dnes je 16.1.2021

Input:

Prekážky v práci

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.12 Prekážky v práci

JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová

Delenie prekážok v práci

Zamestnávateľ má uvoľniť zamestnanca počas prekážky v práci, prípadne mu poskytnúť náhradu mzdy za čas prekážok v práci alebo len určitú časť. Rozsah pracovného voľna, ktoré sa mu poskytne, ako aj otázka či pôjde o prekážku s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy upravuje Zákonník práce alebo osobitné právne predpisy, prípadne kolektívna zmluva. Prekážky delíme na dve základne skupiny a to:

1. prekážky na strane zamestnanca, okruh ktorých je širší

- prekážky z dôvodu všeobecného záujmu: a to výkon verejnej funkcie, (plnenie) občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme,

- prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti,

- prekážky v práci z dôvodu plnenia brannej povinnosti a z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl (prekážka by sa dala podradiť aj pod plnenie občianskych povinností),

- zvyšovanie kvalifikácie,

- dôležité osobné prekážky v práci.

2. prekážky v práci na strane zamestnávateľa (prestoje a nepriaznivé poveternostné vplyvy, iné prekážky na strane zamestnávateľa, vážne prevádzkové dôvody a konto pracovného času).

Prekážky z dôvodu všeobecného záujmu na strane zamestnanca

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme. Uvedené platí za podmienky, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času.

Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak Zákonník práce, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak.

Výkon verejnej funkcie

Výkon verejných funkcií ZP neupravuje. Všeobecne ustanovuje že výkonom verejnej funkcie na účely Zákonníka práce je plnenie povinností vyplývajúcich z funkcie, ktorá je vymedzená funkčným obdobím alebo časovým obdobím a obsadzovaná na základe priamej alebo nepriamej voľby alebo vymenovaním podľa osobitných predpisov. Tieto vyplývajú z osobitných predpisov napr. výkon funkcie starostu, primátora podľa osobitných prepisov je verejnou funkciou.

Zamestnancovi, ktorý vykonáva verejnú funkciu popri plnení povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, môže byť z dôvodu výkonu verejnej funkcie poskytnuté pracovné voľno v rozsahu najviac 30 pracovných dní alebo pracovných zmien v kalendárnom roku, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Pracovné voľno poskytuje zamestnávateľ bez náhrady mzdy. V Zákonníku práce, v osobitnom predpise, prípadne v kolektívnej zmluve môže byť upravené aj inak. Nie je vylúčená ani dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom.


Zamestnanec bol zvolený za starostu obce, čo je v súlade s osobitným zákonom výkon verejnej funkcie. Zamestnanec si ponechal aj doterajší pracovný pomer a naďalej bude pracovať na plný pracovný úväzok v doterajšom zamestnaní. V akom rozsahu ho zamestnávateľ musí zamestnanca uvoľňovať na výkon verejnej funkcie? Zamestnávateľ je povinný uvoľniť ho na práce súvisiace s výkonom verejnej funkcie - poskytnúť mu pracovné voľno bez náhrady mzdy v rozsahu 30 pracovných dní alebo zmien v kalendárnom roku.

Dlhodobé uvoľnenie na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie

Ak ide o dlhodobé uvoľnenie zamestnanca na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie je zamestnávateľ rovnako povinný zamestnanca uvoľniť. Náhrada mzdy mu však od zamestnávateľa, u ktorého je v pracovnom pomere, nepatrí.

Dlhodobé uvoľnenie na výkon funkcie v odborovom orgáne a funkcie člena zamestnaneckej rady

Zamestnávateľ má uloženú povinnosť uvoľniť zamestnanca na dlhodobý výkon funkcie v odborovom orgáne pôsobiacom u tohto zamestnávateľa. Podmienky zamestnávateľ dohodne v kolektívnej zmluve. Zamestnávateľ má uloženú povinnosť uvoľniť zamestnanca na dlhodobý výkon funkcie člena zamestnaneckej rady. Pokiaľ ide o člena zamestnaneckej rady dohodnú sa podmienky uvoľnenia na výkon funkcie člena zamestnaneckej rady medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

Dlhodobé uvoľnenie znamená, že zamestnanec nevykonáva u zamestnávateľa doterajšiu prácu. Je činný v tej funkcii do ktorej bol uvoľnený. Pri krátkodobom uvoľnení zamestnanec aj naďalej vykonáva v pracovnom pomere svoju doterajšiu prácu a pri vzniku prekážky ho zamestnávateľ krátkodobo uvoľní.

Občianska povinnosť

V Zákonníku práce nie je občianska povinnosť definovaná. Túto definujú osobitné predpisy. Zákonník práce v § 137 ods. 2 vymenúva príklad, že občianskou povinnosťou je najmä činnosť:

 • - svedka, tlmočníka, znalca, iných osôb predvolaných na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne, alebo orgáne územnej samosprávy,
 • - pri poskytnutí prvej pomoci,
 • - pri povinných lekárskych prehliadkach,
 • - pri opatreniach proti prenosným chorobám,
 • - pri iných naliehavých opatreniach liečebno-preventívnej starostlivosti,
 • - pri izolácii z dôvodov veterinárno-ochranných opatrení,
 • - pri mimoriadnych udalostiach,
 • - občana, ktorému vznikla branná povinnosť a v období krízovej situácie je povinný vykonať mimoriadnu službu alebo v čase vojny alebo vojnového stavu alternatívnu službu.
 • - v prípadoch, keď je fyzická osoba povinná poskytnúť podľa osobitných predpisov osobnú pomoc,
 • - pri povinnej účasti na rekondičných pobytoch.

Občianska povinnosť môže zamestnancovi vyplynúť z ďalších osobitných predpisov. Ak osobitné predpisy občiansku povinnosť ustanovujú, zároveň upravia aj podmienky jej poskytnutia. Podmienkami sa rozumie rozsah potrebného pracovného voľna, ktoré musí zamestnávateľ poskytnúť a v akom rozsahu sa poskytne náhrada mzdy, a kto poskytne náhradu mzdy.

Iné úkony vo všeobecnom záujme

Aj prekážky v práci v súvislosti s inými úkonmi vo všeobecnom záujme sú vymenované v § 137 ods. 3 ZP iba príkladmo. V tomto prípade platí tá zásada ako pri prekážkach v práci pri výkone občianskej povinnosti. Inými úkonmi vo všeobecnom záujme sú:

 • - darovanie krvi a aferéza,
 • - darovanie ďalších biologických materiálov,
 • - výkon funkcie v odborovom orgáne,
 • - činnosť člena zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka,
 • - účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní,
 • - činnosť člena volebných komisií vo voľbách, ktoré vyhlasuje predseda Národnej rady SR a v referende a činnosť člena orgánov na ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta SR,
 • - činnosť člena horskej služby alebo inej organizovanej záchrannej skupiny počas osobnej účasti na záchrannej akcii,
 • - činnosť vedúceho tábora pre deti a mládež, jeho zástupcu pre hospodárske veci a zástupcu pre zdravotné veci, oddielového vedúceho, vychovávateľa, inštruktora, prípadne zdravotníka v tábore pre deti a mládež,
 • - činnosť člena poradného orgánu vlády SR,
 • - činnosť člena rozkladovej komisie,
 • - činnosť sprostredkovateľa alebo rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní,
 • - činnosť registrovaného kandidáta pri voľbe do Národnej rady SR, prezidenta SR a do orgánov územnej samosprávy.

Náhrada mzdy pri prekážkach v práci

Pri prekážkach v práci z dôvodu výkonu občianskej povinnosti alebo inom úkone vo všeobecnom záujme sa v princípe poskytuje pracovné voľno bez náhrady mzdy. Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas:

 • - na účasť na rekondičných pobytoch,
 • - na povinných lekárskych prehliadkach, ktoré sú upravené v osobitnom predpise
 • - na darovaní krvi a aferéze, na darovaní ďalších biologických materiálov a
 • - na účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní.

Nie je vylúčená dohoda inej priaznivejšej úpravy. Zamestnávateľ sa môže dohodnúť napr. v kolektívnej zmluve o priaznivejšej úprave alebo sa zamestnávateľ dohodne v pracovnej zmluve so zamestnancom na lepších pracovných podmienkach, pokiaľ ide o prekážky v práci.

ZP rozlišuje prehlbovanie kvalifikácie (viď. § 154 ods. 3 ZP), ktoré je povinnosťou zamestnanca. Táto účasť na vzdelávaní sa považuje za výkon práce (nejde o prekážku v práci) a zamestnancovi patrí za neho mzda.

Druhým prípadom je v zmysle § 140 ods. 1 ZP účasť na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve. V tomto prípade ide o prekážkou v práci na strane zamestnanca.

Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi pracovné voľno a náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku najmä v prípade, ak je predpokladané zvýšenie kvalifikácie v súlade s potrebou zamestnávateľa.

Rozsah pracovného voľna

Pracovné voľno zamestnávateľ poskytne najmenej:

 • - v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní,
 • - 2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
 • - 5 dní na prípravu a vykonanie štátnej záverečnej skúšky a maturitnej skúšky a absolutória,
 • - 10 dní na vypracovanie a obhajobu záverečnej práce, diplomovej práce alebo dizertačnej práce,
 • - 40 dní súhrnne na prípravu a vykonanie všetkých štátnych skúšok alebo dizertačnej skúšky v jednotlivých stupňoch vysokoškolského vzdelávania

Za pracovné voľno poskytnuté zamestnancovi na vykonanie opravnej skúšky nepatrí náhrada mzdy.

Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti

Zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu v pracovnom čase. Za čas pracovného voľna mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí. Podmienky poskytovania pracovného voľna zamestnancom na výkon dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu možno dohodnúť aj so zástupcami zamestnancov.

Prekážka v práci z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy

Zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu. Za čas pracovného voľna mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak.

Prekážky v práci z dôvodu plnenia brannej povinnosti a z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl

Ak je zamestnanec povinný

 1. dostaviť sa osobne v súvislosti s plnením brannej povinnosti na príslušný okresný úrad v sídle kraja alebo na lekárske vyšetrenie, zamestnávateľ mu poskytne pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas;
 2. dostaviť sa osobne do určeného vojenského útvaru ozbrojených síl na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl, zamestnávateľ mu poskytne pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas;
 3. nastúpiť na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl v mieste natoľko vzdialenom od svojho bydliska, prípadne pracoviska, že cesta verejnou dopravou trvá viac ako šesť hodín, patrí mu jeden deň pracovného voľna.

Na cestu z miesta, kde zamestnanec vykonal pravidelné cvičenie alebo kde plnil úlohy ozbrojených síl, do miesta bydliska, prípadne pracoviska, patrí zamestnancovi jeden deň pracovného voľna.

Za čas takto poskytnutého pracovného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Náklady zamestnávateľa na náhradu mzdy za pracovné voľno poskytnuté zamestnancovi uhradí príslušný okresný úrad v sídle kraja alebo vojenský útvar ozbrojených síl, v ktorom zamestnanec vykonával pravidelné cvičenie alebo plnil úlohy ozbrojených síl..

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi náhradu mzdy po skončení pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Zamestnanec je povinný nastúpiť do práce najneskôr druhý deň po skončení pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl.

Dôležité osobné prekážky v práci podľa § 141 ods. 1

Dôležité osobné prekážky v práci delíme na osobné prekážky v práci na strane zamestnanca - § 141 ods. 1 ZP. Ide o prekážky v práci, ktoré vzniknú zamestnancovi:

 • - pre dočasnú pracovnú neschopnosť, chorobu alebo úraz,
 • - počas materskej a rodičovskej dovolenky,
 • - karantény,
 • - ošetrovania chorého člena rodiny a
 • - počas starostlivosti o dieťa mladšie ako 10 rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenia), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca.

V týchto prípadoch zamestnávateľ je povinný poskytnúť pracovné voľno a ospravedlniť jeho neprítomnosť v práci (zároveň platí, že vyššiu uvedené prípady nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca). Náhrada mzdy zamestnancovi však nepatrí. Osobitný predpis môže ustanoviť inak (podľa osobitného predpisu môže mať zamestnanec právo na iné plnenie, napr. zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca).

Ďalšie dôležité osobné prekážky v práci podľa § 141 ods. 2

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno aj pri ďalších osobných prekážkach (§ 141 ods. 2 ZP) s náhradou mzdy najmä z týchto dôvodov a najmenej v nasledovnom rozsahu:

Vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

 • - pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 7 dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie, ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
 • - ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
 • - pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor.

Narodenie dieťaťa zamestnancovi

 • - pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky do zdravotníckeho zariadenia a späť,

Sprevádzanie

 • - sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 7 dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nemožno vykonať mimo pracovného času,
 • - sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy (upravuje školský zákon), pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 10 dní v kalendárnom roku.

Úmrtie rodinného príslušníka

Pracovné voľno pri úmrtí rodinného príslušníka sa poskytne nasledovne:

 • - pracovné voľno s náhradou mzdy na 2 dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb,
 • - pracovné voľno s náhradou mzdy na 1 deň na účasť na pohrebe rodiča, súrodenca zamestnanca, rodiča alebo súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,
 • - pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 1 deň, na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila v čase úmrtia v domácnosti, a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb.

Ostatné dôležité osobné prekážky

Do okruhu ostatných dôležitých prekážok v práci sa radia aj ďalšie nasledovné prekážky:

 • - svadba; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na jeden deň na účasť na vlastnej svadbe a pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na účasť na svadbe dieťaťa a rodiča zamestnanca,
 • - znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov nehromadným dopravným prostriedkom, ktorý používa zamestnanec so zdravotným postihnutím - pracovné voľno s náhradou mzdy sa mu poskytne na nevyhnutne potrebný čas najviac na 1 deň,
 • - nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy - pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak nemohol zamestnanec dosiahnuť miesto pracoviska iným primeraným spôsobom,
 • - presťahovanie zamestnanca, ktorý má vlastné bytové zariadenie - pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 1 deň pri sťahovaní v tej istej obci a pri sťahovaní do inej obce najviac 2 dni. Platené voľno sa poskytne v prípade, ak ide o sťahovanie v záujme zamestnávateľa,
 • - vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru - pracovné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 1 poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby. V rovnakom rozsahu sa poskytne platené voľno pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodu z dôvodov uvedených v § 63