dnes je 4.7.2020

Input:

Príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce

11.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.03.1.1 Príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákon č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu novelizuje aj Zákonník práce, zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov, zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, štátnej službe colníkov, o Hasičskom a záchrannom zbore, a Zákon o štátnej službe s účinnosť od 1. januára 2019.

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v § 2 písm. d) novo definuje na účely tohto zákona prenocovanie. Prenocovaním sa rozumie prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie. Uvedená zmena vo vymedzení pojmu prenocovanie sa navrhuje z dôvodu definovania zdroja, z ktorého bude Ministerstvo dopravy a výstavby SR vychádzať pri určovaní počtu prenocovaní, z údajov poskytnutých oblastnou organizáciou, ktoré budú určené podielom vybranej miestnej dane za ubytovanie a sadzby dane za ubytovanie pre jednotlivé obce.

Nové nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu, § 27a z. č. 91/2010 Z. z.

1/ Medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu patria:

 1. rekreačný poukaz,
 2. podpora rozvoja cykloturistiky, a to najmä infraštruktúry líniového typu, cykloturistického značenia, objektov doplnkovej infraštruktúry, mapových podkladov a propagácie,
 3. poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu.

2) Rekreačný poukaz je osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu. Rekreačný poukaz je možné použiť výlučne v SR, u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu vydávajúcim rekreačný poukaz.

3/ Rekreačný poukaz sa vydáva pre fyzickú osobu a je neprenosný. Rekreačný poukaz slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov podľa § 152a ods. 4 a 5 ZP a je platný do konca kalendárneho roku, v ktorom bol vydaný.

Vydavatelia rekreačných poukazov ako limitovaní poskytovatelia budú podliehať dohľadu Národnej banky Slovenska.

Rekreácia zamestnancov § 152a ods. 1 ZP

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, musí poskytnúť príspevok na rekreáciu:

- zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov,

 • - na jeho žiadosť /je potrebné určiť, ako má zamestnanec o príspevok na rekreáciu požiadať/,
 • - v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac v sume 275 eur za kalendárny rok,
 • - u zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie.

Počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok /nepočítajú sa napr. zamestnanci pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – tzv. dohodári, ktorí nemajú nárok na príspevok, nie sú v pracovnom pomere/.

Do evidenčného počtu zamestnancov sa zahŕňajú všetci stáli aj dočasní zamestnanci (bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť), ktorí sú v pracovnom, služobnom alebo členskom pomere (kde súčasťou členstva je tiež pracovný vzťah) k organizácii.

Do evidenčného počtu zamestnancov nepatria napr.:

- osoby na materskej (rodičovskej) dovolenke; ide o osoby na materskej (rodičovskej) dovolenke v trvaní 34 týždňov, resp. ak ide o osamelé ženy 37 týždňov alebo ženy, ktoré porodili 2 alebo viac detí, v trvaní 43 týždňov (§ 166, ods.1 Zákonníka práce) event. na kratší čas (§ 167 až 169 Zákonníka práce),

- osoby na rodičovskej dovolenke; ide o osoby, ktorým bola poskytnutá rodičovská dovolenka na prehĺbenie starostlivosti o dieťa až do troch, resp. piatich rokov veku dieťaťa (§ 166, ods. 2 a 4 Zákonníka práce). Ak pracuje osoba na rodičovskej dovolenke v organizácii, v ktorej je v pracovnom pomere, potom organizácia zahŕňa túto osobu do evidenčného počtu zamestnancov a naopak, ju pre štatistické účely nezapočítava medzi osoby na rodičovskej dovolenke,

- zamestnanci uvoľnení, resp. dočasne pridelení na výkon práce v inej organizácii v prípade, že im organizácia stáleho zamestnávateľa za vykonanú prácu buď neposkytuje mzdu alebo náhradu mzdy, alebo sú tieto plnenia refundované,
- zamestnanci, ktorým bolo poskytnuté neplatené voľno bez náhrady mzdy v rozsahu dlhšom ako 4 týždne, a to odo dňa nástupu tohoto voľna (napr. z dôvodu dlhodobého ošetrovania člena rodiny, súkromné dôvody),

- osoby, s ktorými boli uzavreté dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 223 až 228a Zákonníka práce).

Osoby, ktoré sa do priemerného evidenčného počtu zamestnancov nepočítajú, sú teda napr. dohodári, zamestnanci v pracovnom pomere, ktorí sú v čase rekreácie na neplatenom voľne, materskej alebo rodičovskej dovolenke. Pri tvorbe ustanovenia zákona sa použilo kritérium priemerného evidenčného stavu zamestnancov a nie iné kritérium – napríklad v ustanovení § 122a ZP /mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu/ sa použilo kritérium počet zamestnávaných zamestnancov ku koncu kalendárneho roku. Ak by mal zamestnávateľ v roku 2018 v priemere 48 zamestnancov, ale v roku 2019 má k nejakému dátumu aktuálne už 57 zamestnancov, tak príspevok na rekreáciu svojim zamestnancom v roku 2019 nie je povinný poskytovať.

