Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018

27.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.1.1 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018

Ing. Viera Mezeiová

1. Čo je ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Na konci zdaňovacieho obdobia daňovník (fyzická osoba), ktorému plynuli zdaniteľné príjmy a ich suma presiahla ½ nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (za rok 2018 je to suma 1 915,01 €), je povinný si na konci zdaňovacieho obdobia svoje daňové povinnosti usporiadať. Môže to urobiť podaním daňového priznania alebo vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie”). Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli uvedený limit, ale vykazuje daňovú stratu, čo sa však príjmov zo závislej činnosti netýka.

Poznámka: Nesprávne sa niekedy v praxi používa výraz „ročné zúčtovanie dane”. Príjmy zo závislej činnosti sa ale zdaňujú preddavkovo, t. j. zamestnávateľ zráža z týchto zdaniteľných príjmov preddavky na daň, a preto je správne „ročné zúčtovanie preddavkov na daň”.

2. Kto a kedy vykonáva ročné zúčtovanie

Ročné zúčtovanie vykonávajú zamestnávatelia. Na jeho vykonanie je však potrebné splnenie podmienok podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). V prvom rade je dôležité vedieť, že ročné zúčtovanie môže zamestnávateľ vykonať len na žiadosť zamestnanca. (Tlačivo žiadosti vydáva každoročne správca dane a je uverejnená na webovom sídle Finančnej správy SR.) Podľa § 38 ZDP zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP), pri ktorých nepovažoval daň za vysporiadanú (§ 43 ods. 7 ZDP), alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane po porušení podmienok nezdaniteľných častí základu dane, môže najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnnej sumy zdaniteľných príjmov od všetkých zamestnávateľov posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Ak mal teda zamestnanec v rámci zdaňovacieho obdobia viacerých zamestnávateľov, je povinný do 15. februára predložiť všetky potvrdenia od týchto zamestnávateľov a vyznačiť ich počet v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnanec je povinný doklady za uplynulé zdaňovacie obdobie predložiť zamestnávateľovi spolu so žiadosťou najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a nepredloží požadované doklady v ustanovenom termíne, je povinný podať daňové priznanie (§ 32 ods. 2 ZDP). Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie len zamestnancom, ktorí nie sú povinní podať daňové priznanie.

Zamestnávateľ vykoná výpočet dane a súčasne prihliadne na nezdaniteľné časti základu dane na:

- daňovníka,

- manželku (manžela),

- daňovníka poberateľa dôchodku (starobný, predčasný starobný, výsluhový, vyrovnávací príplatok alebo obdobný dôchodok zo zahraničia),

- doplnkové dôchodkové poistenie III. pilier),

- kúpeľnú starostlivosť, a tiež na

- zrazené preddavky na daň,

- daňový bonus na vyživované dieťa,

- daňový bonus na zaplatené úroky.


Peter pracoval u zamestnávateľa A do septembra 2018. Potom bol prepustený a do konca roka pracoval u dvoch iných zamestnávateľov na dohodu (zamestnávateľ B a C), pričom si u nich neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane. Iné zdaniteľné príjmy nemal. Peter môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľa A, pričom k žiadosti doloží 2 potvrdenia od zamestnávateľa B a C.


Pani Hana v roku 2018 pracovala u zamestnávateľa, u ktorého si uplatňovala nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus na svoju dcéru. Okrem toho jej plynuli úroky v banke a prenajala garáž, z ktorej mala celoročný príjem 485 €. Pani Hana môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, pretože úroky jej banka zdanila daňou vyberanou zrážkou a tým je daň vysporiadaná, príjem z prenájmu garáže je príjmom podľa § 6 ods. 3 ZDP, ktorý je podľa § 9 ZDP od dane oslobodený do výšky 500 €.


Mišo mal v zdaňovacom období 3 zamestnávateľov, pričom jedného z nich požiadal o vykonanie ročného zúčtovania. V žiadosti poznačil číslo 2 pri počte zamestnávateľov, a teda Mišo je povinný zamestnávateľovi, ktorý mu vykonáva ročné zúčtovanie, doložiť 2 potvrdenia od iných zamestnávateľov. Do 15. februára ich doložil a zamestnávateľ mu ročné zúčtovanie vykonal.


Mišo mal v zdaňovacom období 3 zamestnávateľov, pričom jedného z nich požiadal o vykonanie ročného zúčtovania. V žiadosti poznačil číslo 2 pri počte zamestnávateľov, a teda Mišo je povinný zamestnávateľovi, ktorý mu vykonáva ročné zúčtovanie, doložiť 2 potvrdenia od iných zamestnávateľov. Do 15. februára však doložil len jedno potvrdenie a teda podľa § 38 ods. 5 poslednej vety, je povinný podať daňové priznanie, aj keď v roku 2018 poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (podáva DP FO typ A).


Juro a ani jeho manželka si v zdaňovacom období neuplatňovali nárok na daňový bonus na ich maloletého syna u svojich zamestnávateľov. Juro požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, kde si dodatočne uplatnil daňový bonus na syna, doložil do 15. februára potrebné doklady (§ 37 ZDP). Zamestnávateľ mu v ročnom zúčtovaní dodatočne prihliadol na daňový bonus.


Jožo bol s manželkou v kúpeľoch Dudince a zaplatil 1 600 € za pobyt Medical Gold. Na konci roka požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, doložil potrebné doklady (doklad o pobyte a zaplatení, doklad že pani je jeho manželkou), požiadavku uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť vyznačil v žiadosti o ročné zúčtovanie a zamestnávateľ mu na túto nezdaniteľnú časť základu dane prihliadol vo výške 100 € (50 € na zamestnanca a 50 € na manželku).

Ročné zúčtovanie teda vykonáva, za splnenia zákonom stanovených podmienok, zamestnávateľ, na žiadosť zamestnanca. Ak zamestnanec v zdaňovacom období neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich.


Študent Milan pracoval v roku 2018 u piatich zamestnávateľov na dohodu o brigádnickej práci študentov. U žiadneho z nich si neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Okrem príjmov zo závislej činnosti na základe dohôd nemal iné zdaniteľné príjmy. Milan môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov.

3. Lehoty (ročné zúčtovanie, preplatok, nedoplatok)

Ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia na tlačive, ktorého vzor určí Ministerstvo financií SR (je uverejnené na webových sídlach Ministerstva financií SR a Finančnej správy SR), pričom tlačivo obsahuje osobné údaje , ktoré sa neuvádzajú u osôb, na ktoré sa vzťahujú osobitné spôsoby vykazovania osobných údajov. Ak vznikne zamestnancovi z vykonaného ročného zúčtovania daňový preplatok, zamestnávateľ ho zamestnancovi vráti najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonáva, t. j. apríl 2019 (vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou a úhrnom zrazených preddavkov na daň), tiež vyplatí zamestnaneckú prémiu (§ 32a ZDP), daňový bonus na vyživované dieťa alebo jeho časť (§ 33 ZDP) a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť (§ 33a ZDP) do výšky, na ktorú vznikol zamestnancovi nárok.

Ak vznikne zamestnancovi daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania, presahujúci sumu 5 €, zamestnávateľ ho môže zrážať zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie. T. j., pri daňovom nedoplatku z ročného zúčtovania sa môže zvoliť aj takýto „miernejší” postup, ako je pri podaní daňového priznania, pretože ak vznikne daňový nedoplatok z podaného daňového priznania, ten je

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: