Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Sadzba poistného, vymeriavací základ, odpočítateľná položka

12.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4 Sadzba poistného, vymeriavací základ, odpočítateľná položka

Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová

Sadzba poistného

Podľa § 12 ZZP je sadzba poistného pre:

a) zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1; ak je zamestnanec:

1. osobou so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 2 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1,

2. zamestnancom podľa § 11 ods. 7 písm. v), sadzba poistného je 0 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak,

b) zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO), poistenca podľa § 11 ods. 2 a poistenca štátu podľa § 11 ods. 7)  14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7; ak je zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec podľa § 11 ods. 2 a poistenec štátu podľa § 11 ods. 7 osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7,

c) samostatne zárobkovo činnú osobu 14 % z vymeriavacieho základu; ak je samostatne zárobkovo činná osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7 % z vymeriavacieho základu,

d) zamestnávateľa 10 % z vymeriavacieho základu; ak zamestnáva

1. osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je za tieto osoby 5 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1,

2. zamestnancov podľa § 11 ods. 7 písm. v), sadzba poistného je za tieto osoby 0 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak,

e) poistenca podľa § 11 ods. 2) 14 % z vymeriavacieho základu; ak je poistenec podľa § 11 ods. 2 osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7 % z vymeriavacieho základu,

f) štát 4 % z vymeriavacieho základu,

g) zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, poistenca podľa § 11 ods. 2 a poistenca štátu podľa § 11 ods. 7) 14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6.

Osoba so zdravotným postihnutím

Podľa § 12 ods. 2 ZZP sa za osobu so zdravotným postihnutím považuje fyzická osoba:

a. uznaná za invalidnú podľa § 70 až 73 ZSP a § 44 zákona č. 328/2002 Z. z.o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b. s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Upozornenie

Osoba je uznaná za invalidnú podľa ZSP vtedy, ak má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 40 %.

Policajt alebo profesionálny vojak je invalidný, ak schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je znížená podľa § 44 zákona č. 328/2002 Z. z.najmenej o 20 %.

Sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň.

Vymeriavací základ zamestnanca

Vymeriavací základ je upravovaný ustanoveniami § 13 ZZP ods.1 - vymeriavací základ zamestnanca je plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4, ak § 13aneustanovuje inak.

Upozornenie

Vymeriavací základ zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Príklad

Preplatky zamestnanca z RZZP nie sú vymeriavacím základom zamestnanca. Z týchto preplatkov nebude zamestnanec platiť poistné na zdravotné poistenie.

Príklad

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom príspevkami na doplnkové dôchodkové sporenie každý kalendárny mesiac pri zúčtovaní miezd. Príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom sú vymeriavacím základom na účely platenia poistného na zdravotné poistenie, pretože sa jedná o zdaniteľný príjem podľa ZDP.

Príklad

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru pred odchodom do predčasného starobného dôchodku, odchodné. Pretože sa jedná o zdaniteľný príjem, je vymeriavacím základom, vzniká povinnosť zaplatiť preddavky na poistné na zdravotné poistenie.

Minimálny vymeriavací základ zamestnanca nie je určený.

Maximálny vymeriavací základ zamestnanca

S účinnosťou od 1.1.2017 bolo zrušené určenie maximálneho vymeriavacieho základu, ktoré sa týka nasledujúcich príjmov:

príjmy zo zamestnania, t. j. príjmy zdaňované podľa §5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z.

príjmy zdaňované podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h)ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. (tzv. kapitálové príjmy)

príjmy zdaňované podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. (tzv. ostatné príjmy)

Z vyššie uvedených príjmov bude platené poistné z celkového dosiahnutého vymeriavacieho základu.

Prehľad vymeriavacích základov, platných od 1.1. 2017

Minimálny mesačný vymeriavací základ zamestnanca      Nie je určený      
Minimálny mesačný vymeriavací základ SZČO a samoplatiteľa      441,50      
Minimálny mesačný preddavok SZČO a samoplatiteľa (14%)      61,81      
Minimálny mesačný preddavok SZČO a samoplatiteľa so ZP (7%)      30,90      
Minimálny ročný vymeriavací základ zamestnanca      Nie je určený      
Maximálny ročný vymeriavací základ zamestnanca, SZČO a samoplatiteľa      Nie je určený      

Príklad

Konateľ s. r. o. je zároveň aj zamestnancom spoločnosti, vykonáva funkciu riaditeľa. Každý mesiac mu vypláca s. r. o. mzdu 2 500 €/mesiac na základe pracovnej zmluvy, ale aj odmenu za výkon funkcie konateľa z nákladov spoločnosti, nie zo zisku, v sume 2 000 €/mesiac.

Takáto osoba sa považuje za zamestnanca u toho istého zamestnávateľa iba raz. Nevzniká vymeriavací základ osobitne za zamestnanca a za konateľa, ale vzniká jeden vymeriavací základ ako súčet viacerých vymeriavacích základov. Odvod preddavku na poistné na zdravotné poistenie zamestnávateľ vykoná za zamestnanca aj za zamestnávateľa v roku 2017

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: