Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017

22.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.1.1 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017

Ing. Viera Mezeiová

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p.(ZDP) na konci zdaňovacieho obdobia daňovníci vysporiadavajú svoju daňovú povinnosť:

- podaním daňového priznania, ktoré podáva daňovník sám (§ 32 ZDP), alebo

- vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (RZ), ktoré vykonáva zamestnávateľ (§ 38 ZDP).

RZ sa vykonáva na tlačive, ktorého vzor vydáva MF SR (stiahnuť tlačivo). Na vykonanie RZ však musí byť splnených viacero zákonom ustanovených podmienok. Základnou podmienkou podľa ZDP je, že ak je zamestnanec povinný podať daňové priznanie, nie je možné mu vykonať RZ. Dôležité je vedieť aj to, že RZ sa vykoná len vtedy, ak zamestnanec príslušného zamestnávateľa v lehote podľa ZDP (15. február roka nasledujúceho po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia - § 38 ods. 1 ZDP) požiada na tlačive určenom FS SR (stiahnuť tlačivo). Zamestnanec nie je povinný o vykonanie RZ požiadať (môže podať daňové priznanie). ZDP mu dáva „len” možnosť tak konať.  To znamená, že zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP), pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 ZDP, alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 ZDP, môže najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Ak zamestnanec v zdaňovacom období neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich.

Na účely vykonania RZ nie je podstatné, či ide o zamestnanca, ktorému v zdaňovacom období plynuli príjmy z pracovného pomeru alebo z dohôd mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce, alebo ide o spoločníka s. r. o., študenta, člena družstva alebo poberateľa dôchodku, podstatné je poberanie zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP).


Juraj je študentom vysokej školy a v priebehu roka 2017 brigádoval u viacerých zamestnávateľov, pričom vyhlásenie na zdanenie príjmov nemal podpísané ani u jedného z nich. Juraj môže požiadať o vykonanie RZ ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov a je povinný priložiť k žiadosti o vykonanie RZ potvrdenia o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov, od ktorých mu plynuli v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy.


Dano je študentom vysokej školy a v priebehu roka 2017 brigádoval u piatich zamestnávateľov, pričom vyhlásenie na zdanenie príjmov mal podpísané len u v poradí tretieho zamestnávateľa. Dano môže požiadať o vykonanie RZ tretieho zamestnávateľa a je povinný priložiť k žiadosti o vykonanie RZ potvrdenia o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov, od ktorých mu plynuli v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy.

- RZ a zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí

Ak daňovník (zamestnanec) poberal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, je povinný podať daňové priznanie (§ 32 ods. 4 ZDP), t. j. RZ mu nemožno vykonať.


Michal pracoval od marca do konca júna 2017 vo Fínsku. Od 1. januára do 28 februára 2017 bol nezamestnaný a poberal dávku v nezamestnanosti, od 1. júla 2017 pracoval u zamestnávateľa BLJ v Bratislave, u ktorého mal podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov. Všetky zdaniteľné príjmy, ktoré mu v roku 2017 plynuli, sú príjmami zo závislej činnosti (§ 5 ZDP). Môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie RZ?

Riešenie:

Aj napriek tomu, že Michalovi v zdaňovacom období plynuli len príjmy zo závislej činnosti, je povinný podať daňové priznanie, pretože mu plynuli aj príjmy zo zdrojov v zahraničí - § 32 ods. 2 písm. b) ZDP (Poznámka: dávka v nezamestnanosti je príjem od dane oslobodený.).

- RZ a príjmy zdanené daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ZDP)

Daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky, s výnimkou uvedenou v § 43 ods. 6 ZDP.T. j., ak zamestnancovi v priebehu zdaňovacieho obdobia plynuli príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou, a tým je daň vysporiadaná, tieto príjmy nebránia vykonaniu RZ.


Táni plynuli v zdaňovacom období 2017 úroky z úspor v banke, ktoré banka zdanila daňou vyberanou zrážkou. Okrem toho Táni plynuli len príjmy zo závislej činnosti. Táni môže zamestnávateľ vykonať RZ, ak o to požiada, pretože daň z úrokov je zrazením vysporiadaná.

- RZ a podnikanie

Ak:

1. zamestnanec v roku 2017 podnikal alebo vykonával inú samostatnú zárobkovú činnosť, bez ohľadu na výšku príjmov z tejto činnosti, RZ mu nie je možné vykonať, ale pri dosiahnutí limitu zdaniteľných príjmov (za rok 2017 je to suma 1901,67 €), je povinný podať daňové priznanie.

2. „podnikajúci” zamestnanec vykáže daňovú stratu (P<V), je povinný podať daňové priznanie bez ohľadu na výšku celkových zdaniteľných príjmov z tejto činnosti, t. j. RZ mu nemožno vykonať (§ 32 ods. 1 ZDP). 

3. zamestnanec nemal z podnikateľskej činnosti žiadne príjmy ani výdavky, aj keď má napr. živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie alebo povolenie, RZ takémuto zamestnancovi možno vykonať. (Avšak, ak správca dane v súvislosti s prideleným IČO tohto daňovníka vyzve na podanie daňového priznania, daňovník je potom povinný ho podať.)

- RZ a príjmy od dane oslobodené

ZDP sú príjmy od dane oslobodené pre fyzické osoby v ustanovení § 5 ods. 7 ZDP (pre poberateľov príjmov zo závislej činnosti) a v § 9 ZDP (pre všetkých daňovníkov). Príjmy od dane oslobodené fyzické osoby neuvádzajú do RZ ani do daňového priznania.

§ 5 ZDP – ak ide o príjmy podľa § 5 ods. 7 ZDP. Ide o príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú od dane oslobodené, a teda sa neuvádzajú ani v RZ.

§ 9 ZDP – ak zamestnanec poberal okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti aj príjmy od dane oslobodené podľa tohto ustanovenia, tieto nie sú prekážkou na vykonanie RZ. Ide napr. o príjmy plynúce zamestnancovi:

- z predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku,

- z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, alebo plynúce ako:

- dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia (napr. nemocenské, ošetrovné, materské, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, úrazová renta, dávky z garančného poistenia a dávky v nezamestnanosti) a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu; 

- príjmy z prenájmu do výšky 500 € za zdaňovacie obdobie;

- peňažné príspevky za opatrovanie, rodičovský príspevok, prídavky na deti; 

- štipendiá zo štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami, a obdobných plnení zo zahraničia, podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov; 

- daňový bonus na vyživované deti alebo od roku 2018 aj daňový bonus na zaplatené úroky; 

- peňažné plnenie a nepeňažné plnenie poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu pri príležitosti udeľovania štátnych cien a štátnych vyznamenaní (2018) atď........


Soňa v zdaňovacom období roku 2017 poberala:

1. Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti plynúce z pracovného pomeru (z územia SR).

2. Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti plynúce na základe dohody mimo pracovného pomeru (z územia SR).

3. Nemocenské, pretože bola 2 týždne práceneschopná.

4. Prídavky na svoje maloleté dvojičky.

5. Daňový bonus na svoje maloleté dvojičky.

6. Úroky v banke.

7. 438 € za prenájom garáže.

Soňa 10. 02. 2018

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: