Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 130/2012 Z. z.

22.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V čísle 5/2012 tohto časopisu sme rozoberali termíny a povinnosti ustanovené pre platiteľov poistného podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „ZZP“). V tomto čísle Vám poskytneme základné informácie o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia (ďalej len „RZZP“) za rok 2011 tak, ako ich ustanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie /ďalej len „vyhláška“/. Vyhláška nadobudla účinnosť 15.4.2012 a zrušila vyhlášku č. 239/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obsahuje ustanovenia k RZZP pre platiteľov poistného okrem štátu (§ 1-§ 7), podrobnosti o RZZP plateného štátom (§ 8), spoločné a prechodné ustanovenia týkajúce sa RZZP za rok 2011 (§ 9- § 15) aprílohy č. 1 až č. 4.

Prílohy vyhlášky

Zdravotná poisťovňa vykoná RZZP na týchto predpísaných tlačivách:

 • na prílohe č. 1 „Postup výpočtu ročného zúčtovania poistnéhopodľa § 19zákona .......“ vyčísli preplatok alebo nedoplatok voči poistencovi za kategóriu zamestnanca, SZČO a samoplatiteľa a v tabuľke 7 vykáže Ročné zúčtovanie poistného so zamestnávateľom,

 • na prílohe č. 3 „Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistnéhoplateného štátom za rok 20 “ vyčísli voči MZ SR pohľadávku alebo záväzok vyplývajúci z RZZP, ktoré sú splatné do 31.12.2012.

Poistenec oznámi najneskôr do konca mája 2012:

 • na prílohe č. 2 „OZNÁMENIE O PRÍJMOCH ZA ROK 2011“ zdravotnej poisťovni, ktoráje príslušná na vykonanie RZZP za rok 2011:

  • - výšku príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta podľa § 20 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZPPKTZP“),

  • - výšku príjmu z dividend podľa § 10b ods. 1 písm. e) ZZP (ide o príjem podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Príloha č. 4 „Údaje potrebné k výpočtuRZZP za rok 2011“ slúži ako pomôcka pre všetkých, ktorých sa RZZP týka.

Dohadný preddavok za rok 2011

Podľa § 2 môže zdravotná poisťovňa pri výkone kontrolnej činnosti vyčísliť zamestnávateľovi, SZČO a samoplatiteľovi dohadný preddavok na poistné z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza obdobiu, za ktoré sa dohadný preddavok určuje. Podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 164/2010 Z. z. všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2009 predstavuje sumu 8934 /rok, čo je dvanásťnásobok priemernej mzdy (12 × 744,5 /mesiac). V roku 2011 ide teda o priemernú mesačnú mzdu z roku 2009 v sume 744,5 /mesiac (ďalej len „priemerná mesačná mzda“). Dohadný preddavok sa určuje vo výške určenej sadzbou poistného platného pre platiteľa poistného podľa § 12 ZZP.

Úhrn preddavkov za rok 2011

Podľa § 13 vyhlášky sa v RZZP do úhrnu preddavkov na poistné za zamestnanca a zamestnávateľa započítavajú preddavky na poistné vykázané v mesačných výkazoch za príslušné kalendárne mesiace alebo vykázané podľa § 38 ods. 2 ZZP v súhrnnom výkaze za rok 2011.

Ak zamestnávateľ nevykazoval v priebehu roku 2011 preddavky na poistné mesačnými výkazmi a ani neplnil oznamovacie povinnosti podľa § 22 až § 24 ZZP, ale doručil zdravotnej poisťovni súhrnný ročný výkaz,

 • pri vykonávaní RZZP sa vychádza z tohto súhrnného ročného výkazu.

Ak údaje vykázané alebo oznámené sú rozdielne ako údaje v súhrnnom ročnom výkaze, platí nasledovné poradie:

 • súhrnný ročný výkaz,

 • mesačné výkazy,

 • dohadný preddavok podľa § 2 vyhlášky.

Opravný súhrnný výkaz

Opravný súhrnný ročný výkaz alebo aditívny súhrnný ročný výkaz môže platiteľ poistného zaslať zdravotnej poisťovni najneskôr do konca mája 2012.

Upozornenie:

Súhrnný výkaz bol stanovený iba pre rok 2011 a jeho úlohou bolo oznámiť skutočnú výšku príjmu zamestnancov, aby zdravotná poisťovňa mohla vykonať RZZP za rok 2011. V ďalších rokoch budú už iba mesačné výkazy, ktoré budú obsahovať všetky potrebné údaje k vykonaniu RZZP.

Ak zamestnanec v roku 2011 zaplatil preddavky na poistné z odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 a 3, § 31, § 33 a § 69 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSZPV“), zamestnávateľ túto skutočnosť uvedie v opravnom súhrnom ročnom výkaze alebo aditívnom súhrnnom ročnom výkaze znížením úhrnu skutočnej sumy príjmov tohto zamestnanca podľa § 13 ods. 1 ZZP.

Poznámka:

Odchodné, výsluhový príspevok alebo rekreačná starostlivosť podľa ZSZPV sa od 1.8.2011 nepovažuje za vymeriavací základ na účely platenia poistného na zdravotné poistenie. Ide o dávky sociálneho zabezpečenia, nie sú príjmom v zmysle ustanovenia § 5 ZDP. Poberateľ dávky výsluhového zabezpečenia nie je zamestnancom na účely ZZP.

Pozor!

Odchodné vyplácané v súlade s § 76a Zákonníka práce tvorí vymeriavací základ na účely platenia poistného na zdravotné poistenie podľa § 13 ZZP.

Vymeriavací základ

Vymeriavací základ poistenca je príjem zo zárobkovej činnosti. Zárobkovou činnosťou na účely platenia poistného na zdravotné poistenie za rok 2011 podľa § 10b ZZP je, ak koordinačné nariadenia EÚ alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi SR, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá

 1. právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 ZDP okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa § 223 až 228a Zákonníka práce,odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa ZSZPV,

 2. dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta podľa ZPPKTZP,

 3. dosahovanie príjmu z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP,

 4. dosahovanie príjmu zdaňovaného ako ostatné príjmy podľa § 8 ZDP,

 5. podiel na zisku. Ide o finančné plnenia vymedzené v § 10b ods. 1 písm. e) ZZP (ďalej len „dividendy“).

Do vymeriavacieho základu poistencov sa nezapočítava príjem, z ktorého sa daň vybrala zrážkou.

Za dividendu na účely RZZP roka 2011 sa nepovažuje príjem vyplatený zo zisku, ktorý bol vytvorený za účtovné obdobie, ktoré začalo pred 1.1.2011.

Maximálny vymeriavací základ na účely RZZP v roku 2011 je najviac 36-násobokpriemernej mesačnej mzdy 26 802 /rok (36 × 744,5).

Vymeriavací základ zamestnanca je príjem podľa § 10b písm. a) ZZP. Za zamestnanca sa fyzická osoba nepovažuje

 • v prípadoch neospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca (absencia),

 • v prípadoch, kedy je zamestnancovi poskytnuté pracovné voľno bez náhrady mzdy (neplatené voľno) na žiadosť zamestnanca (nad rámec Zákonníka práce).

Maximálny vymeriavací základ zamestnanca predstavuje sumu:

3 × 744,5 = 2 233,50 /mesiac

Minimálny vymeriavací základ zamestnanca nie je od 1.1.2011 určený. Všeobecne sa pri odmeňovaní zamestnancov vychádza zo zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, preto sa aj pri platení preddavkov na zdravotné poistenie vychádza z ustanovení tohto zákona, napríklad zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času.

Vymeriavací základ zamestnávateľa na účely platenia poistného je vymeriavací základ jeho zamestnanca, t. j. vymeriavací základ každého zamestnanca upravený o maximálny vymeriavací základ. Ak mal zamestnanec v rozhodujúcom období postupne alebo súbežne viac platiteľov poistného, do vymeriavacieho základu zamestnávateľa v rozhodujúcom období sa započíta pomerná časť vymeriavacieho základu poistenca.

Vymeriavací základ SZČO a samoplatiteľa

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: