípadov, keď zamestnanec používa aj vlastné technické a programové vybavenie.