dnes je 29.9.2020

Input:

Smernica, ktorá stanovuje základné pravidlá pre používanie služobných mobilných telefónov

9.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.24.2 Smernica, ktorá stanovuje základné pravidlá pre používanie služobných mobilných telefónov

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Stiahnuť dokument


Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)
   
    
Názov smernice   Základné pravidlá pre používanie služobných mobilných telefónov   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       

Článok I.

1. Účelom smernice o používaní služobných mobilných telefónov v spoločnosti, resp. nepodnikateľskej organizácii (ďalej len „smernica”) je stanoviť podmienky používania mobilných telefónov, kontrolu dodržiavania stanovených mesačných programov a čerpania nákladov na jednotlivé služobné mobilné telefónny a súčasne stanovuje systém ich používania a evidovania.

2. Smernica je záväzná pre zamestnancov spoločnosti, resp. nepodnikateľskej organizácie.

Článok II.

1. Služobný mobilný telefón (ďalej len telefón) je možné používať zásadne len na pracovné účely v rámci stanovených mesačných programov za telefónne hovory. Výnimočne a v osobitne naliehavých prípadoch je možné používať telefón aj na súkromné účely, napr. pri náhlom ochorení, vzniku mimopracovného úrazu, vzniku škody na vlastnom majetku a pod.

2. Telefón možno používať zásadne len vtedy, ak ide o mimoriadne naliehavé a neodkladné plnenie pracovných úloh a nie je iná možnosť splnenia úlohy, napr. cez priamu linku, faxom, listom, e-mailom a pod.

3. Mesačný limit pridelených voľných minút pre zamestnancov za telefónne hovory na pridelenom telefóne je stanovený výškou schváleného mesačného programu, resp. stanovenou výškou limitu v EUR (pri dobíjacích kupónoch). Riaditeľ spoločnosti, resp. nepodnikateľskej organizácie, môže nariadiť zakúpenie SIM karty na dobíjacie karty s telefónom alebo bez telefónu. Pri zakúpení dobíjacích kariet riaditeľ spoločnosti, resp. nepodnikateľskej organizácie, stanoví výšku dobíjacej karty v EUR.

Skutočné prevádzkové náklady na telefónoch ................................ (názov operátora) uhrádza za svojich zamestnancov spoločnosti, alebo nepodnikateľskej organizácie. Zo mzdy zamestnancov je možné zraziť len súkromné hovory.

4. Zodpovedný zamestnanec spoločnosti alebo nepodnikateľskej organizácie mesačne predkladá rozpočítanú hromadnú faktúru ........................... (názov operátora) na jednotlivých zamestnancov ekonomickému odboru (príloha č.1.). Ekonomický odbor pravidelne štvrťročne predloží k vyhodnoteniu riaditeľovi spoločnosti alebo nepodnikateľskej organizácii faktúry za telefónne hovory na pridelených telefónoch a výšku poplatkov za zakúpené dobíjacie karty (dobíjacie kupóny).

Článok III.

1. Telefón sa spravidla prideľuje na dobu neurčitú alebo na dobu určitú len zamestnancom, ktorých zaradenie a charakter práce si trvalo vyžaduje operatívne telefonické spojenie počas vykonávania pracovnej činnosti i mimo sídla pracoviska.

2. Pri telefónoch pridelených zamestnancom spoločnosti alebo nepodnikateľskej organizácie sa náklady za pretelefonované minúty a SMS hradia v plnom rozsahu. Telefóny sa prideľujú zamestnancom spoločnosti alebo nepodnikateľskej organizácie _____________________________________________________________(vymenovať).

3. Užívacie právo k telefónu je viazané na výkon konkrétnej funkcie, resp. druhu práce. Zaniká dňom ukončenia výkonu funkcie a na nového zamestnanca prechádza dňom jeho ustanovenia do funkcie, alebo dočasného poverenia výkonom funkcie, resp. druhu prác alebo od konkrétnej akcie.

4. Zamestnancovi sa pridelí telefón na základe „Protokolu o prevzatí a odovzdaní služobného mobilného telefónu” (príloha č. 2. V protokole sú uvedené podmienky používania telefónu, jeho príslušenstvo (napr. SIM - karta s telefónnym číslom) a schválený užívateľský program. Pridelenie telefónu sa zapíše na osobnú kartu zamestnanca.

5. Presuny telefónov medzi zamestnancami bez vedomia vedúceho zamestnanca nie sú prípustné.

Článok IV.

1. Zamestnanec, ktorému bol pridelený telefón, je povinný oboznámiť sa s návodom na jeho obsluhu.

2. Zamestnanec je zodpovedný za efektívne a hospodárne využívanie telefónu. V prípade jeho straty, odcudzenia, poškodenia, poruchy a podobne je povinný nahlásiť túto skutočnosť ihneď a následne vykoná potrebné úkony vo vzťahu