Rekreačný poukaz § 152a ods. 2 ZP

Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi prostredníctvom rekreačného poukazu. Zamestnávateľ môže rozhodnúť, akou formou poskytne zamestnancom príspevok na rekreáciu, buď stanoví jeden spôsob, alebo ponechá obidve formy poskytovania príspevku. Môže tak urobiť aj po dohode so zástupcami zamestnancov. Vzhľadom na transparentnosť a dobrú kontrolovateľnosť použitia oprávnených výdavkov prostredníctvom rekreačného poukazu nie je nevyhnutné zamestnávateľovi preukazovať jeho využitie, čo znamená zníženie administratívnej záťaže pre zamestnávateľov oproti poskytovaniu príspevku na rekreáciu na základe účtovných dokladov.

Pri poskytovaní príspevku na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu na základe zmluvy s vydavateľom rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu je výška poplatku za sprostredkovanie služieb maximálne 3 % z hodnoty rekreačného poukazu.

Príspevok na rekreáciu zamestnancov podľa § 152a ods. 3 ZP. Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len jedného zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada. O príspevok môže požiadať aj opakovane do maximálnej výšky. Ak zamestnanec v kalendárnom roku realizuje rekreácie v celkovej hodnote nepresahujúcej 500 eur, zamestnávateľ mu bude povinný 55 % z výdavkov na tieto rekreácie uhradiť (55 % z 500 eur je 275 eur, čo je maximálny ročný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu). Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na „polovičný úväzok”, zamestnávateľ je povinný mu prispieť na rekreáciu maximálne sumou 137,50 eura za kalendárny rok.

Oprávnené výdavky podľa § 152a ods. 4 ZP

Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na:

a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR,

b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR,

c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,

d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre:

 • - dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom,
 • - za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo
 • - iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Služby cestovného ruchu

K službám v oblasti cestovného ruchu možno zaradiť tieto:

 • - ubytovacie služby,
 • - stravovacie (pohostinské) služby,
 • - služby cestovných kancelárií a cestovných agentúr,
 • - sprievodcovské služby,
 • - prepravné služby (cestná doprava, železničná doprava, letecká doprava, doprava po vode, lanovky a vleky),
 • - informačné služby,
 • - športovo – rekreačné služby, kúpeľné a zdravotné služby, wellness služby,
 • - služby cestovného poistenia,
 • - animačné služby, vízové služby,

kongresové služby a iné.

Oprávnené výdavky podľa § 152a ods. 5 ZP

Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na:

 • - manžela,
 • - vlastné dieťa,
 • - dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo
 • - dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a 
 • - inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

Preukázanie oprávnených výdavkov podľa § 152a ods. 6 ZP.

Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Lehota sa javí ako poriadková, to znamená, že nárok zamestnanca nezaniká. K zániku práva /preklúzii/ preto, že sa v ustanovenej lehote neuplatnilo, dochádza len v prípadoch uvedených v § 63 ods. 4 a 5, § 68 ods. 2, § 69 ods. 3, § 75 ods. 3, § 77, § 87a ods. 7§ 193 ods. 2 a § 240 ods. 9 ZP. Ak sa právo uplatnilo po uplynutí ustanovenej lehoty, súd prihliadne na zánik práva, aj keď to účastník konania nenamietne.

Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, bude považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala. Zákon teda určuje, v akom termíne má zamestnávateľ uhradiť oprávnené výdavky zamestnanca, pričom sa počíta aj s možnosťou dohody na inom termíne. Zamestnávateľ uschováva účtovné doklady pre daňové potreby. Obaja manželia si nemôžu uplatniť príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa na ten istý pobyt, resp. tábor, pretože je potrebné predložiť originál dokladu vystaveného na meno zamestnanca.

Zamestnávateľ preplatí ubytovanie vo všetkých ubytovacích zariadeniach na Slovensku, ak má zamestnanec na príspevok na rekreáciu nárok, zamestnávateľ musí prijať a preplatiť faktúru /účtovný doklad/ z akéhokoľvek zariadenia na Slovensku. Zamestnanec v nich však musí prespať minimálne dve noci, každú z nich pri tom môže stráviť v inom hoteli či penzióne. Zamestnávateľ preplatí aj stravovanie alebo iné služby, ktoré sú súčasťou ubytovania, účty z reštaurácií, ak to bude na jednej faktúre. Doklady z reštaurácií k faktúre priložiť nemožno.

Ak zamestnávateľ vo vnútornom predpise rozhodne o poskytovaní príspevku formou poukazu, zabezpečí elektronické poukazy, zamestnanec ich musí využiť/zamestnávateľ nebude povinný od takéhoto zamestnanca akceptovať predložený účtovný doklad/. Zamestnávateľ dobije na kartu kredit, zamestnanec ju použije v zariadení, s ktorým má vydavateľ kariet zmluvu. Karta má fungovať len na meno konkrétneho zamestnanca, nedá sa teda preniesť. Zamestnanec musí využiť zariadenia, ktoré má zazmluvnené firma vydávajúca elektronické kartičky. Karty môžu mať viacero funkcií. Elektronické stravné, dochádzkový systém aj rekreačné poukazy.

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení