dnes je 22.9.2019
Input:

Schémy zdanenia príjmov zo závislej činnosti u spoločníka a konateľa

14.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.3.2 Schémy zdanenia príjmov zo závislej činnosti u spoločníka a konateľa

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová

Aj tu platí všeobecné pravidlo, že zdaniteľný príjem zo závislej činnosti sa musí vždy zdaniť preddavkom na daň pri výplate, poukázaní alebo pripísaní zamestnancovi, v našom prípade spoločníkovi (konateľovi) k dobru.

Výnimkou je prípad uvedený v § 35 ods. 3 ZDP, podľa ktorého zamestnancovi, ktorého zdaniteľná mzda spočíva len v nepeňažnom plnení, pri ktorom sa neuplatňuje postup podľa prílohy č. 6 (tzv. brutácia nepeňažného príjmu) alebo toto nepeňažné plnenie tvorí väčšiu časť zdaniteľnej mzdy, keď nemožno zrážku vykonať, preddavok na daň sa zrazí dodatočne pri najbližšom peňažnom plnení alebo sa daň vyrovná pri ročnom zúčtovaní ( § 38 ZDP) alebo pri podaní daňového priznania (§ 32 ZDP), alebo ak zamestnancovi nevznikne povinnosť podať daňové priznanie, daň sa v termíne na podanie daňového priznania (§ 49 ZDP) bude považovať za vysporiadanú.

Vyhlásenie na zdanenie príjmov

Výška preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti závisí od toho, či má spoločník/konateľ v spoločnosti s. r. o. podpísané vyhlásenie na zdanenie týchto príjmov za účelom uplatnenia mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na vyživované dieťa (resp. len daňového bonusu, napr. u dôchodcu) alebo nie.

Ak má spoločník alebo konateľ vyhlásenie podpísané u iného platiteľa (napr. u ktorého má príjem na základe pracovného pomeru), tak ho vo „svojej” sro podpísať nemôže.

Mesačné zdaniteľné obdobie

Zdaniteľným obdobím je pri tomto druhu príjmu v priebehu roka kalendárny mesiac. Do úvahy sa vždy berie úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených spoločníkom a konateľom za príslušný kalendárny mesiac, bez ohľadu na to, na základe akého právneho vzťahu plynú. Vychádzame dôsledne z § 35 ZDP.

Bez ohľadu na to, či je vyhlásenie podpísané, príjem sa vždy zdaní preddavkom na daň.

Nie je podstatná ani výška mesačného príjmu zo závislej činnosti.

Po výplate zdaniteľného príjmu musí spoločnosť vykonať odvod zrazeného preddavku na daň do piatich dní po výplate, ak sa so správcom dane nedohodne na inej lehote.

Schémy zdanenia príjmu

„Čistý”